Školská reforma


Zákon o výchove a vzdelávaní

22. mája 2008 bol schválený Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), ktorý nadobudol účinnosť od 1.septembra 2008, čím sa začala dlho očakávaná obsahová reforma školstva.

Odborná a pedagogická obec prijala reformu ambivalentne. Prieskum uskutočnený medzi učiteľmi Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) v roku 2009 preukázal, že pozitívne sa hodnotilo predovšetkým

zavedenie dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov,

čím sa vytvorila možnosť prispôsobenia učiva potrebám detí prostredníctvom tvorby školských vzdelávacích programov (ŠkVP). Rámcový obsah vzdelania vymedzuje Štátny vzdelávací program (ŠtVP), ktorý  bol schválený na gremiálnej porade ministra 19. júna 2008 a určuje  všeobecné ciele škôl a kľúčové kompetencie vo vyváženom rozvoji osobnosti žiakov. Je východiskom pre vytvorenie individuálneho školského vzdelávacieho programu školy, kde sa zohľadnia špecifické regionálne podmienky a potreby. (Ohľadom ŠtVP viac informácií nájdete tu)

Prieskum tiež upozornil na viaceré nedostatky. Najväčšou slabinou reformy je chýbajúca odborná diskusia a obsiahlejšia komunikácia cieľov nového zákona. Absentuje metodická podpora pri príprave ŠkVP.

Inovácie vo vzdelávaní

Avšak práve komunikácia by mala byť kľúčová pre zavedenie systémových zmien, keďže mnohí zanietení učitelia a školy po dlhoročnej snahe nadobudli rozsiahle skúsenosti v oblasti zavádzania inovatívnych vzdelávacích metód.

Ako to uvádza Zuzana Humajová, „úlohou ministerstva školstva je proces overovania inovácií pozorne sledovať, korigovať a vyhodnocovať, ako o tom hovorí príslušný paragraf nového školského zákona (v predchádzajúcom období vyhláška ministerstva školstva). V ideálnom prípade by mal rezort pozitívne výsledky úspešných projektov sprostredkovať ďalším učiteľom, aby z nich mohli čerpať inšpiráciu“. To sa však v praxi vôbec nedeje.

Tvorcovia tejto stránky by chceli preto prispieť k zviditeľneniu snahy učiteľov zavádzať nové metódy do pedagogickej praxe predovšetkým v oblasti vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.