Dobré príklady inkluzívneho vzdelávania vo Veľkej Británií


Autori: Zuzana Juščáková, Judit Kontseková, Martina Kubánová, Jana Luptáková, Katarína Vančíková   

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) v roku 2011 realizuje projekt s názvom „Dobrá prax inkluzívneho vzdelávania vo Veľkej Británii so zreteľom na vzdelávanie rómskych detí“.
Východiskom projektu bola terénna štúdia vo Veľkej Británií, ktorá sa uskutočnila v júni 2011. V nadväznosti na túto skúsenosť bola vytvorená publikácia, kde sme predstavili inštitúcie, programy a prácu jednotlivcov s osobitným zreteľom na vzdelávanie detí z etnických menšín a zo znevýhodňujúceho prostredia.          

 

Na každom dieťati záleží - Každé dieťa má právo zažiť úspech.  

Na úvod by sme Vám uviedli citáty od niektorých odborníkov, ktorých sme mali možnosť spoznať. Ich výroky živo naznačujú témy, problémy a ich úspechy, ktoré sme v publikácii detailnejšie opísali. 

Publikácia na stiahnutie

 „Mali sme tu dvojičky – brata a sestru, ktorí boli obidvaja na Slovensku v špeciálnych školách. U chlapca bolo zistené, že potrebuje špeciálnu školu a aj tu v Anglicku je do nej zaradený. Ale dievča bolo dané do špeciálnej školy len preto, lebo bola jeho sestra – ide o rómske deti. A teraz je v bežnej škole. A to je presne miesto, kde by mala byť. Nemá žiadne špeciálne edukačné potreby. Minulý týždeň bola prijatá na strednú školu. Naučila sa čítať a písať, keď mala 11 rokov'!

(Jackie Ward- Access Leader of Education Service for New Communities and Travellers in Bradford)    
                       

„Dobrá škola z môjho pohľadu je škola, v ktorej na každom dieťati záleží. Tým chcem povedať, že sú i školy označené ako dobré, v ktorých sú niektoré deti prehliadnuté alebo ignorované, no z môjho pohľadu je dobrá či excelentná taká škola, ktorá robí čo môže pre každé dieťa. Napriek tomu sa za najúspešnejšie považujú tie, v ktorých žiaci dosahujú veľmi vysoké štandardy. Ale každé dieťa sa predsa zdokonaľuje vo svojom učení. A z toho vychádza jedna z najväčších výziev pre Anglicko: mali sme veľa dobrých a niekoľko excelentných škôl, ale príliš veľa našich škôl zabúdalo na niektoré deti. Takže výzva pre nás v Anglicku, tak ako v mnohých iných krajinách, možno i vo vašej, bolo nájsť taký spôsob organizácie školy a rozvíjať vyučovanie a učenie tak, aby na každom dieťati naozaj záležalo.“
(Mel Ainscow profesor na Univerzite v Manchesteri) 

 

„V tejto škole sa snažíme vidieť rozdiely. Vidíme, že sú Rómovia, vidíme, že sú z Ázie,
Mongolska, uznávame rozdiely, ale sú to iba deti, takže oslavujeme ich kultúru, oslavujeme
ich tradície, je im umožnené, aby boli pyšní na ich tradície, ale musia tiež rešpektovať kultúru
ostatných detí v škole.“

(Mark Penfold, Koordinátor pre inklúziu, Babbington Community Technology College,
Leicester) 

   


 

Krátke zhrnutie

 1. Základné právne a programové opatrenia
 2. Funkcie verejných inštitúcií v podpore inklúzie
 3. Predškolská výchova
 4. Dôraz na kultúrnu identitu a multikultúrna výchova
 5. Jazykové vzdelávanie
 6. Podpora žiaka vo vzdelávaní
 7. Spravodlivá škola

 

Základné právne a programové opatrenia

 • program Na každom dieťati záleží (Every child matters) v praxi zaväzuje nielen školy, ale aj miestne školské úrady k znižovaniu rozdielov medzi vzdelávacími výsledkami vedie a k podpore tých skupín detí a žiakov, ktoré sú najviac ohrozené neúspechom. Tento program bol iniciovaný Anglickou vládou v roku 2003. Ambiciózny názov je sprevádzaný podobne ladeným heslom: „Program „Na každom dieťati záleží“ je stratégiou na desať rokov, ktorá má z Anglicka urobiť najlepšie miesto na svete, kde by deti a mladí vyrastali“ (DfES 2004).
 • Zákon o rasovom spolužití, ktorý bol prijatý v roku 2002. Zákon zakazuje diskrimináciu na základe rasy, etnicity a národnosti a ukladá povinnosť, aby sa verejná správa aktívne podieľala na podpore rovnosti šancí a vytváraní dobrých vzťahov medzi príslušníkmi rôznych skupín. Rómovia sú na základe týchto právnych noriem uznaný ako etnická menšina.
 • V oblasti vzdelávania musia školy vytvoriť Politiku rovnosti šancí (Race equality policy), ktorá by mala byť súčasťou strategických dokumentov rozvoja školy. V nich majú byť uvedené konkrétne opatrenia, ktoré škola v tejto oblasti mieni presadzovať, ako aj ich spôsob monitorovania a hodnotenia. Pre ilustráciu uvedieme len niektoré najdôležitejšie oblasti:
  • Sledovanie vzdelávacích výsledkov a dochádzky detí z rôznych etnických a náboženských skupín a identifikovanie tých skupín, ktoré zaostávajú
  • Zohľadnenie rovnosti šancí prispôsobením kurikula, vyučovacieho procesu a odpoveďou na osobité vzdelávacie potreby (jazykové a kultúrne) 
 •  Veľká Británia sa tiež usiluje uchopiť spoločenské nerovnosti v ranom veku dieťaťa a pomocou programu „Istý začiatok“ (Sure Start) sprístupniť komplexný balík sociálnych, zdravotných, vzdelávacích a výchovných služieb zameraných na rodiny s deťmi od 0 do 4 rokov.

 

Funkcie verejných inštitúcií v podpore inklúzie - Miestne školské úrady

Povinnosť presadzovania rasovej rovnosti sa vzťahuje na každú verejnú inštitúciu, a teda aj na vzdelávacie inštitúcie a miestne školské úrady. Britské školské úrady zodpovedajú za oblasť vzdelávania a taktiež zabezpečujú aj koordinovanie komplexných služieb starostlivosti o dieťa, ktoré zahŕňajú vzdelávanie, sociálne aj zdravotné služby.


Ciele školských úradov pre podporu komunity etnických menšín sú zamerané na dosiahnutie čo najlepších výsledkov v štyroch oblastiach: prístup k vzdelávaniu; dochádzka; vzdelávacie výsledkov a dosiahnutie šťastia dieťaťa. Hlavná idea ich činnosti prioritne vychádza z filozofie programu Na každom dieťati záleží. V rámci školských úradov fungujú tzv. Strediská podpory vzdelávania detí z etnických menšín. 
Medzi ich hlavné úlohy patria nasledujúce oblasti:

 • Koordinujú a prepájajú viacerých aktérov vo vzdelávaní: etnické komunity, rodičov, školy, deti a iné inštitúcie zamerané na služby deťom a rodinám.
 • Pedagógov a vedenie škôl podporujú poskytovaním tréningov a poradenstvom napr. v oblasti rozvoja kultúrne citlivého kurikula, ktorý reaguje na osobité vzdelávacie potreby detí.
 • Podporujú inštitúcie v rozvoji ich schopnosti presadzovať inklúziu.
 • Monitorujú viaceré indikátory úspešnosti ako dochádzku, vzdelávacie výsledky rôznych etnických minorít, ako aj schopnosť škôl znižovať rozdiely medzi vzdelávacími výsledkami detí z ohrozených skupín.
 • Etnické komunity podporujú tiež v tom, aby za seba prevzali zodpovednosť, a preto im radia, ako vytvoriť vlastné inštitúcie.

 

Spolupráca akademických inštitúcií a škôl

Spolupráca škôl bola podnecovaná projektom Výzva pre mestá (City Challenge). My sme mali možnosť spoznať projekt, ktorý funguje v Manchestri a v okolitých okresoch (Greater Manchester Challenge), ktorý bol riadený odbodným tímom z Centra pre spravodlivosť vo vzdelávaní pri Manchesterskej Univerzite. Jeho podstatou bolo zamerať sa na najslabšie školy v regióne, ktoré navštevovali prevažne deti so socioekonomicky najslabších vrstiev a z veľmi rôznorodého kultúrneho a jazykového prostredia. Tie boli následne spojené s takými školami, ktoré inšpekcia vyznamenala ako „výborné“. Vzťahy medzi nimi vznikali za asistencie konzultantov, ale aj skúsených a úspešných riaditeľov z dobrých škôl, ktoré prevzali zodpovednosť za slabšie. Pracovnou metódou rozvoja sietí a zlepšovania kvality zapojených škôl bolo systematické šírenie vedomosti a skúseností.

„Tento spôsob spolupráce prepojenia skúsených škôl s horšími sa stal všeobecným modelom pre našu prácu. (...) Avšak v minulosti prevládala skôr súťaživosť, keďže školy medzi sebou súperili, ponechávali si svoje skúsenosti pre seba.“

(Carol Mellors, Služba podpory vzdelávania etnických minorít pri školskom úrade Kent) 

Spolupráca s rodičmi

Aspekt spolupráce s rodičmi vychádza z pochopenia silných rodinných koreňov etnických menšín a ich vplyvu na prijatie akceptácie formy vzdelávania. Sploupráca dobre funguje prevažne na školách, kde existuje kultúrne premostenie v osobe asistenta učiteľa, ktorý veľmi často pochádza z komunity, ktorá si tak ľahšie získáva a udržiava dôveru rodičov. 

 

Predškolská výchova
Harmonický a podnetný rozvoj dieťaťa od ranného veku kladie pevné základy pre jeho kvalitné formovanie osobnosti, ako i rozvíjanie jeho schopností a zručností. Tento fakt zámerne a systematicky podporuje britský program „Istý štart“. V rámci programu sa v Británii vybudovali centrá, ktoré sú zamerané nielen na rozvoj detí ohrozených málo podnetnou výchovou, ale i pre rozvoj rodičov poznamenaných neľahkými životnými situáciami. Cieľom je poskytnúť holistické služby pre rodiny s deťmi vo veku od 0 do 4 rokov pod vedením skupiny profesionálov z pomáhajúcich profesií (zdravotníci, vychovávatelia, sociálny pracovníci a iní.)


Dôraz na kultúrnu identitu a multikultúrna výchova
Súčasťou prístupu k etnickým menšinám je podporovanie ich vzťahu a hrdosti k vlastnej etnicite. Britské školy majú záujem registrovať etnickú príslušnosť žiakov už na zápise do školy, i keď uvedenie etnickej príslušnosti je dobrovoľné. Dôležitosť poznania etnicity spočíva v tom, že sociokultúrne zázemie má priamy vplyv na rozličné vzdelávacie potreby detí a na výber edukačných stratégií.


Jazykové vzdelávanie
Jazykové vzdelávanie je dôležitá téma s ponaučením aj pre našu krajinu, keďže mnohé deti na Slovensku čelia pri vstupe do školy jazykovej bariére a aj v našej krajine sa postupne zvyšuje počet detí migrantov. V anglických školách pôsobia špecializovaní učitelia (tzv. učiteľ pre angličtinu ako ďalší jazyk), ktorých práca sa zameriava na vyučovanie angličtiny pre deti s iným materinským jazykom. Títo učitelia pôsobia v triedach, kde sa pre nových žiakov vyučuje intenzívne angličtina, alebo pôsobia v triedach na štandardných vyučovacích hodinách. Akonáhle nadobudnú základné zručnosti, sú často integrované do tried s rovesníkmi, kde prebieha učenie jazyka v prirodzenom prostredí triedy za pomoci rovesníkov.

 

Dobrý príklad podpory žiaka vo vzdelávaní - javisko v škole 
Systém vzdelávania Veľkej Británie priniesol i praktické príklady podpory žiaka vo vzdelávaní. Okrem zníženého počtu žiakov v triedach a efektívneho fungovania rómskych asistentov na školách sa do popredia dostáva i podpora a šírenie myšlienky rodovej rovnosti ako i koncept tzv. javiska v škole. Na túto tému vo svojom príspevku upozorňuje Jana Luptáková (Štatutárna zástupkyňa Fóra pre rómske ženy a učiteľka ZŠ J.J. Thurzu v Detve). Javisko predstavuje integrálnu súčasť školy a jeho cieľom je podporovať a rozvíjať nielen komunikačné a sebaprezentačné schopnosti jedincov, ale i podporovať a rozvíjať vlastnú identitu a hrdý postoj voči nej.
 

Spravodlivá škola
Publikácia obsahuje aj úvahy o „ spravodlivej školy“ z pera Kataríny Vančíkovej vo svetle jej skúseností z Veľkej Británie. Cieľom konceptu je zabezpečovať žiakom rovnosť v prístupe ku kvalitnému vzdelaniu, rovnosť podmienok vzdelávania, ako i rovnosť výsledkov bez ohľadu na etnický, rasový alebo náboženský pôvod žiaka. Vyrovnávanie výsledkov žiakov z znevýhodneného prostredia a ich rovesníkov je ovplyvňované nasledovnými faktormi: segregáciou a selekciou týchto žiakov, spôsobom ich hodnotenia, jazykovou bariérou, etnocentrickým kurikulom a absentujúcou podpornou sieťou.
 

Na záver nezostáva iné ako vysloviť varovanie, ktoré niekoľko krát zopakoval na našom stretnutí profesor Mel Ainscow: „Nikdy sa nepúšťajte do zmien a reforiem, kým nepochopíte svoj vlastný vzdelávací systém! Začať sa musí dôslednou analýzou.“ Je Slovensko na túto úlohu konečne pripravené?
 

 

Editorka: Martina Kubánová, Katarína Vančíková

Súbory

 • Dobre_priklady_inkluzivneho_vzdelavania_v_Anglicku.pdf [3189.33 KB] - Stiahnuť

  V prípade záujmu si môžete pozrieť celý formát publikácie.