RODAS PESKERO DROM


V rámci projektu RODAS PESKERO DROM vytvorilo 15 detí, žiakov ŠZŠ Odborárska pod vedením pedagógov putovné divadlo, s ktorým sa prezentovali na rôznych akciách v školách a na gymnáziách v Košickom a Prešovskom regióne. Tiež sa uskutočnili dva workshopy a rozbehlo sa niekoľko pravidelných aktivít, ktoré stále bežia.

Čítať ďalej

Ždaňa: Hudobno-divadelné predstavenie


Základným cieľom projektu bolo predovšetkým vytvorenie vzťahu detí a rodičov ku škole, zvýšiť ich celkovú motiváciu a úroveň používania spisovného jazyka, a to prostredníctvo hudobno-divadelného predstavenia o hygiene celého tela  a prostredia.

Čítať ďalej

Levice: Zážitkové vyučovanie


Našou snahou je zlepšiť komunikáciu medzi žiakmi, špeciálnym pedagógom a prostredím. Umožniť deťom aktívne sa podieľať na každodennej komunikácii a zvýšiť tým kvalitu ich života. Osvojiť si prostredníctvom využívania IKT a internetu ucelený systém poznatkov, vedomostí a zručností .

Čítať ďalej

Smižany: Lepšia komunikácia a dôvera vo vzdelanie


Aktivity sú zamerané na rómsku skupinu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Prvé dva roky sme kládli dôraz na výučbu slovenského jazyka a zlepšovanie komunikačných schopností detí, získanie si rešpektu rodičov a ich aktívny záujem na tom, aby zdieľali ten istý názor v otázke vzdelávania a výchovy ich detí. Pre kvalitnejšiu prácu a zvýšenie ich vzdelanostnej úrovnevytvorili sme 3 skupiny (oddelenia) doučovania a písania si domácich úloh, každý deň 2 hodiny popoludní.

Čítať ďalej

Dubnica nad Váhom: „Svet u nás, my vo svete“


V minulom školskom roku sme zrealizovali projekt „Svet u nás, my vo svete“. Žiaci 8. ročníka ŠZŠ preberajú učivo o jednotlivých kontinentoch. Takmer všetci žiaci sú zo sociálne znevýhodneného prostredia a nemajú finančné prostriedky na cestovanie. Tento projekt vznikol vďaka podpore Nadácie Orange. V tomto školskom roku realizujeme dva projekty – „Tvorím z hliny, pre radosť našu, iných“ – zúčastňujú sa ho žiaci 6-9. ročníka, ktorí zamenia prostredie školy za keramickú dielňu – podpora Nadácie Orange. „Potulky po Slovensku“ – žiaci 9. ročníka preberajú na zemepise učivo o Slovensku. Prostredníctvom tvorby prezentácií a záverečnej exkurzie budú mať možnosť lepšie spoznať svoju vlasť – podpora Nadácie VÚB.

Čítať ďalej

Chminianske Jakubovany: Alternatívna forma čítania na tému "Perníková chalúpka"


Prvotným spúšťačom bolo ozvláštniť, spríjemniť a spestriť hodiny čítania, hravou formou motivovať deti k počúvaniu a čítaniu rozprávok, rozprávkových kníh a detských časopisov a taktiež umocniť rozprávkovú atmosféru z hodín čítania. Priblížiť im krásny svet rozprávok, ktoré z domáceho prostredia nepoznajú, aj keď rómski rozprávkari mali v rodinách svoje pevné miesto. Dnešné media ako televízia a video obyčajne žiaľ s nesprávnym obsahovým zameraním pre detského diváka, túto krásu sveta fantázie potláčajú. Myslíme, že aj tieto deti potrebujú aspoň na chvíľu ochutnať a okúsiť chuť sladkej rozprávky, keďže ich život nie je ľahký a taktiež chceme, aby škola , ktorá je pre nich druhým domovom, bola a ostala tou rozprávkovou perníkovou chalúpkou a všetci učitelia boli pre nich rozprávkovými vílami.

Čítať ďalej

Gelnica: Básničky pre nulkáčov dostali slovenčinu do rómskych rodín


Pri nástupe 6-ročných rómskych žiakov do 0. ročníka zisťujeme, že Väčšina žiakov neovláda okrem rómskeho jazyka žiadne slovenské slová. Malá skupinka sa slabo dohovorí v slovenskom jazyku. Keďže pre nultý ročník neexistuje dostatočný počet adekvátnych pomôcok na výučbu slovenského jazyka, sama si pomôcky vyrábam a ich využívanie na vyučovaní mi pomáha naučiť žiakov – Rómov dohovoriť sa v slovenskom jazyku a získať primeranú slovnú zásobu slovenských slov tak, aby boli na približne rovnakej úrovni budúcim spolužiakom.

Čítať ďalej

Škola na vlnách mestského rozhlasu v Sobranciach


Snažili sme sa deťom dať priestor na vlastnú identitu, podporovať ich a viesť k sebarealizácii, podnecovať u nich osobnostný vývoj, podchytiť hlavne rodičov a ak sú tak zapojiť aj mimovládne organizácie v meste alebo obci. Naším cieľom bolo vyplniť mimoškolskú aktivitu žiakov formou zážitkovej výučby a tvorivej dramatiky.

Čítať ďalej

Ľudové piesne vo výchove


Naším cieľom populárnou formou priblížiť ľudovú pieseň za účelom výchovy k prirodzenému hudobnému a estetickému cíteniu. Takisto motivovať žiakov prostredníctvom veku blízkej a príťažlivej rytmizácie.

Čítať ďalej

Moldava nad Bodvou: Športom k dobrému správaniu


Našou snahou bolo vyskúšať niečo nové - aktivity s osobami, s ktorými títo žiaci nie sú v každodennom styku a v priestoroch, do akých sa málokedy dostanú – do veľkej telocvične. Už len predstava, že sú v blízkosti osôb, ktorí vzbudzujú rešpekt by mal byť pre nich dostatočným motivujúcim činiteľom, aby zmenili svoje správanie voči okoliu, voči svojim učiteľom, spolužiakom, rodičom, verejnosti, ale hlavne voči sebe samému. Telovýchovné a zábavné aktivity sú zamerané na starších žiakov s mentálnym postihnutím zo znevýhodneného prostredia, ktorí navštevujú našu školu.

Čítať ďalej