Ciele projektu


. . . Znevýhodnení žiaci v procese školskej reformy


  • Identifikovanie dopadov školskej reformy na deti zo znevýhodneného prostredia

Spracovaním výstupov súčasnej legislatívy a podmienok vzdelávania znevýhodnených žiakov a ich integrácie do školského systému, identifikujeme slabé a silné stránky existujúcej legislatívy. Získané poznatky porovnáme so školskými systémami vybraných krajín (Fínsko, Švédsko, Veľká Británia), ktoré v prieskumoch dosahujú nadpriemerné výsledky a podarilo sa im eliminovať vplyv socio-ekonomickej situácie na úspešnosť žiakov pri získavaní vzdelávania.

 

  • Poskytovanie spätnej väzby z terénu tvorcom školskej politiky a presadzovanie opatrení na zlepšenie

V spolupráci so školskými aktérmi budú formulované odporúčania pre tvorcov vzdelávacej politiky a zriaďovateľov škôl. Odporúčania budú smerovať k skvalitneniu poskytovaného vzdelávania pre znevýhodnené skupiny, najmä prostredníctvom legislatívnych, rozpočtových a procesných zmien.

 

  • Podpora tvorby a šírenia inovatívnych prístupov učiteľov k vzdelávaniu detí zo znevýhodneného prostredia

Vyhlásili sme a vyhodnotili v poradí tretí ročník súťaže o najlepšie prístupy a metódy vo vzdelávaní detí zo znevýhodneného prostredia.  Kvalitní učitelia používajúci inovatívne metódy výučby sú, popri vytvorení podmienok v legislatíve, jedným z kľúčov k úspechu pri vzdelávaní žiakov zo znevýhodneného prostredia. Veľká časť aktivít bude orientovaná na budovanie kapacít tejto cieľovej skupiny.

 

Zriadenie webovej stránky bude slúžiť ako zdroj odborných informácií v danej problematike. Vytvorí priestor, kde si učitelia budú môcť vymieňať skúsenosti so zavádzaním nových školských programov a poskytne zrozumiteľné informácie rodičom aj žiakom. Pridávať sa budú videá a audio záznamy zo seminárov, neskôr pribudne aj on-line vzdelávanie.

Ponúkame Vám do pozornosti sekciu Učebné materiály, kde nájdete opis viacerých zaujímavých metód a vzdelávacích projektov.