" ...Vytvorili sme tu pre Vás priestor na prezentáciu vzdelávacích metód či paletu zaujímavých učiteľských „fígľov“, zameraných predovšetkým na vzdelávanie a vychovávanie detí zo znevýhodneného prostredia. Keďže táto oblasť si vyžaduje trpezlivosť a predovšetkým intenzívnu výmenu skúseností, privítame Vaše príspevky k tejto téme. Aby naša virtuálna komunita bola čo najpestrejšia a pútavejšia, budeme sa tešiť, ak nám zašlete prípadne aj videá, fotografie alebo iné kreatívne podnety...."


RODAS PESKERO DROM


V rámci projektu RODAS PESKERO DROM vytvorilo 15 detí, žiakov ŠZŠ Odborárska pod vedením pedagógov putovné divadlo, s ktorým sa prezentovali na rôznych akciách v školách a na gymnáziách v Košickom a Prešovskom regióne. Tiež sa uskutočnili dva workshopy a rozbehlo sa niekoľko pravidelných aktivít, ktoré stále bežia.

Čítať ďalej

Ždaňa: Hudobno-divadelné predstavenie


Základným cieľom projektu bolo predovšetkým vytvorenie vzťahu detí a rodičov ku škole, zvýšiť ich celkovú motiváciu a úroveň používania spisovného jazyka, a to prostredníctvo hudobno-divadelného predstavenia o hygiene celého tela  a prostredia.

Čítať ďalej

Levice: Zážitkové vyučovanie


Našou snahou je zlepšiť komunikáciu medzi žiakmi, špeciálnym pedagógom a prostredím. Umožniť deťom aktívne sa podieľať na každodennej komunikácii a zvýšiť tým kvalitu ich života. Osvojiť si prostredníctvom využívania IKT a internetu ucelený systém poznatkov, vedomostí a zručností .

Čítať ďalej

Smižany: Lepšia komunikácia a dôvera vo vzdelanie


Aktivity sú zamerané na rómsku skupinu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Prvé dva roky sme kládli dôraz na výučbu slovenského jazyka a zlepšovanie komunikačných schopností detí, získanie si rešpektu rodičov a ich aktívny záujem na tom, aby zdieľali ten istý názor v otázke vzdelávania a výchovy ich detí. Pre kvalitnejšiu prácu a zvýšenie ich vzdelanostnej úrovnevytvorili sme 3 skupiny (oddelenia) doučovania a písania si domácich úloh, každý deň 2 hodiny popoludní.

Čítať ďalej

Dubnica nad Váhom: „Svet u nás, my vo svete“


V minulom školskom roku sme zrealizovali projekt „Svet u nás, my vo svete“. Žiaci 8. ročníka ŠZŠ preberajú učivo o jednotlivých kontinentoch. Takmer všetci žiaci sú zo sociálne znevýhodneného prostredia a nemajú finančné prostriedky na cestovanie. Tento projekt vznikol vďaka podpore Nadácie Orange. V tomto školskom roku realizujeme dva projekty – „Tvorím z hliny, pre radosť našu, iných“ – zúčastňujú sa ho žiaci 6-9. ročníka, ktorí zamenia prostredie školy za keramickú dielňu – podpora Nadácie Orange. „Potulky po Slovensku“ – žiaci 9. ročníka preberajú na zemepise učivo o Slovensku. Prostredníctvom tvorby prezentácií a záverečnej exkurzie budú mať možnosť lepšie spoznať svoju vlasť – podpora Nadácie VÚB.

Čítať ďalej

Chminianske Jakubovany: Alternatívna forma čítania na tému "Perníková chalúpka"


Prvotným spúšťačom bolo ozvláštniť, spríjemniť a spestriť hodiny čítania, hravou formou motivovať deti k počúvaniu a čítaniu rozprávok, rozprávkových kníh a detských časopisov a taktiež umocniť rozprávkovú atmosféru z hodín čítania. Priblížiť im krásny svet rozprávok, ktoré z domáceho prostredia nepoznajú, aj keď rómski rozprávkari mali v rodinách svoje pevné miesto. Dnešné media ako televízia a video obyčajne žiaľ s nesprávnym obsahovým zameraním pre detského diváka, túto krásu sveta fantázie potláčajú. Myslíme, že aj tieto deti potrebujú aspoň na chvíľu ochutnať a okúsiť chuť sladkej rozprávky, keďže ich život nie je ľahký a taktiež chceme, aby škola , ktorá je pre nich druhým domovom, bola a ostala tou rozprávkovou perníkovou chalúpkou a všetci učitelia boli pre nich rozprávkovými vílami.

Čítať ďalej

Gelnica: Básničky pre nulkáčov dostali slovenčinu do rómskych rodín


Pri nástupe 6-ročných rómskych žiakov do 0. ročníka zisťujeme, že Väčšina žiakov neovláda okrem rómskeho jazyka žiadne slovenské slová. Malá skupinka sa slabo dohovorí v slovenskom jazyku. Keďže pre nultý ročník neexistuje dostatočný počet adekvátnych pomôcok na výučbu slovenského jazyka, sama si pomôcky vyrábam a ich využívanie na vyučovaní mi pomáha naučiť žiakov – Rómov dohovoriť sa v slovenskom jazyku a získať primeranú slovnú zásobu slovenských slov tak, aby boli na približne rovnakej úrovni budúcim spolužiakom.

Čítať ďalej

Krompachy: Detský súbor GROJARO- lúčny koník


K založeniu súboru nás motivoval nevhodne využívaný voľný čas našich žiakov. Chceli sme zlepšiť dochádzku do školy, upevniť vzájomné vzťahy v kolektíve, v rodine, vytvoriť pozitívny vzťah medzi školou a rodinou. Nemalou motiváciou bola aj snaha priblížiť kultúru majority a zároveň pestovať vzťah k svojej etnickej skupine a kultúre.

 

Čítať ďalej

Škola na vlnách mestského rozhlasu v Sobranciach


Snažili sme sa deťom dať priestor na vlastnú identitu, podporovať ich a viesť k sebarealizácii, podnecovať u nich osobnostný vývoj, podchytiť hlavne rodičov a ak sú tak zapojiť aj mimovládne organizácie v meste alebo obci. Naším cieľom bolo vyplniť mimoškolskú aktivitu žiakov formou zážitkovej výučby a tvorivej dramatiky.

Čítať ďalej

Ľudové piesne vo výchove


Naším cieľom populárnou formou priblížiť ľudovú pieseň za účelom výchovy k prirodzenému hudobnému a estetickému cíteniu. Takisto motivovať žiakov prostredníctvom veku blízkej a príťažlivej rytmizácie.

Čítať ďalej