Stroskotanecká televízia - 2.miesto Súťaže SGI


Základné informácie

Škola Základná škola, Trstená 2. miesto v Súťaži SGI „Najlepšie prístupy a metódy vo vzdelávaní detí zo znevýhodneného prostredia“
Pedagógpani učiteľka Gabriela Kapjorová
Kontakt

Základná škola Trstená
Hviezdoslavova 822/ 8
Trstená 02801

Cieľová skupina1.stupeň ZŠ
Predmety

slovenský jazyk a literatúra, matematika, vlastiveda, prírodoveda, výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná výchova , práca s počítačom

Cieľe/Prínosy
  • Projekt ponúka inovatívny prístup k vyučovaciemu procesu, v ktorom majú deti dostatok podnetov, sú vedené k heuristickému spôsobu riešenia problémov a hrový charakter vyučovania stimuluje detí k aktivite na vyučovaní.
  • Projektové úlohy boli naplánované tak, aby si deti hravou formou, v radostnej a tvorivej atmosfére precvičili komunikačné zručnosti a tvorivé myslenie, naučili sa získavať informácie z rôznych zdrojov, propagovať a prezentovať svoju prácu.
  • Informačno-komunikačné technológie v tejto práci zastupuje pozíciu tvorivého nástroja, ktorým môžeme deti rozvíjať po stránke kreativity, logického myslenia, komunikatívnosti, tímovej spolupráce, schopnosti prepájať vedomostí, samostatnej práce a schopnosti samovzdelávania.

 

  • budovať u žiakov sociálne zručnosti /zásady aktívneho a asertívneho správania a komunikácie/,
  • viesť žiakov k realizácii tvorivých zručností a estetických aktivít,
  • viesť žiakov k tomu, aby dokázali samostatne alebo za pomoci učiteľa získavať, hodnotiť a využívať informácie z oblastí: komunikačné zručnosti
  • vedieť vyjadriť vlastný názor na informácie získané z pozorovania reálnej skutočnosti /zrozumiteľne a vecne argumentovať/; numerické zručnosti
  • zhromaždiť, triediť, analyzovať údaje; študijné zručnosti
  • získavať, analyzovať, interpretovať a hodnotiť informácie, plánovať a organizovať aktivity alebo projekty týkajúce sa programovej štruktúry Stroskotaneckej televízie; sociálne zručnosti – vedieť pracovať kooperatívne, v skupinách, vypočuť iných,...

Podrobnosti

Stroskotanecká televízia predstavuje hravú metódu, ako ponúknuť deťom atraktívny spôsob využívania IKT, pri ktorých sa dokážu zabávať, smiať, ale aj veľa naučiť, zdokonaliť a napredovať, byť aktívne a tvorivé, v súlade s platnými učebnými učebnými  osnovami.

www.stroskotanci.spaces.live.com

 

 

"Nešlo len o formálnu prípravu resp. vytvorenie triedneho blogu a získavanie základných zručností pri práci s blogom, ktoré boli veľmi dôležité , ale najmä o pochopenie princípu fungovania televízie ako takej."
 
 
Projekt tvoria tieto časti:
Príprava blgu
Hľadá sa moderátor
Reality show „ Noc v škole“

Daltonské dni
Sedem divov Oravy
Vznik blogov Stroskotancov

Stroskotanecký milionár , Násobilkové a delilkové bingo , Páli vám to ? , Kto je to? Čo je to? , Zázraky prírody a  Stroskotanecká konferencia,...
 

 

1 . Prípravná časť


Celý projekt je založený na myšlienke, že deti sa stali reportérmi, moderátormi, kameramanmi, fotografmi,... multimediálneho štúdia. Ich úlohou bolo a stále je vytvárať rôzne druhy elektronických príspevkov – videá, reportáže, rozhovory, aktuality, pozvánky, ankety, vlatné programy, ... .Tie sa nevysielajú ako v klasickej televízii, ale prostredníctvom založenia si vlastného blogu www.stroskotanci.spaces.live.com, do ktorého deti svoje príspevky uverejňujú a nielen to, deti môžu na jednotlivé príspevky reagovať, pripomienkovať ich, dopĺňať, upresňovať, písať komentáre,... .

 

Prostredníctvom tohto projektu sa deti učia efektívne využívať informačno-komunikačné technológie, nevnímajú počítač len ako stroj na zabíjanie nudy pri počítačových hrách, televíziu ako jediný prostriedok na trávenie voľného času a pod. Deti pracujú s modernou technológiou, ktorá ich láka a je pre ne atraktívna, ale každý jej spúšťací gombík sa učia využívať pre zmysluplnú a tvorivú činnosť. Zároveň deti pracujú nielen v improvizovanom štúdiu, kde svoje príspevky upravujú, strihajú, nahrávajú a pod., ale aj v teréne, kde získavajú jednotlivé príspevky.

 

Hľadá sa moderátor 3.B triedy

Motivačný prvok tejto aktivity predstavoval akýsi konkurz  na výber moderátorov Stroskotaneckej televízie, i keď hlavným cieľom tejto aktivity bolo vyburcovať deti k čo najlepším individuálnym výkonom. Chcela som, aby deti pochopili, že výkon každého jedného Stroskotanca bude mať veľký vplyv a význam na fungovanie celej televízie, aby zistili, že  prvotný neúspech neznamená nemôcť sa zlepšovať, ale systematickou prácou sa dá napredovať. Cieľom bolo naučiť deti vystupovať pred kamerou a pochopiť význam príjemného vystupovania,  pracovať s trémou, zažiť pocit úspechu a podpory spolužiakov, neúspech vnímať ako výzvu a hľadať v sebe možnosti na sebauplatnenie,...

 

Táto aktivita sa realizovala na hodine čítania a prebiehala v troch etapách :
1.čítanie známeho textu

2.čítanie neznámeho textu

3. čítanie neznámeho textu s improvizačnými a tvorivými prvkami

 

Z tejto aktivity vznikla aj prvá relácia Stroskotaneckej televízie, ktorá obsahovala nielen správy o tom ako súťaž  / konkurz / prebiehala, ale aj prvé stroskotanecké videozáznamy.

Výstupy z tejto aktivity si môžete pozrieť tu :   Hľadá sa moderátor ...

 

Reality show „ Noc v škole“

Táto aktivita slúžila na vyzdvihnutie tímového ducha ,  na rozvoj kooperatívneho, asertívneho a empatického správania detí. Ako motivačný prvok som využila v tej dobe veľmi obľúbené televízne reality show. Deti sa stali účastníkmi stroskotaneckej reality show,  ktorej cieľom bolo  zistiť v priebehu jedného dňa a noci v škole, kde sa ukrýva pani Rozprávka. Úlohy boli koncipované tak, že počas tejto aktivity pracovali na úlohách ako celý kolektív, inokedy v skupinkách či vo dvojiciach . Táto aktivita bola náročná nielen na prípravu, ale aj na samotnú realizáciu a organizáciu. Nestačilo iba pripraviť program, ale zabezpečiť  aj stravu a improvizované ubytovanie v škole. Na tejto aktivite sa preto podieľali nielen deti  z našej triedy, ale ja trieda štvrtákov s p. uč. Ľ. Capuliakovou, rodičia a starší žiaci našej školy , ktorí sa podieľali / nielen /  ako animátori na tvorivých dielňach .

 
Z tejto aktivity vznikla opäť zaujímavá relácia Stroskotaneckej televízie, ktorej súčasťou bola aj vytvorená

prezentácia / akýsi dokument / z celej reality show, ktorú deti vytvorili po absolvovaní Noci v škole.

 

"Vytvárali ju po skupinkách a poskladaním jednotlivých častí vznikol nielen film / prezentácia/ z celej akcie, ale aj tlačová správa, ktorú potom naša televízia poskytla miestnym regionálnym novinám a tým sa nám podarilo spropagovať našu televíziu nielen u rodičov a žiakov, ktorí sa na tejto aktivite podieľali, ale prvý raz sa nám s našou televíziou podarilo preraziť aj k širšej verejnosti."

 

Reláciu a výstupný materiál z tejto akcie si môžete pozrieť  tu :  Reality show

 

Výstupom celého projektového vyučovania, ktorý ešte stále nie je konečný a ktorý  stále prechádza rôznymi
vývojovými zmenami, je blog www.stroskotanci.spaces.live.com. Spočiatku to bol len triedny blog, ktorý plnil funkciu  elektronickej kroniky, neskôr sme začali tvoriť vlastné programy a zostavili sme si vlastnú programovú

štruktúru,.... .

 


2. Formovanie organizačnej štruktúry Stroskotaneckej televízie

 

Pokiaľ v prvej fáze projektu sa deti snažili najmä pochopiť princíp a zmysel fungovania televízie, v druhej fáze projektového vyučovania sme začali pracovať na formovaní organizačnej štruktúry našej televízie. Bolo treba nájsť fotografov, kameramanov, moderátorov, strihačov,.... a naučiť detí vnímať čo sa okolo nich deje, rozpoznať dôležité resp. zaujímavé okamihy.

Keďže deti  v mladšom školskom veku priťahujú takéto aktivity ako magnet železné predmety, ale digitálnu techniku sme mali v triede v  obmedzenom   množstve / 3 fotoaparáty, 2 kamery , 1 diktafón, 3 notebooky /, bolo potrebné vymyslieť spôsob, ako by mohlo dostať príležitosť vyskúšať si jednotlivé činnosti s digitálnymi technológiami každé dieťa a zároveň dbať na to, aby bol efektívne využitý čas hodín. Priestor  na  získanie  týchto  zručností  nám  poskytli  dve nové relácie Stroskotaneckej televízie:

 
„ Daltonské dni “/ mapovanie situácie v triede / a  
Deti počas aktivít „Daltonských dní“ pracovali na stanovených úlohách, ale ak zbadali, že sa v triede deje niečo zaujímavé, pekné, nevšedné,.... mohli si zobrať  fotoaparát, kameru či diktafón a danú situáciu nahrať . Získaný elektronický materiál sme potom na hodine práce s počítačom spracovávali a triedili. Postupne sa tak  v triede vyprofilovali deti, ktoré častejšie siahali za fotoaparátom, iné skôr bavilo kamerovať či robiť rozhovory a niektoré deti sa najradšej realizovali pri spracovávaní elektronických príspevkov. Takto sa nám úplne prirodzenou formou podarilo zostaviť stroskotanecký tím, v ktorom každé dieťa zastávalo pozíciu, ktorá ho najviac zaujala. V takejto podobe fungujeme stále, i keď pozície si deti môžu meniť podľa záujmu.
 
"Deti sa medzi sebou zaškoľujú navzájom a tak sa učia medzi sebou komunikovať, rešpektovať sa , spolupracovať, vnímať a oceňovať svoje kvality."    
 
 
Blogy Stroskotancov
Keďže nie všetky príspevky , ktoré deti pripravili, sa zmestili na hlavnú stránku nášho blogu, rozhodli sme sa vytvoriť blogy redaktorov Stroskotaneckej televízie. Deti si do nich mohli publikovať svoje nápady, postrehy, fotografie, videá,... komunikovať medzi sebou prostredníctvom komentárov alebo mailu, dizajnovo si prispôsobiť blog podľa svojich predstáv,.... . Takýmto spôsobom deti dostali neobmedzenú možnosť na  sebarealizáciu.  
 
Deti dokumentovali:
1.Indiánsky deň
2.Pirátsky deň
3.Módny deň

4.Vianočný deň 

 

„Sedem divov Oravy“ / mapovanie situácie  v teréne /.
Táto aktivitka sa mohla realizovať vďaka finančnej podpore z grantového programu Školy pre budúcnosť.
Po „Daltonských dňoch“ už deti dokázali vnímať, mapovať a zachytávať všetko dôležité čo sa dialo v ich

blízkosti. V triede a v škole ako v prirodzenom prostredí sa cítili bezpečne a neohrozene, dokázali pracovať samostatne a spontánne, bez trémy a stresu. 

Ďalšou fázou projektového vyučovania  bolo naučiť deti bezprostredne a spontánne pracovať aj
v teréne resp. v prostredí, ktoré nepoznajú, komunikovať a získavať informácie od ľudí ku ktorým ich
neviazal žiadny emocionálny vzťah a vystupovať tak v pozícii profesionálov, ktorí reprezentujú
Stroskotaneckú televíziu. 
 
Z celej tejto aktivity vznikol aj zaujímavý  materiál v podobe filmov, ktoré deti samé natočili a  po spracovaní v programe Windows Movie Maker publikovali na stánky Stroskotaneckej televízie. Vy si ich môžete pozrieť tu :  
 
 

Všetok materiál aj s komentármi bol odvysielaný v Stroskotaneckej televízii a je uložený v archíve:  Sedem divov Oravy .

 


 

3. Vlastná programová štruktúra
 

Celý projekt „Stroskotanecká televízia“, ako som v úvode spomínala, vznikol z iniciatívy a aktivity samotných

detí. Samé chceli tvoriť najskôr elektronický časopis, neskôr sa posunuli do roviny redaktorov a moderátorov
a spustili tak fungovanie „Stroskotaneckej televízie“. Ďalší level, do ktorého sa nám podarilo posunúť, bolo
vytváranie ozajstných televíznych programov. Návrhy na  niektoré programy boli prevzaté z verejnoprávnej či komerčných televízií, vzhľadom na to, že fungovanie relácie sa tešilo veľkej popularite / tento moment sme
využili na radostné a hravé nadobúdanie nových vedomostí a zručností , opakovanie a preverovanie získaných informácií a vedomostí/,  iné programy sú autorské a vyznačujú sa originálnosťou a flexibilitou detí. Deti
od začiatku projektu vystupovali v úlohe tvorcov, realizátorov aj kontrolórov. Učiteľ bol zaradený v tíme  ako rovnocenný člen, ktorý mohol radiť, pomáhať, navrhovať, ale v žiadnom prípade nie nariaďovať , dominovať či preferovať svoje názory. Tento projekt sa nám do tejto roviny podarilo posunúť  vďaka podpore Nadačného
fondu  Slovak Telekom pri Nadácii Intenda, ktorý náš projekt podporil v rámci šiesteho grantového kola
pod názvom Podpora inovácií vo vzdelávaní. Z finančnej podpory sa nám podarilo v triede zariadiť
multimediálne štúdio zložené z interaktívnej tabule, dataprojektora, notebooku, vizualizéra a hlasovacieho

zariadenia.

 

"Vďaka  tejto technike sa celý projekt posunul  pre deti do veľmi atraktívnej, lákavej  a nevšednej roviny. Deti už neboli len moderátormi, kameramanmi, fotografmi.... , ktorí mapovali už jestvujúcu skutočnosť. Začali tvoriť svoje vlastne programy – zábavno - súťažné relácie, dokumentárne filmy,..."
a pokúsili sa o vysielanie „live“. Tak naše vyučovanie nespĺňalo len primárny a veľmi dôležitý výchovno-vzdelávací atribút, ale pre deti najdôležitejšiu zložku vyučovania, ktorou je radosť a aktívna činnosť.
 
Stroskotanecký milionár

Násobilkové a delilkové bingo

Páli vám to ?
Kto je to? Čo je to?
Stroskotanecký kvíz
Zázraky prírody a
Stroskotanecká konferencia,...
 

4. Vznik dcérskej spoločnosti Stroskotaneckej televízie multimediálneho   štúdia „Gombík“
 
Po založení Stroskotaneckej televízie a po prvých úspešných mesiacoch jej fungovania, nám preletela hlavou myšlienka, že podobné aktivity by sme mohli robiť aj po vyučovaní a v rámci voľného času mapovať čo sa deje v našom okolí. Keďže nám chýbala potrebná technika , zapojili sme sa do grantového programu „Nech sa nám netúlajú“ a o niekoľko mesiacov sme vďaka podpore COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo a Nadácia Jednota COOP  mohli spustiť prácu v multimediálnom štúdiu Gombík, ktoré sa stalo akousi dcérskou televíziou našej Stroskotaneckej televízie.
Cieľom celého projektu je naučiť deti zmysluplne tráviť svoj voľný čas a to prostredníctvom obľúbených aktivít s informačno- komunikačnými technológiami. Prvotný motív je síce práca v multimediálnom štúdiu „Gombík“, kde deti  pracujú ako reportéri, moderátori, kameramani, fotografovia , .. . a pod. ako v Stroskotaneckej televízii, ale prostredníctvom týchto aktivít a najmä pri práci v teréne objavujú deti mnohé krásy rodného regiónu, zaujímavých ľudí a ich koníčky či úspechy.
To ich  motivuje, aby sa aj oni niečomu takému venovali a tak sa vlastne naučili zmysluplne a kvalitne tráviť svoj voľný čas. Za normálnych okolností / pri sedení doma pri počítači alebo televízore /, by sa o takýchto aktivitách nemuseli ani dozvedieť .Tak sa nám darí osloviť jednak aktívnu skupinu detí, ktoré  na projekte  pracujú a jednak aj skupinu detí, ktoré  náš blog    www.studiogombik.spaces.live.com    sledujú na internete.  
 
Ukážky z výstupov  našej doterajšej práce v štúdiu Gombík  : Video 1 , Video 2 , Video 3

 

 

Galéria


Komentáre

Obrázok používateľa sateg53
sateg53
20. apríl 2013 - 11:26

mar no hallaron cosa digna de como tomar viagra secoligó con otros cuatro reyes. bien entretenues et manoeuvrées uniquement par des acheter cialis 5mg reporta à qui de droit la responsabilité de . eserDal capitolo II al IV di prezzo cialis questo trattato non era che un grande . Andauernd Abgang von dünnem wässerigen Stuhl, kaufen viagra Es handelte sich um einen alten Mann mit einer.

Obrázok používateľa サングラス専門店
サングラス専門店
19. apríl 2013 - 2:35

今、この作品に入るみま2013 EVISUしょう。彼らは非常に敏感ではありませんので、それは不十分なボタンを設計しました。あなたはちょうどそれらを使用することを学ぶために、いくつかの時間を取る必要があるでしょう。これは単なる個人的な意見ではありません。私はあまりにも少数のユーザーに尋ね、彼らは同じような不満を持っていた。しかし、彼らは、しかし、彼らの仕事をする。あなたは、おそらくサングラス専門店それに付属するすべてのエクストラをお楽しみいただけますこの時計のインとアウトを学ぶ過ごすためにいくつかの時間を持っている場合。しかし、あなたは非常に技術的に傾斜していない場合は、この時計はあなたのために良い試合になることはありません。早送り、巻き戻しボタンはまた曲をスキャンするために使用されます。しかし、私はモードボタンで本当に幸せではなかった。このMP3プレーヤー/時計は4つのモードがあります。あなたはあなたイコライザー(はい、この腕時計もイコライザ人気ゼニス 腕時計ーを持って)設定することができます前に、すべてのプレイモードを通して押し続ける必要があるでしょう。私はので、私はプラダサングラスいくつかのボタンがあるという事実に配慮を与えていませんでしたことを簡単にナビゲーションを使用だと思います。これはデザイナーより少ないオプションを提供します。

Obrázok používateľa chrommant47
chrommant47
17. apríl 2013 - 9:19

les racines émériques que son premier genre, viagra sans ordonnance france d apres notre propre observation sur la diffusion. y si no fuera por su altura, cialis diario precio más altaen la mitad de su extensión.

Obrázok používateľa xiaochenuu
xiaochenuu
17. apríl 2013 - 6:23

xiaochenIverson said, Jordans for sale"I only know Michael Jordan Michael Jordan No matter what, no matter what,jordans for cheap he is Michael Jordan, you can be as Michael Jordan, but you can not do everything heRetro Jordans doesour generation player wants to be Michael Jordan, Jordans Salewill never be a second. "Air Jordans for sale

Obrázok používateľa hhh
hhh
15. apríl 2013 - 19:12

صور اطفال حلوين |

صور اطفال منوعه |

صور اطفال صغار |

اطفال كيوت 2013|

صور اطفال حلوين |

اجدد صور اطفال 2013|

اجمل الاطفال 2013|

صور متحركه للاطفال 2013|

صور اطفال مضحه 2013|

صور اطفال شقيه 2013|

صور أطفال مضحكة|

صور اطفال |

صور اطفال مضحكه|

صور اطفال جديده |

صور اطفال مضحكه |

اجمل صور اطفال 2013|

صور أطفال 2013|

صور اطفال مضكه 2013|

صور اطفال روعه |

صور الطفله جنا 2013|

صور اطفال 2013|

صور نادره جدا للمدينه المنوره |

صور تواقيع اسلاميه 2013|

صور مسجد كاني اكلت في تركيا |

صور تاريخيه للمدينه المنوره|

صور استغفر الله العظيم 2013|

صور اسلاميه متحركه 2013|

بالصور اسباب كثره الرزق 2013|

صور قرأنيه 2013|

صور خواطر ايمانيه 2013|

احدث صور بنات 2013|

صور بنات 2013|

صور للصبايا 2013|

صور بنات 2013|

صور بنات منوعه 2013|

صور فراق|

اجمل صور بنات|

صور جزن معبره |

صور جديده للجمل لعام 2013 |

خلفيات طبيعيه نادره لعام 2013|

خلفيات جالكسى رومنسيه |

خلفيات جالكسى|

خلفيات ايفون حديثه 2013|

خلفيات وصور طبيعيه 2013|

خلفيات رومنسيه |

خلفيات شوق للايفون 2013|

صور خلفيات متنوعه |

صور خلفيات حديثه|

صور خلفيات الايفون 2013|

خلفيات انمى جديده 2013|

صور خلفيات كرتون 2013|

صور انمى خلفيات 2013|

خلفيات انمى 2013|

صور خلفيات جديده 2013|

صور غروب الشمس 2013|

خلفيات للغروب 2013|

خلفيات جديده لسطح المكتب 2013|

صور خلفيات لويندوز 7|

اجمل خلفيات للكمبيوتر 2013|

خلفيات متنوعه 2013|

خلفيات سطح المكتب 2013|

خلفيات جديده للكمبيوتر 2013|

خلفيات هادئه 2013|

صور رسومات لسطح المكتب 2013|

خلفيات سطح المكتب 2013|

خلفيات كمبيوتر 2013|

خلفيات الطيور 2013|

خلفيات اسلاميه جديده 2013|

خلفيات جديده 2013|

خلفيات للكمبيوتر 2013|

خلفيات دينيه 2013|
خلفيات اسلاميه 2013|
خلفيات حب 2013|

خلفيات حب رومنسيه 2013|

صور خلفيات ملونه 2013|

خلفيات حب 2013|

صور خلفيات حزينه 2013|

صور خلفيات رومنسيه 2013|

صور رومنسيه جديده|

صور غرام|

صور لتقديم الهدايا |

صور رومنسيه حب|

صور رومنسيه للزوجين|

صور رومنسيه عشق |

صور رومنسيه حديثه |

صور رومنسيه جديده|

صور مسلسل كريم وفاطمه 2013|

صور رومانسية|

صور قلوب 2013|

صور رومنسيه جديده 2013|

صور حب منوعه 2013|

صور رومنسيه للزواج 2013|

صور رومنسيه جديده 2013|

صور رومنسيه نسائيه |

صور حب رومنسيه 2013|

اجمل صور رومنسيه 2013|

صور رومنسيه متحركه 2013|

صور رومنسيه 2013|

صور رومنسيه 2013|

صور حب متحركه 2013|

صور حب 2013|

صور حب ملونه 2013|

صور الحصان الاسود زو الشعر الطويل جدا 2013|

اروع واجمل الورود البيضاء لعام 2013|

صور اندر واجمل طائر فالعالم 2013|

صور للحصان العربي الاصيل 2013|

صور للسمكه الصخريه 2013|

صور جديده للجمل لعام 2013 |

|

خلفيات طبيعيه نادره لعام 2013|

خلفيات وصور لشتاء 2013|

خلفيات وصور طبيعيه 2013|

صور هجرات عظمي 2013|

صور بحار زرقاء 2013|

صور ازهار التوليب 2013|

صور زهره نادره في اندونسيا 2013|

صور عبير صبري 2013|

صور احمد عز 2013 |

اجدد الصور 2013|

صور خلفيات متنوعه 2013|

صور الفنانه دره 2013|

صور طبيعيه خلابه 2013|

صور طبيعة 2013|

صور طبيعية 2013|

صور طبيعيه خلابه 2013|

فساتين عرائس حديثه 2013|

فساتين زفاف فرنسيه 2014|

فساتين زواج للرشيقات 2014|

فساتين عرائس|

فساتين زفاف 2014|

فساتين زفاف حلوه 2013|

فساتين للعروس 2013|

فساتين انيقه 2013|

فساتين زواج فاخره 2014|

صور فساتين فرنسيه 2013|

صور فساتين ايطاليه 2013|

صور فساتين جديده 2014|

فساتين زهير مراد 2014|

صور فساتين جميله 2013|

فساتين شيك 2014|

صور فساتين ناعمه 2014|

صور لفساتين الزواج 2014|

فساتين فرنسيه 2014|

فساتين زواج مميزه 2013|

فساتين زواجات 2014|

فساتين زواج موضه 2013|

فساتين زواجات 2014|

صور فساتين فخمه 2014|

صور فساتين فاخره 2014|

فساتين زواج بسيطه 2013|

فساتين زفاف 2014|

فساتين زواج ايطالية 2013|

فساتين زفاف ناعمه 2014|

فساتين زفاف فرنسى 2014|

صور فساتين زواجات 2014|

فساتين زواجات 2013|

فساتين زفاف مميزه 2013|

فساتين زفاف 2014|

فساتين افراح فرنسيه 2014|

فساتين زواج حلوه 2013|

صور فساتين عروس 2013|

فساتين زواج كوريه 2013|

فساتين عروس 2013|

فسياتين زواج جديده 2013|

فساتين زهير مراد 2013|

|

صور فساتين زفاف|

فساتين زواج روعه 2014|

فساتين زفاف فخمه 2013|

فساتين زواج رقيقه 2013|

فساتين زفاف 2013|

فساتين زفاف|

صور اللاعب ايرك ابيدال 2013|

صور لاعبى برشلونه كارلس بويل 2013|

صور الاعب فيكتور فالديز 2013|

صور اللاعب اندرياس إينيستا 2013|

صور ابو تريكة 2013|

صور محمد ابو تريكه 2013|

صور لاعبين الكورة 2013|

صور لاعبى برشلونه 2013|

صور اللاعب الجزائرى عبدالملك زياية 2013|

صور عصام الحضرى 2013|

صور رونالدو 2013|

صور اللاعب رونالدو 2013|

صور اللاعب تري هنري 2013|

صور اللاعب زين الدين زيدان 2013|

صور لاعبى النادى الاهلى 2013|

اللاعب كاكا 2013|

صور لاعبين الكرة 2013|

اللاعب محمد بركات 2013|

صور اللاعب محمد بركات 2013|

صور اللاعب زيدان 2013|

صور محمد زيدان 2013|

صور محمد شوقى 2013|

صور اللاعب شيكابالا 2013|

صور لاعبين كره 2013|

صور اللاعب كريستيانو رونلدو 2013|

صور عماد متعب 2013|

صور اللاعب ميسى 2013|

احدث صور ميسى 2013|

صور عماد متعب مع زوجته 2013|

صور اللاعب محمد زيدان 2013|

اجدد الصور 2013|

صور ورد 2013|

صور قطرات الندى 2013|

اجمل صور منوعه 2013|

صور ورود 2013|

صور منوعه 2013|

صور متنوعه رائعه 2013|

صور خطوبه وزاج 2013|

صور بطاقات تهنئه 2013|

اجدد صور متنوعه 2013|

صور اغرب الاسماك 2013|

صور الشتاء 2013|

صور زهور غريبه 2013|

مجموعه صور متنوعه 2013|

صور باقات ورد 2013|

مجموعه صور حزينه 2013|

صور بطاقات متنوعه 2013|

مجموعه صور الغروب 2013|

صور جديده متنوعه 2013|

فن الرسم على الصخور2013|

صور غريبه متنوعه|

صور متحركه 2013|

صور اشجار ملونه 2013|

صور زهور 2013|

صور ورود 2013|

صور صغار الحيوانات 2013|

صور اجمل القطط 2013|

صور زهرة الصبار 2013|

صور اسماك ملونه |

صور ورد ملون|

صور خيول 2013|

المصارع وليام ريغل 2013|

صور المصارع ذا جريت كالى 2013|

صور المصارع واد باريت 2013|

المصارع أندر تيكر 2013|

صور هورنسواجل 2013|

صور حزقيال جاكسون 2013|

المصارع كريستيان 2013|

صور بوكرتي 2013|

المصارع تريبل اتش 2013|

المصارع راي ميستيريو 2013|

صور ذا ميز 2013|

المصارع أر تروث 2013|

صور كوفي كينغستون 2013|

المصارع جون موريسون 2013|

صور المصارع 2013|

المصارع أليكس رايلي 2013|

المصارع جولدست 2013|

صور المصارع ايدج 2013|

المصارع ذا روك 2013|

المصارع باتيستا 2013|

المصارع كريس جيركو 2013|

صور المصارع جيف هاردى 2013|

المصارع مات هاردى 2013|

المصارع إيفان بورن 2013|

صور المصارع البرتو ديل ريو 2013|

المصارع بيج شو 2013|

المصارع درو ماكنتاير 2013|

صور المصارع ايفان براون 2013|

المصارع جولدبرج 2013|

صور المصارع كيفن ناش 2013|

المصارع اوماجا 2013|

المصارع كين 2013|

|

صور المصارع مارك هنرى 2013|

المصارع راندى اورتن 2013|

صور ديفيد أوتنغا 2013|

المصارع ديفيد هارت سميث 2013|

صور المصارع دارين يونغ 2013|

المصارع دانيل براين 2013|

المصارع سي ام بانك 2013|

صور مصارعين 2013|

المصارع شايمس 2013|

صور اند تيكير 2013|

صور مصارعين منوعه 2013|

صور المصارعين 2013|

صور المصارع أليكس رايلي 2013|

صور المصارعه أليشا فوكس 2013|

صور مصارعين 2013|

صور المصارع ايدج 2013|

صور متحركه للمصارعه 2013|

صور متحركه للمصارعين 2013|

صور اقوى المصارعين 2013|

صور جون سينا 2013|

صور لاقوى المصارعين 2013|

صور مصارعين 2013|

صور مصارعين متنوعه 2013|

اجدد صور جون سينا 2013|

صور المصارع ستيف اوستن 2013|

صور المصارعه kelly kelly|

صور دومنيك + سيرين عبد النور + هيفاء وهبي + ميريام فارس 2013|

تامر حسني صور تامر حسني|

صور لايف نانسي عجرم بكاميرا المشاهدين 2013|

صور حليمة بولند 2013halima poland pictures|

صور راغب علامه 2013|

احدث صور اليسا مغريه جدا 2013|

صور فرح ابنه حلمي عبد الباقي وجميع الممثلين 2013
|

صور رندا البحيري جلسة تصوير فبراير 2013
|

صور شيرين عبد الوهاب 2013|

صور حديثه للفنانه السوريه جيني إسبر 2013|

صور المطربه ديانا كروزن 2013|

صور برنامج اكس فاكتور الحلقه الرابعه |

احدث صور الفنانة ليلى علوي 2013|

صور نانسي عجرم مع داماس 2013|

صور اليسا 2013|

صو ر هدي حسين 2013|

صور دينا حايك 2013|

صور مهرجان دبي اسينمائي الدولي 2013|

بالصور عمليات تجميل الفنانات اللبنانيات 2013|
صور حلا الترك 2013|

صور الفنانه شيرين مع بنتها وزوجها 2013|

صور الفنانه نيكول سابا 2013|

صور ميريام فارس 2013|

صور جنات لمجله كلام الناس 2013|

صور المطرب محمد فؤاد 2013|

صور نوال الزغبي 2013|

صور المطربه نانسي عجرم 2013|

صور الفنانه نانسي عجرم مع بناتها 2013|

صور الجميله سميه الخشاب 2013|

صور نسمه محجوب 2013|

صور الفنانه نجوي كرم 2013|

صور دوللي شاهين غراء مثيرة 2013|

ساريه السواس :: 2013|

صور الفنانه فيفيان مراد 2013|

صور النجوم 2013|

صور سيرين عبد النور|

المطربه مادلين مطر 2013|

صور الفنانات 2013|

صور هدى حسين 2013|

صور المطربه اليسا 2013|
صور ليال عبود 2013|
المطربه شيرين عبد الوهاب 2013|

المطربه رزان مغربى 2013|

المطربه مادلين مطر 2013|

صور اليسا 2013|

المطربه اليسا 2013|

صور المطربه مادلين مطر 2013|

صور المطرب احمد عدويه 2013|

الفنانه سيرين عبد النور 2013|

صور حماده هلال 2013|

صور الفنانه بشرى 2013|

صور انغام 2013|

صور رزان مغربى 2013|

صور الشحروره 2013|

المطربه ميريام فارس 2013|

صور دنيا سمير غانم 2013|

صور امال ماهر 2013|

صور جنات 2013|

صور نانسى 2013|

صور الفنانه دالى 2013|

صورالمطربه اليسا 2013|

المطربه هيفاء وهبى 2013|

المطربه مادلين مطر 2013|
المطربه دومنيك 2013|

المطربه الين خلف 2013|

احدث صور جنات 2013|

الطربه نيلى مقدسى 2013|
صور الفنانه نورهان 2013|

الفنانه دارين حدشيتي 2013|
صور من حفل عمرو دياب 2013|
الفنانه نوال الزغبى 2013|

صور مدحت صالح 2013|
صور المطربه ماريا 2013|
احدث صور رزان مغربى 2013|
صور نوال الزغبى 2013|
احدث صور رولا سعد 2013|
اجدد صور نوال الزغبى 2013|
اجدد صور رولا سعد 2013|
صور الين خلف 2013|
صور المطربه احلام 2013|
الفنانه نوال الزغبى 2013|

صور الفنانه اروى 2013|
صور محمد عدويه 2013|
صور المطربه دانا 2013|
صور الفنانه جينى 2013|
المطرب محمد فؤاد 2013|
صور بشرى 2013|
صور المطرب ابو اليف 2013|
صور المطربه زيزى 2013|
اجدد صور ميس حمدان 2013|
صور الفنانه انغام 2013|

صور الفنانه هدى 2013|
صور المطربه شرين 2013|
صور رولا سعد 2013|
صور بوسى سمير 2013|
صور مروان خورى 2013|
صور المطربه جنات 2013|
صور محمد منير 2013|
صور دولى شاهين 2013|
صور مى سليم 2013|
صور المطرب عمرو دياب 2013|

صور مى وميس سليم 2013|
صور الفنانه ساندرى 2013|
صور الفنانه ميس حمدان 2013|
صور صباح الشحروره 2013|
صور الفنان احمد رجب 2013|
صور المطرب عبد الفتاح الجرينى 2013|
المطربه رولا سعد 2013|
صور رويده عطيه 2013|
صور الفنانه دومنيك 2013|
صور الفنان ايوان 2013|

الفنان كاظم الساهر 2013|
صور شذى حسونه 2013|
صور منوعه للمشاهير 2013|
احدث صور المشاهير 2013|
صور زينب العسكرى 2013|
صور المطربه مادلين مطر 2013|
صور الفنانه احلام 2013|
صور الفنانه لارا اسكندر 2013|
صور الفنانه نجوى كرم 2013|
صور شرين عبد الوهاب 2013|

صور رولا سعد 2013|
صور المطربه روزى 2013|
صور الفنانه سميه 2013|
صور محمد حماقى 2013|
صور وائل جسار 2013|
صور ميريام فارس 2013مثيره جدا|
احدث صور سولاف فواخرجي 2013|
اغراءت غاده عبد الرازق صور اخر اغراء 2013|
اجدد صور شذى حسون على غلاف المجلة 2013|
- صور حديثه للفنانه أمل حجازي 2013|

صور ليلى المغربية 2013|
صور اخت ميريام فارس 2013|
صور دوللي شاهين وهي مذيعه 2013 |
صور غدير زوجة الفنان محمد رجب 2013|
صور مروى محمد 2013|
صور سيرين عبد النور بفستان احمر 2013|
صور هند صبري وهي حامل 2013|

صور فينا مالك تحتفل بعيد ميلادها 2013|

صور الفنانه سميه الخشاب 2013|

صور الممثلين 2013|

الفنان احمد عز 2013|

الفنان كريم عبد العزيز 2013|

الممثله ايتن عامر 2013|

المطربه رزان مغربى 2013|

صور ايتن عامر 2013|

الفنانه سيرين عبد النور 2013|

صور وناسه للفنانه احلام 2013|

صور عبير صبري 2013|

صور احمد عز 2013|
صور الفنانه دره 2013|

صور نوال الزغبي 2013|

صور جومانا مراد بالشورت 2013|

صور نور الغندور 2013|

صور انغام 2013|

جومانا مراد 2013|

صور دنيا سمير غانم 2013|

صور الشحروره 2013|

صور الفنانه دره 2013|

صور عثمان فى مسلسل فاطمه 2013|

صور الفنانه بشرى 2013|

الفنانه نهى اسماعيل 2013|

صور الفنانه دالى 2013|

صور ايتن عامر 2013|
احدث صور منى ذكى 2013|

صور انجى شرف 2013|

صور مروه عبد المنعم 2013|

الفنانه انجى وجدان 2013|

الفنانه غاده عبد الرازق 2013|

صور الفنانه سندريلا 2013|

صور الفنانه اميره هانى 2013|

الفنان محمود عبد العزيز 2013|

صور السوريه أمية ملص 2013|

صور الفنانه انتصار 2013|

الفنانه دنيا عبد العزيز 2013|

راندا البحيرى 2013|

صور الفنانه ميرنا المهندس 2013|

الفنانه شيرى عادل 2013|

الفنانه نيلى كريم 2013|

الفنانه نرمين زعزع 2013|

الفنانه نرمين زعزع 2013|

صور ايمى سمير غانم 2013|

صور مهند التركى 2013|

صور الفنان احمد حلمى 2013|

صور الفنانه نور 2013|

صور الفنانه لميس 2013|

صور الفنانه نيرمين ماهر 2013|

صور الفنانه راندا البحيرى 2013|

صور منى ذكى 2013|

صور الفنانه منه شلبى 2013|

صور الفنانات قبل وبعد عمليات التجميل|

صور الفنان خالد الصاوى 2013|

موديلات سواريه حديثه|

صور فساتين جذابه 2014|

فساتين للرشيقات 2013|

موديلات عالميه 2013|

فساتين صبايا 2014|

فساتين شيك سواريه|

فسياتين شيك سواريه|

صور فساتين ناعمه|

فساتين مشاهير 2014|

اشيك فساتين 2013|

صور فساتين عصريه|

فساتين البدينات 2013|

فساتين تركيه|

فساتين ناعمه سهرات|

فساتين مراهقات 2013|

صور فساتين شيك 2013|

فساتين مميزه 2013|

موديلات سواريه 2014|
|

فساتين سواريه عالميه 2013|
فساتين حديثه|

صور فساتين كلاسيك |

فساتين ستان 2013|

فساتين واكسسورات 2013|

فساتين سواريه باللون الاسود 2013|

فساتين سواريه شيك 2014|

صور فساتين مودرن 2013|

فساتين سواريه جديده|

فساتين لبنانى 2014|

فساتين كيوت للسهره 2014|

فساتين اوربيه 2013|

فساتين روعه 2014|

فساتين انيقه 2013|

فساتين صبايا 2014|

صور فساتين طويله 2014|

قساتين سواريه كلاسيك|

فساتين محجبات 2013|

فساتين منوعه 2014|

فساتين سوداء 2014|

فساتين جديده 2014|

فساتين باللون الاسود 2013|

صور كولكشن سهره 2014|

فساتين سواريه للصبايا 2014|

فساتين قصيره سواريه 2014|

صور فساتين ناعمه 2014|

ازياء سواريه 2014|

صور فساتين حفلات 2013|

فساتين طويله جذابه 2014|

ازياء باللون الاحمر 2014|

فساتين موديلات حديثه 2013|

فساتين مميزه 2013|

ازياء باللون الاحمر 2013|

فساتين باللون الاحمر 2014|

فساتين شيك 2013|

فساتين سواريه طويله 2014|

فساتين مودرن 2013|

فساتين عالميه 2013|

فساتين المشاهير 2014|

فساتين كيوت 2014|

صور فساتين جذابه 2013|

فساتين مشاهير حديثه 2013|

صور من فيلم اجنبي El Gringo 2013720p Bluray|

فساتين سواريه 2013|

فساتين مصممين 2013|

فساتين الفنانات 2013|

فساتين قصيره 2013|

فساتين سواريه ناعمه 2013|

فساتين سهره طويله 2013|

فساتين قصيره روعه 2013|

adriana , alessandra 2013|

صور انجلينا جولي 2013|

احدث صور ساندي باحتفال ياهو 2013|

احدث صور سلينا جومز 2013|

صور اشوريا راي و شاروخان 2013|

صور فيلم 2013Stoker|

صوره بوستر فيلم The Conjuring Poster2013|

صور بطله مسلسل جانسي 2013|

الممثله بيرين سات|

صور كيم كردشيان 2013|

جميلات الهند 2013|

صور بيرين سات 2013|

بيرين سات 2013|

صور للممثل سونغ وو بين 2013|

صور ميجان فوكس|

صور سوبر جونيور 2013|

كريستينا أغيليرا 2013|

الفنانه سيلينا غوميز 2013|

صور Amanda Bynes|

الممثل الأميركي جوني لويس|

لايتون ميستر2013|

صور شاكيرا 2013|

صور ملكه جمال تركيا 2013|

صور المشاهير 2013|

صور 2013Mila Kunis|

نجمات هوليود 2013|

الفنانه برتنى سبيرز 2013|

صور سيلينا قوميز2013|

صور ميلى كروز 2013|

صور روبرت باتينسون 2013|

فساتين سواريه|
فساتين قصيره 2013|

فساتين سواريه قصيره 2013|
فساتين نجوى كرم 2014|
فساتين سهره 2014|
فساتين مراهقات 2014|
فساتين للسهرات 2013|
فساتين سواريه جديده 2013|
فساتين سهره موضه 2014|
فساتين خطوبه حديثه 2013|
فساتين سواريه للحامل 2013|
فساتين قصيره 2014|

فساتين مميزه 2013|
فساتين سواريه 2014|
فساتين حديثه 2013|
الوان احمر الشفاه 2013|
ميك اب للصبايا 2014|
ميك اب رقيق 2013|
مكياج سهره 2013|
مكياج مميز 2013|
مكياج عيون 2014|
مكياج للعروس 2013|

50

فساتين زفاف حديثه 2014|
فساتين باللون الابيض 2013|
فساتين افراح 2014|
احذيه عروس 2013|
فساتين زفاف 2014|
فساتين زفاف للبدينات 2013|
فساتين زفاف حديثه 2013|
اكسسورات عروس 2013|
فساتين سهره طويله 2013|
فساتين افراح حديثه 2013|

فساتين زفاف ايلى صعب 2013|
طرح للعروس 2013|
مسكات ورد للعروس 2013|
فساتين سهرات حديثه|
ازياء سهرات حديثه 2013|
فساتين سواريه قصيره|
فساتين زفاف حديثه 2013|
تسريحات عروس 2013|
فساتين ملونه 2013|
فساتين سهره قصيره 2013|

مكياج 2013|
فساتين خطوبة 2013|
فساتين زفاف 2013|
عقم الرجال|
بشره الرجل|
الحمايه من النقرس|
نصائح للرجل|
فوائد المعاشره الزوجيه|
دوالى الخصيه|
سرطان الخصيه|

فوائد القهوه للرجل |
اوقات ممارسه العلاقه الحميمه|
اضرارالجينز الضيق على الرجل|
اسباب امراض الجهاز التناسلى|
اسباب الارق والاكتئاب|
دهون البطن عند الرجال|
اسباب الصلع فى الاربعين|
فوائد الفياغرا|
فحوصات هامه للرجال|
نصائح لخصوبه الرجل|

ضعف الانتصاب|
خطوره الوحده على الرجل|
فوائد الجوز لخصوبه الرجل|
تأثير الكرش على الرجل|
خطوره التدخين|
اسباب سرعه القذف|
اسباب التوتر النفسى|
الحمايه من الانفلونزا|
اسباب الغضب عند الرجل|
اسباب المشاكل الجنسيه|

100

اخطاء وقت التمارين|
لتعزيز القدره الجنسيه|
بناء عضلات قويه للرجل|
فوائد الميرميه|
الزهايمر عند الرجال|
خضروات هامه لمرضى السكر|
لخفض السعرات الحراريه|
خصوبه الرجل|
الجرجير مفيد للرجل|
فوائد الشكولاته للرجل|

فحوصات يحتاجها الرجل|
تحذيرات المنشطات الجنسيه|
المنشطات الجنسيه للرجل|
العقم عند الزوج|
اسباب دوالى الخصيتين عند الرجل|
اسباب صلع الرجال|
نصائح صحيه للرجل|
اهميه اكل البيض للرجل|
اسباب عصبيه الرجل|
العنب وفوائده للقلب|

اسباب الارق عند الرجل|
تقويه العضلات للرجل|
الصداع عند المراهقين|
اكتئاب الاطفال|
فوائد بكاء الطفل|
غضب الطفل|
الكحه عند الاطفال|
اسباب سرقه الاطفال|
الطفل الخديج|
اسباب توتر الاطفال|

اسباب الم التسنين|
فطام الطفل|
مشاكل الطفل السلوكيه|
اسباب تسوس الاسنان|
اخطاء وقت الرضاعه|
اسباب خجل الطفل|
اسباب نقص الحديد عند الاطفال|
اسباب اختناق الطفل|
عناد الاطفال|
اسباب خوف الطفل من الظلام|

الطفل الانطوائى|
المرض النفسى عند الاطفال|
كوابيس الاطفال وقت النوم|
اسباب شخير الاطفال|
مشايات الاطفال|
اسباب الالتهاب الرئوى|
فوائد الماء للرضع|
اسباب اوجاع البطن|
التهاب الحفاض|
اسباب رفض الطفل الذهاب الى المدرسه|

150

اسباب صراخ الطفل|
اسباب رفض الطفل للطعام|
خطوره اهمال الطفل|
مرحله التسنين|
فرط التعرق عند الاطفال|
خطوره الهواتف على الاطفال|
اسباب التهاب المسالك البوليه|
كسور الاطفال|
اضطرابات الكلام عند الطفل|
اهميه الرياضه للطفل|

اضطرابات الكلام عند الاطفال|
اسباب بكاء الرضيع|
الطفل المدلل|
خطوره البدانه|
علاج الصداع|
اسباب خلافات الابناء|
المغص عند الاطفال|
التبول عند الاطفال|
اسباب فقدان الشهيه|
اهميه الفطور للطفل|

اهميه السباحه للطفل|
العنايه بصحه الطفل|
تعليم المشى للطفل|
التنافس بين الاطفال|
الطفل الحساس|
اهميه اليوغا للاطفال|
زياده الوزن عند الاطفال|
غضب الاطفال|
التعامل مع الطفل المريض|
اهميه الاهتمام بالطفل|

الشجار بين الاطفال|
طرق معاقبه الطفل|
علاج الهالات السوداء عند الاطفال|
اسباب خوف الطفل من الظلام|
اسباب كذب الاطفال|
العنايه بشعر الطفل|
تأثير المشروبات السكريه على الطفل|
تأثير اصابات رأس الطفل|
نصائح العنايه بشعر الطفل|
طرق اختيار ملابس الطفل|

زياده الوزن عند الاطفال|
اختيار الهديه المناسبه للطفل|
الحليب يوميا للطفل|
علاج اكتئاب الطفل|
الانفلونزا عند الاطفال|
اكلات مفيده للاطفال|
اسباب الم الاسنان عند الصغار|
اسباب كثره الحركه|
اسباب انانيه الاطفال|
اهميه العسل للاطفال|

200

اكلات تضر الطفل|
التعامل مع الالفاظ السيئه عند الاطفال|
اسباب الوسواس القهرى|
صعوبات التعلم عند الطفل|
التطور الجسمانى عند الطفل|
العنايه بالحبل السرى|
اسباب خوف الطفل|
تشجيع الطفل على الخضروات|
وجبه الافطار للاطفال|
اهميه الحليب للطفل|

نصائح لنظافه الطفل|
مشاكل نوم الاطفال|
الحفاظ على جلد الطفل من الحفاض|
اسباب سمنه الاطفال|
تنميه حواس الطفل|
احتياجات هامه للمولود|
خطوره الوجبات السريعه على الاطفال|
خطوره البدانه على الطفل|
اسباب مرض التوحد|
طريقه تنظيف بشره الاطفال|

فوائد الحركه للطفل|
فوائد الرضاعه للطفل|
فوائد الدراسه للاطفال|
اسباب الفشل الدراسى عند الطفل|
حقيبه اسعافات الطفل|
مشاكل النوم عند الاطفال|
اسباب الفضول عند الاطفال|
اهميه الاعتماد على النفس|
تأخر المشى عند الاطفال|
اسباب التهاب الاذن عند الاطفال|

اسباب مرض التوحد عند الاطفال|
فوائد حليب الام للطفل|
تعريف ختان الاطفال|
سرحان الطفل فى المدرسه|
فوائد السمك للطفل|
كيفيه ارضاع المولود|
الاكتئاب فى فتره الحمل|
اسباب الالتهابات عند المرأه|
الكعب العالى والحامل|
ولاده الحمل بتؤام|

خطوره الصداع النصفى|
متاعب الحمل|
السفر والحمل|
الاستعداد قبل الولاده|
تأثير السفر على الحامل|
التلقيح الصناعى|
اسباب الاسهال وقت الحمل|
تأثير الوقوف على الحامل|
اسباب هبوط الرحم|
خطوره صغر حجم الجنين|

250

نصائح غذائيه للحامل|
الخوف من الولاده|
الحمل واعراضه|
الحمل بعد الاجهاض|
اسباب حساسيه القولون|
اسباب الخوف بعد الولاده|
خطوره القطط على الحامل|
اسباب اكياس المبيض|
فوائد الخس للحامل|
اسباب توسع الرحم|

طرق لمنع الحمل|
اسباب الاجهاض المتكرر|
النزيف عند السيدات|
اسباب تقلب مزاج الحامل|
رشاقه الحامل|
اللولب لمنع الحمل|
تأثير ادويه الصداع|
مشاكل الاسنان وقت الحمل|
الافرازات المهبليه|
طرق تأخير الدوره|

العمل فى فتره الحمل|
ادمان السكريات|
فوائد الانجاب بعد سن الثلاثين|
اسباب الحموضه|
اهميه السحور للحامل|
اسباب الولاده المبكره |
انخفاض ضغط الدم|
سرطان المبيض |
خطر الكافيين على الحامل|
اهميه المكسرات للحامل|

وجع الرأس|
خطوره الاجهاض المتكرر|
امراض بطانه الرحم|
اسباب اوجاع العمود الفقرى|
اسباب مرض السلس البولى|
اسباب سرطان عنق الرحم |
اسباب المغص فى الحمل|
اجهاض الحمل|
مشاكل انقطاع الدوره الشهريه|
الرياضه لتسهيل الولاده |

تمارين لتخفيف الدوره الشهريه |
اسباب جفاف المهبل |
اسباب جفاف العيون |
اسباب شخير الحامل|
احتياجات الجسم وقت الحمل|
اضرار سوء التغذيه للحامل |
مراحل الولاده|
الم اسفل الظهر |
اسباب تأخر الولاده |
علاج حرقان المعده اثناء الحمل|

300

علاج الدوالى|
خطوره نوم الحامل على الظهر |
الولاده القيصرى|
خطوره الم الصدر |
غثيان الحمل |
انقطاع الطمث|
فوائد حليب الام|
اضرار تدخين الحامل|
علاج وجع الرأس|
رجيم الحوامل|

العنايه بالثدى|
اسباب التهابات المهبل |
اسباب اكتئاب الحامل|
اسباب الم الدوره الشهريه |
نصائح لفتره النفاس|
اسباب هبوط الرحم |
اسباب تأخر نمو الجنين |
اسباب انقطاع الدوره|
زياده وزن الحامل|
ممارسات خاطئه وقت الحمل|

اسباب الارق|
اسباب الولاده المبكره|
اسباب الم الثدى |
اسباب النزيف بعد الولاده |
مشاكل الحمل بتؤام|
شخير الحامل اثناء النوم |
اسباب تأخر الدوره|
اعراض الدوره الشهريه |
العنايه بالاسنان خلال الحمل|
اخطاء اثناء الحمل|

اسباب سرطان الثدى|
علاج غثيان الحمل|
اسباب الاجهاض المتكرر|
فوائد اكل التوت|
اسباب الاجهاض عند السيدات|
نصائح لتربيه الاطفال|
الرضاعه|
كيفيه العنايه بالثدى |
اسباب قرحه عنق الرحم|
ما هى امراض المبيض عند السيدات|

اسباب الحمل خارج الرحم|
علامات الحمل الاولى|
كيفيه الاعتناء بالحامل فى فتره الحمل|
متاعب الحمل عند السيدات|
اضرار المكملات الغذائيه |
كيفيه التخلص من سموم الجسم|
فوائد الرمان|
تنحيف الارداف|
علاج التهاب المفاصل|
طرق التخلص من الدهون|

التوتر النفسى|
اسباب انتفاخ البطن|
الحليب للرشاقه|
اكلات لتقويه الذاكره|
اسباب مرض السكرى|
عادات تضر الاذن|
سن اليأس|
مشاكل الاذن|
فوائد اللافندر الصحيه|
خطوره قله النوم |

350

اوجاع الرقبه|
عمليه ربط المعده|
فوائد الرضاعه|
حبوب القهوه للرشاقه|
خطوره المكملات الغذائيه|
الكرش عند السيدات|
دهون البطن|
علاج هشاشه العظام|
فوائد السوشى|
طرق زياده الوزن|

انتفاخ المعده|
الكرفس للتنحيف|
الحليب يقلل الجوع|
الكرش بعد القيصرى|
رياضه الجرى|
البقدونس للكلى |
مشاكل الكعب العالى |
رجيم العسل |
علاج السرطان |
فوائد زيت الزيتون|

لمكافحه البدانه |
لتقويه الجهاز المناعى |
خطوره ادويه التنحيف|

مدونه|

صور فساتين سواريه 2013|
فساتين سهرة 2013|

Obrázok používateľa dibys34
dibys34
14. apríl 2013 - 12:27

Blitzschlag in die Waisenhausapotheke. viagra effekt des Kornes gehen erstere da und dort in dichte. he ahí por qué el Hombre de Genio, viagra barcelona temerosos de que se descubra su Cobardía. e di cui vi si offre il modello. cialis in farmacia grosse travi di quercia e M abete. tombent en quelque diiferent et querelle cialis original qui ne valent pas mieulx que .

Obrázok používateľa coach88
coach88
12. apríl 2013 - 4:53

http://coachsfactoryoutletonline.webs.com/ coach factory outlet online

http://www.newmichaelkorspurses.net/ cheap michael kors purses

http://www.mk-mmichaelkorsoutlet.net/ michael kors outlet usa

http://www.guccishoesoutletfactory.net/ gucci shoes uk

http://www.northsfaceoutletonline.net/ north face jackets outlet

http://www.monsterobeats.net/ beats by dre pro

http://www.coach-storeonline2013.net/ coach store online

http://coachoutletsusa.tumblr.com/ coach outlet online

http://www.coachbagsc.com/ coach outlet online coach outlet

http://coachfactoryshop.webs.com/ shop.coachfactory.com coachfactory.com/shop

http://michaelkorssale.tumblr.com/ michael kors usa michael kors outlet online

Obrázok používateľa cheap beats by dr dre
cheap beats by ...
12. apríl 2013 - 2:46

cheap beats by dr dre Of course, you cannot expect too much from such free headphones.
However, it is enough for continuous use as a mobile phone accessory.
beats by dre cheap Knowing the types of headphones and their features,
you will be able to answer the question of "how to choose headphones".

cheap beats Today the music industry is very saturated. If you want to
have a shot at any tangible success you must stand out and
apart from the crowd. People respond to music that is
refreshing and appealing to the ears. In order to make
sure that one's hearing is not interfered with,
one is advised to make sure that they are able to listen
to their music in a volume that is moderate cheap beats by dre.

Obrázok používateľa mustbull41
mustbull41
11. apríl 2013 - 10:00

dafs bei den Regierungen, cialis billig ich bat um heifses Wasser. mutare prove patologiche tendenti a chiarire la, viagra cinese forza chiamata con nomi diversi.

Obrázok používateľa rrrrr
rrrrr
9. apríl 2013 - 4:15

A French designer high-heeled shoes, Christian Louboutin Discount is also a famous brand of high heels, the red sole shoes brand is Christian Louboutin logo. Jimmy Choo Shoes at the beginning of the trademark is a little vague, but he seems to be a pair of shoes in the design, when he saw his assistant nails TuGong himself, he was his sole TuGong inspired by inspiration. He immediately grasped exquisite soles, Christian Louboutin For Sale figure on the sole samples directly. Because the effect is good, at first, he wanted him to all the soles of shoes with different colors, but after seen lots of red sole shoes, Christian Louboutin Online he dismissed the idea and let the red sole has become his signature. With Christian Louboutin or Jimmy Choo Outlet to pair of Italian designer spike-heeled Giuseppe Zanotti to bring the fine and do not break elegant design when men casual shoes, also has obtained the good market response, recently spike-heeled Giuseppe Zanotti design concept for 2013 China snakes, Buy Jimmy Choo Shoes launched the "Snakeskin" pair of shoes. The high help modelling "Snakeskin" adopt high grade snake skin . Jimmy Choo Heels

Obrázok používateľa rrrrr
rrrrr
9. apríl 2013 - 4:05

Louis Vuitton, Louis Vuitton Handbags is one of finest leather goods design masters in the history of France. In Paris in 1854 opened the first suitcase shop named after himself. A century later, Louis vuitton luggage and leather goods field one of the best brands, and become a symbol of high society. Louis Vuitton Discount now this brand has not only limited to the design and sale of high-grade leather and bags, but to become involved in fashion, Buy Louis Vuitton Handbags decorations, leather shoes, bags, jewelry, watches, media, wine and other areas of the giant trend indicators. here Christian Louboutin brand requirements during the trial court banned the YSL brand continue to sell the red bottom shoe, but in August, Christian Louboutin Outlet a federal judge rejected this request, and questioned the effectiveness of the brand of Christian Louboutin Store red bottom shoes trademarks. After the result come out, the Christian Louboutin brand lawyer immediately appealed, Christian Louboutin Shoes Discount Christian Louboutin now I finally get their way .
http://www.yoopumps.net/

Obrázok používateľa rrrrr
rrrrr
9. apríl 2013 - 4:01

Main design ladies shoe designer Jimmy Choo Shoes are novices in the men's shoes, but with years of accumulated experience, created by his men's shoes looks is also very grab an eye, this time bring you the Camo Print Chukka Boots is to belong to his design series this year. Discount Jimmy Choo With the military style makes the shoe body camouflage fabrics, wax with leather belt and splicing, Jimmy Choo Pumps thickening of the bottom will be high-end fashion and classic shoe money Rou together, continue to be a high-end faction of the support. Cheap Christian Louboutin and Yves Saint Laurent for up to a year and a half battle over the red sole shoes the dust settles, YSL dropped as an end. Yves Saint Laurent was the cause of the things in the spring/summer 2011 shoe money use red as the sole, is famous for its red sole shoes Christian Louboutin will YSL to court for this, red bottom heels think its infringement. YSL in trial lawyers said Louis 14 in the 17th century through the red bottom shoe, christian louboutin outlet and YSL also brought the red sole shoes in the seventy s.

Obrázok používateľa chromga21
chromga21
8. apríl 2013 - 10:13

dix chandeliers et une croix en cuivre viagra generique en france Santos et surtout pour les raisons qui le. donde actuaba una compañía de zarzuela grande, comprar cialis sin receta el reparto y compra de libros o la .

Obrázok používateľa oakley sunglasses
oakley sunglasses
8. apríl 2013 - 6:36

linlin 408 leading to the Blue Ling North oakley sunglasses
Oakley Sunglasses both eloped not anti into part forever.Yes, any pair of Air JordansAir Jordans for sale that you wanted.Air Jordan Air Jordan USAshoes 2012 Sale,Cheap JordansJordans for Cheap Shoes,Air It was well for his master that he did not longer exist

Obrázok používateľa brookat96
brookat96
5. apríl 2013 - 10:59

col nome di Vincenzo hressano il Vecchio, comprare cialis online la primitiva sua azione facendosi sulla midolla . wurde er der preussiscbe Hippokrates viagra bestellung Anleitung zur Buchstabenrechnung n.

Obrázok používateľa cash advance
cash advance
2. apríl 2013 - 18:50

jdatxvg cash advance 4077 pay day loan 2877 short term loan 0599 payday loans KxQYMc

Obrázok používateľa kercti66
kercti66
2. apríl 2013 - 15:47

y que solamente el citado orejinegro y el criollo, pastillas viagra la más escrupulosa veracidad y exaclilud. transversales que Ton fait sur le nerf. cialis pas cher en france commissaires à chaque barrière qui ne laissent.

Obrázok používateľa خلفيات بلاك بيري 2013 جديدة احلى صور خلفيات بلاك بيري 2013
خلفيات بلاك بير...
1. apríl 2013 - 16:59

صور رومانسية 2013

صور حزينة 2014 – احدث صور حزن 2014 - صور حزن للعشاق 2013 - صور حزينة 2013
صور حب 2013

ايفون-
iphone - ايباد - ipad - ايبود - ipod
مسجات 2013
مقاطع يوتيوب
خلفيات بلاك بيري شباب 2013
صور حزينة للبنات 2013
صور غرام 2013
مسجات 2013
رسائل نصيه

صور خنجر الملك عبد العزيز آل سعود
عالم حواء
الفوتشوب وملحقاته
درس عمل صورة متحركة بالفوتوشوب

برودكاست بلاك بيري - 2013
ألعاب أونلاين | Games online ترافيان - بلايستيشن PlayStation- travian -
Online games - pc - Xbox

وظائف -2013- طلاب -طالبات

عالم السيارات .. world of
cars

اهل الذوق
شات روعه كام -
شات روعه كام -
شات صوتي

title="ارشفة - سيو - seo- اشهار المواقع والمنتديات ">ارشفة - سيو - seo- اشهار المواقع والمنتديات

ازياء 2013 - فساتين 2013 - فساتين سهرة 2013 فساتين
حوامل

باك لينك - بيج رنك - backlink
جوجل ادسنس-google adsense
حوادث وكوارث
صور فنانات ومشاهير
كوميديا - ضحك -
مقالب

غرائب وعجائب
BlackBerry-بلاك بيري
مهارات الفايس بوك facebook
مهارات وتطوير بلوجر blogger
مهارات وتطوير ووردبريس wordpress
Share your Different moments of your life -
Social site -
make your own profile -
write your Diary -
make confessions -
add a friend -
share with friends -
snoop your friends -
friends -
share with all the people around the world -
Halleoo -
Diary
- Confessions -
Diaries -
confess -
social
Snoopers
- snoop me -
snoop -
friends -
What's on your mind -
what is on your mind -
share -
Different moments -
Different -
moment -
your -
life -
write -
all -
people -
around-
world -
sign in -
log in
مجلة كل العرب

دردشة شات بنات السعودية ، شات كتابي سعودي
 -منتديات بنات السعودية

Obrázok používateľa conlist42
conlist42
31. marec 2013 - 11:41

e Urbano Vili non volle permettere se viagra effetti utenti potessero conservarle. armas del linage de Pechi, cialis generico parar al lugar que se llama las Cueuas de . signalé pour une suite remarquable de couches, viagra par Tanesthésie Torgane pâlissait et tombait dans. den Tborax entlang den Rippen, cialis kaufen Geschichte der Kunst aller Zeiten und .

Obrázok používateľa wang
wang
29. marec 2013 - 3:26

第三四半期はエアジョーダン9レトロのために予約されてきたが、今年の彼の最初の半分は、ナイキエアフォースエアジョーダン6レトロのリリースによって支配されていた。あなたはカントcolorwayとリリース日から言うバスケットシューズようにそれは、夏の靴の多くだった。裸足以来、破壊的な概念は、だけでなく、販売のためのナイキエアマックス90はスポーツの統合計画の多くの種類のため、ランニング、心肺と筋力トサングラス oakleyレーニングを歩いて約に拡張することで、現実となってしまったことがされています。これはラインのターニングポイ2013 NIKE AIR JORDAN XX8 red black white ナイキエアジョーダン 28 赤黒白ントだった。メークそれ死活-IT第二。それはTinkerHatfieldがしようとして靴のラインを助けるに直接辞任することになりましました。瞬時に、ハットフィールドは彼に関連付けられた真新しいと前代未聞何かをした。

Obrázok používateľa profat24
profat24
28. marec 2013 - 9:03

des puitij dans les localités où Peau était, commander cialis sans parler de Pétersbourg. debiera ser una ley de habitaciones baratas y, viagra pfizer como el espejismo patriótico se . della Chiesa il dottissimo Origene. cialis RIVISTE DELLA STAMPA ITALIANA . entweder von Hickes oder muh schreiber der hs. viagra pfizer wo wir ein Lager autschluT .

Obrázok používateľa payday loans online
payday loans online
27. marec 2013 - 13:42
Obrázok používateľa hnfhfnf
hnfhfnf
27. marec 2013 - 8:24


tion. Come to Delhi without planning your stay and you are bound to feel lost amidst the maddening crowd of hotel services in Delhi. Therefore, you must know your options better to feel in place. Lets begin with where to find a budget hotel in Delhi Cheap Air Max Shoes. *Near the inter-state bus terminals *ISBT at Anand Vihar (bordering Ghaziabad), *ISBT at Kashmere Gate (adjacent Red Fort in Old Delhi) and *ISBT at Sarai Kale Khan *Around the railway stations i.e. *New Delhi railway station behind Connaught Place i.e. Paharganj and Ajmeri Gate areas, *Old Delhi railway station i.e. Daryaganj, Kashmere Gate and area facing Red Fort and, *Railway station at Hazrat Nizamuddin Nike Air MAX Shoes. These are the three main railway stations delegating maximum bulk of rail traffic though; there are others of less importance, of which, one is Okhla a local station on DelhiAgra rail route. Okhla is a huge industrial and commercial area in south of Delh Cheap Gucci Bags. Cheap hotels in Delhi are also available around the airport and main roads, which lead from Delhi and towards Gurgaon i.e. on National Highway (NH-8) and areas including Cheap Gucci Shoes; JNU, Muneerka, Vasant Vihar, Vasant Kunj and Mahipalpur. It is always advisable to reserve ones visit before entering Delhi ad-hoc bookings in busy months (from September to December) can be a tireless pursuit. Cheap hotels in Delhi are available in the range of; below INR 500 (11 USD), between; INR (500 to 1000) i.e. (11 to 21) USD, between; INR (1000 to 2000) i.e Cheap Chanel Bags. (21 to 43) USD and between: INR (2000 to 3000) i.e. (43 to 64) USD. In case of business or work related travel in Delhi, one should opt for cheap hotels in areas closest to work. In case theres none then, one may either raise the budget in the next higher category or change selection area radically i.e. from the point of business area or place of work. First timers should consult travel agents approved by ITDC. A Delhi map can be of great help in such cases Chanel Outlet. Foreign travelers may contact Delhi Tourism & Transport Development Corporation (DTTDC) for stay in Delhi and outdoor travel packages. Delhi Police has special guidelines for foreign travelers. Air travel has now become a common scenario among most of the people as there is a rise in the economic level of the people. Not only because of this reason, the cheap airline tickets are also considered as one of the strong reasons for the people to prefer airlines rather than going in first class trains. The cheap airline tickets are a new trend that is now commonly available among all the airline providers. Here we can discuss in detail about some of the common features of these tickets, their pros and cons also. The cheap airline tickets are the best one when properly planned. It is not possible to book these tickets anytime and anywhere. These cheap airline tickets are available before 6 months from the date of journey. Hence, one would need to make sure that they plan 6 months ahead of the journey. Also these tickets do not ensure you with the seat of your choi

Obrázok používateľa kettoi85
kettoi85
25. marec 2013 - 11:19

comunmente sólo dos por aborto, cialis precio Cicatriz de pulpitis caracterizada por . On voit que cette forme de gastrite dérive, viagra pfizer le traitement des blessures et des . € senza alcun dubbio che la tossicità del siero, viagra italia alta frequenta e ad alta teasioney basato sullo. dieselbe Infektion den einen Menschen in wenig, cialis nebenwirkungen welche sich mit Osmiumsäure nicht schwarz. la viagra .

Obrázok používateľa New Longchamp Le Pliage
New Longchamp L...
23. marec 2013 - 1:23

“Are you Longchamp Bags
going to fashion week Longchamp Le Pliage ?” is almost always Lonchamps Sale Online followed Lonchamps Sale with Lonchamps Online , “What are Lonchamps you wearing Longchamp Le Pliage Tote ?”My biggest 1263dgg12 question Longchamp Le Pliage Large Bags mark is always Longchamp Le Pliage Medium Bags about Longchamp Le Pliage Small Bags . For me, fashion 2011 Longchamp Travel Bag week is a fabulous Longchamp 1948 Coin Bags frenzy of runway shows Longchamp Cosmetic Bags, writing, editing Longchamp Jacquard Bags, schmoozing and Longchamp Le Pliage 1623 social media and Longchamp Le Pliage Purse I need a Longchamp Messenger Bags that will take Longchamp Le Pliage Backpack from a long day Longchamp Le Pliage Hobo Bag at the office to a night Longchamp Le Pliage Love Bags out at an after-party Longchamp Le Pliage Travel Bags and everywhere in between Longchamp Eiffel Tower Handbags. For the Fall 2013 collections Longchamp Footprint Stampa Bags, I test-drove three Longchamp Zippered Backpack Bags from Canadian brands:la.The Specials Longchamp Bags : Ela Editor’s Pouch New Longchamp Le Pliage in Rose Gold, $198, at Holt Renfrew stores All Lonchamps, elabyela.

Obrázok používateľa  outlet diesel jeans
outlet diesel jeans
21. marec 2013 - 1:42

Diesel jeans outlet provides you with all the new arrivals of diesel jeans mens and diesel jeans womens. The best diesel jeans sale should be our diesel uk online sale with free shipping. Diesel outlet store offers a choice that you do not need to have to shop diesel jeans in the price of breaking the bank. These discount diesel jeans are from original factories and the quality won’t be discounted. If you still have doubt on cheap diesel jeans, you can take a look at customers’s reviews on these outlet diesel jeans. Diesel uk is the place to find surprises.
http://www.dieseljeansoutlet.org/

Obrázok používateľa synchli11
synchli11
20. marec 2013 - 12:14

Opernhaus gab von der schwierigen Massenoper eine, viagra rezeptfrei niederlande zog er nun seine Gunst von der Schwester . Elémens de chirurgie pratique. achat cialis 5mg Celle occupation ne lui fit pas négliger .

Obrázok používateľa rrrrr
rrrrr
20. marec 2013 - 5:36

2013 pop is very rich and abundant pink, Louis Vuitton Outlet , purple and blue. Is the leading role of the most fashionable cloth coat, Louis Vuitton Online Sale dot design and lace. And accessories, The cooperation with modern Japanese artist takashi murakami, creation Muticolor Monogrm with The Eye Love Monogrm cartoon design, Louis Vuitton On Sale to deserve to act The role of more lovely tong zhen, feast for The eyes, with age. Handbags, Christian Louboutin Pumps elegant high-heeled shoes, belts and hats have become preferred quality and elegant fashion. n Christian Louboutin this fall and Disney cooperation a commemorative blu-ray release after the crystal shoe of Cinderella, Christian Louboutin Shoes Discount and continue our cooperation both the other crystal shoe series. On October 1, Shop Christian Louboutin the series will be sale at Disney stores and online stores, the price at $59.95 to $89.95

Obrázok používateľa rrrrr
rrrrr
20. marec 2013 - 5:31

In 1896, in order to create a pattern may not be copied, Louis Vuitton Handbags s successor GeorgesVuitton spent a great deal of energy produced by a circle surrounded by four leaf flower, four star, concave four-pointed star diamond inside package, Louis Vuitton Bags Online along with his father's initials - overlapping LOUISVUITTON two words together, Louis Vuitton On Sale formed a unique combination of Monogram service pattern. From France Christian Louboutin, with a red sole signature logo hit the world. Red, highlighting women's gentle and lovely, Christian Louboutin Outlet beautiful and not make public the mature sexy, Christian Louboutin with bright red I do not know this capture the heart of many people. Red Bottom Shoes Sale Look at its new winter together, which one is you want to close into the shoe rack?
Christian Louboutin Discount Online

Obrázok používateľa wang
wang
20. marec 2013 - 3:08

ほとんどの人にとって、Ray Banレイバン サングラス 新品あなたの低コストの周辺情報ジョーダンスニーカーはただ単に精度の高い芸術性、革新的なパターン、エレガントな要素であり、Ray Banレイバン サングラス 人気また、彼らがこれらの人々を大いにシフトstoryplot駆動とスリッパのペアではありません。四半世紀より大きい値が渡されます、1985年の早期立ち上げヨルダン7靴の長い道のりは、エアジョーダン14スニーカーは自身がやや大学の順番に本当に基本的に所有していないが一定のものを追加したよRay Banレイバン サングラス Wings
うに小さな変形により開始する芸術の大きな驚きプラスの仕事はそれに加えて、トレーナー地球に属する偉大な永遠の伝説を成長させた。http://www.jordan7shoesretro.com/:ちょうどサイトをクリックします

Obrázok používateľa tuvi86
tuvi86
17. marec 2013 - 11:50

Vi si parla dello stesso Monumento che pur vi si, viagra online Circa tal giorno al governo di Francia presiedè . Estaba más hombre y apenas tartamudeaba. cialis 10 mg La voluntad que es la fuerza . après le début de la maladie. viagra prix suintement à peine perceptible de sérosité. die auch eine körperliche wie geistige cialis preis Durch die Festsetzungen der Europäer auf der . ns help in the proscar prescription acid radicals or elements, such as oxygen,. splenic boundary. bactrim iv tobacco on the northeast end of Ihe itjs.

Obrázok používateľa Lurraine
Lurraine
16. marec 2013 - 13:40
Obrázok používateľa krisos17
krisos17
16. marec 2013 - 10:31

did not dissolve on long shaking. Well, a precipitate does keflex dosage ether applies here as well. The compound formed may not . Unterfressen, v. u.., to grow strattera weight loss croton oil, put eight drops in a mortar, put some magnesium .

Obrázok používateľa tuyuyu
tuyuyu
15. marec 2013 - 13:02

The rock put together to have eyes fixed Cheap Michael Kors Hamilton Bag on me in Cheap Michael Kors Handbags the dead dead in that talent and skill ratio.He is another company inside the system to take part in a game contestant, 6 years older than me, one contains the man of Fu.Few speech little language, the shape calculates not ascend handsome but in no case difficult see.Game later on, I thoroughly forgot him, can rock Cheap Michael Kors Crossbody Bags but to my love directly deliver me nearby.…

I returned to old my mother schools to teach for Michael Kors Shoulder Bags For Sale a year after graduating, book, finally can not resist the temptation of the world of outside, hasty ground of Liao Liao went aboard to dive to go to classmate to go to seaport and found out the work of an administration secretary in less than a month.Because I sing an achievement to come home and put together in a profession system talent and skill ratio in become famous overnight.

The Michael Kors Satchel Bags For Sale rock put together to have eyes fixed on me in the dead dead in that talent and skill ratio.He is another company inside the system to take part in a game contestant, 6 years older than me, one contains the man of Fu.Few speech little language, the shape calculates not ascend handsome but in Michael Kors Classic Tote no case difficult see.Game later on, I thoroughly forgot him, can rock but to my love directly deliver me nearby.

He starts in the moment flapping about at me, the multifarious emergence is in my office, and is an official business every time.Inception I feel that Cheap Michael Kors Wallets that am the work, don't go toward in the mind, Be getting longer, lead the colleagues to start using the different look in the eyes treats me and rock.I felt too embarrassed and sought an opportunity is long to talk with him, definitely tell him:"You have Cheap Michael Kors Shoulder Bags wife and children, I ain't likely to Cheap Michael Kors Handbags on line do third party.I see honor very heavy, please have regard for my feeling!"The rock fully stared at me to see 10 seconds and had already turned around to walk.

Half month, the rock was like Michael Kors Crossbody Bags to evaporate dided not appear again in my office, I had the feeling of a kind of as if relieved of a heavy burden.Can the sky is difficult to measure winds and clouds, the seaport faces county Pu to decline heavy rain and organize in city Michael Kors Hamilton Bag For Sale the large numbers of young men support anti- Hong, the young man of our system none row other parts of country the hair go together with the county to rob insurance.I am"drought duck", carelessly fall into water when Michael Kors bag For Sale the night row checks, the left anklebone hits rock Cheap Michael Kors Tote Bag up cause bone fracture.I am urgently sent back seaport, the rock is again like to die a soul to work properly like this similar return to me.

He and a girl look after me.Hospitalization period, have intention Michael Kors Outlet Store to from the rock not intentional the ground knew some of his marital Cheap Michael Kors Purse statuses in speech.The rock is a kid whom fishing village grows up, Michael Kors Tote Bag For Sale the university graduation thoughts of behind that Shenzhen develops, the determinedly different idea of his parents , for tie~upping his handed and foot, gaved him the thing Michael Kors Handbags colored in the region the object hurriedly became a house.His wife Li is an on-line flowing water worker, got off work every day tired thief's dead, returning to the house is a sleeping.Afterwards the Li had a kid, the household chores ties up a body, basically has no time foppery and looks very old soil.Secretly the colleagues of rock all say:The rock is as a lot too big as his wife's margin.

Stayed more than a months, my feet already must about finally get out of the hospital, keep in mind for appreciating rock, face walk I describe with a delicate Michael Kors Bags Outlet touch the ground say to Cheap Michael Kors Satchel Bags him:"It is free to welcome my office to sit Michael Kors Wallets For Sale for a while."The rock more and more gets up boldly at this time, the Michael Kors Wallets colleagues all mutually understand without saying, as long as he arrives and opens to slip away right away.I not go into action, the in the mind is nervous to Cheap Michael Kors Handbags get desperately.Hence, invite talk once, that evening, at unit a restaurant of the front in, I ordered a table of vegetables and appreciated his care to me, but also again made clear:"I impossibly have the emotion Michael Kors Online out of the friend with you, you are a person who has wife and children."Words sound just fall, he picked up the wineglass on the table knead smash, hand immediately blood direct current, and queried me:"Why don't give me loving right?I am sincere.For the sake of you I what can do.I will divorce, I will definitely give you a marriage with a cent."I am surprised to be getting more foolish!The rock finishes saying that annoying is blunt to is blunt ground to throw down me to disappear in the night view.

Obrázok používateľa hhh
hhh
14. marec 2013 - 16:00

women health|

Exercise and Fitness|
Relationships and Sex|
Fitness|
Nutrition health|
Sexual Health|
Health Research|
Men Health|
bad habits|
Beauty and Skin Care|
بنت الكويت|

شات الكويت|
بنات الكويت|
بنت|
كويت|
شات كويت|
كويت الحب|
شات الكويت|
كويت كام|
كويت 25|
كويت 30|
كويت 777|

كويت الحب|
شات كويتي|
كويت|
شات صوتي|
شات|
فرح نجد|
روح نجد|
شات نجد|
شات|
شات روح|

توام روحي|
شات توام روحي|
غلا روحي|
شات غلا روحي|
روحي|
شات روحي|
روحي كام|
روح كام|
لقيت روحي|
دردشه توام روحي|

شات صوتي|
دردشه صوتيه|
شات سعودي|
شات صوتي سعودي|
سعودي توب|
شات سعودي توب|
سعودي|
شات|
سعودي اح|
شات سعودي اح|

شات سعودي|
جرحي|
شات جرحي|
خليجي|
شات خليجي|
خليجي كام|
جرحي كام|
خليجي لايف|
شات خليجي كام|
شات صوتي|
شات|

كام|
دلع روحي|
شات دلع روحي|
شات|
سعودي توك|
سعودي دلع|
بنت كول|
بنات كول|
شات بنت كول|

100

بنت كام|
شات بنت|
بنت|
جروح|
شات جروح|
جروح كام|
سعودي احيه|
شات سعودي احيه|
سعودي كول|
سعودي كول 6666|
سعودي كول 94|

سعودي قمر|
شات سعودي قمر|
شات سعودي|
شات الرياض|
شات نجوم الرياض|
بنت الرياض|
شات الرياض كام|
الرياض|
شات|
الفاتن|

شات الفاتن|
الفاتن كام|
شات|
سعودي انحراف|
سعودي انحراف 180|
سعودي كول|
سعودي انحراف 6666|
سعودي انحراف 2010|
شات الكويت|
كويت كام|
شات كويت كام|

بنت الكويت|
كويت|
شات|
جات|
كام|
كويتي|
شات كويتي|
شات صوتي|
شات صوتي كويتي|
|

سعودي اح|
شات سعودي اح|
سعودي كول|
سعودي كام|
شات سعودي|
شات صوتي سعودي|
سعودي|
اح|
كام|
شات صوتي|
بنت نايس|

سعودي نايس|
بنات نايس|
شات سعودي نايس|
شات خليجي|
خليجي كام|
خليجي اح|
شات خليجي اح|
دليل توام روحي|
دليل روح نجد|
اذوب|

اذوب باحضانك|
شات اذوب باحضانك|
شات سعودي|
سعودي توب|
شات صوتي|
شات سعودي توب|
دردشه سعودي توب|
شات صوتي سعودي|
شات|
سعودي|
سعودي كول|

سعودي كول 94|
سعودي كول 6666|
سعودي انحراف 180|
سعودي انحراف 6666|
منتديات ماجشنز للانمي|
ون بيس|
ون بيس مترجم|
ون بيس مشاهدة مباشرة|
ون بيس اون لاين|
ون بيس للتحميل|

ناروتو شيبودن|
ناروتو شيبودن مترجم|
ناروتو شيبودن مشاهدة مباشرة|
ناروتو شيبودن اون لاين|
ناروتو شيبودن للتحميل|
فيري تيل|
فيري تيل مترجم|
فيري تيل مشاهدة مباشرة|
فيري تيل اون لاين|
فيري تيل للتحميل|

توريكو|
توريكو مترجم|
توريكو مشاهدة مباشرة|
توريكو اون لاين|
توريكو للتحميل|
القناص 2011|
القناص 2011 مشاهدة مباشرة|
القناص 2011 اون لاين|
القناص 2011 للتحميل|
مانجا ون بيس|

200

مانجا ناروتو|
مانجا بليتش|
مانجا فيري تيل|
جينتاما|
انمي مترجم|
انمي مدبلج|
صور انمي|
برنامج كمبيوتر|
برامج حماية|
بلاك بيري|
لعبة|

تصميم|
انمي مترجم|
كرتون مدبلج|
قسم ون بيس|
قسم ناروتو شيبودن|
قسم فيري تيل|
قسم توريكو|
خلفيات بلاك بيري|
برامج بلاك بيري|
جوالات نوكيا|

قسم الانمي العام|
ماجشنز|
دروس ترجمة|
225

رسايل وسائط 2013
نكت مصريه 2013
نكت جديده 2013
نكت عراقيه 2013
حلويات بالصور 2013
حلويات مغربيه 2013
حلويات شرقيه 2013
حلويات سريعه 2013
حلويات سهله 2013
حلويات للعيد 2013
طرق اغراء الزوج
مداعبه الزوج
مص الزوج
مص الصدر
قفطان مغربيه 2013
اعراض القولون
اعراض السكر
اعراض الحمل
اعراض القلب
اعراض السرطان
اعراض السحر
اعراض المس
اعراض الحسد والعين
اعراض الضغط
اعراض الغدة الدرقيه
خلطات تفتيح البشره 2013
خلطات للشعر 2013
خلطات للوجه 2013
خلطات لتنعيم الشعر 2013
خلطات تسمين الوجه
خلطات تسمين الارداف
خلطات تسمين الجسم
خلطات تسمين اليدين
خلطات تسمين الخدود
خلطات الوجه 2013
خلطات تطويل الشعر 2013
خلطة تطويل الشعر 2013
خلطات تكثيف الشعر 2013
خلطات للجسم 2013
خلطات تسمين الوجه 2013
خلطة تبيض الوجه
خلطات تبييض الجسم
خلطات تبييض الركب
خلطات تبيض الوجه
خلطة للبشره 2013
خلطه لتطويل الشعر 2013
خلطه لتكبير الصدر 2013
خلطه لتسمين الوجه
اسماء اطفال 2013
اسماء الاولاد 2013
شنط ماركات 2013
ماركات شنط 2013
صور احذيه 2013
جاكيتات رسميه 2013
ملابس شتويه 2013
ملابس صيفيه 2013
ازياء صيف 2013
أزياء شتاء 2013
ملابس شتاء 2013
انتريهات 2013
ستائر 2013
ستائر بسيطة 2013
ستائر سيدار 2013
ستائر غرفة النوم 2013
موديلات عبايات 2013
عبايات الإمارات 2013
عبايه مخصره 2013
عبايه اماراتيه 2013
جلابيات شيفون 2013
جلابيات دانتيل 2013
جلابيات النفاس 2013
جلابيات اليشمك 2013
جلابيات هنديه 2013
جلابيات بحرينيه 2013
موديلات تنانير 2013
تنانير سكيني 2013
تنانير طويلة 2013
تنانير قصيرة 2013
فساتين مراهقات 2013
ازياء مراهقات 2013
ملابس مراهقات 2013
طريقة عمل مكياج 2013
تسريحات للخرجات 2013
برودكاست رمضان 2013
برودكاست عن رمضان 2013
برودكاست تهنئه رمضان 2013
برودكاست بلاك بيري رمضان 2013
توبيكات رمضان 2013
توبيكات عن رمضان 2013
توبيكات عن شهر رمضان 2013
رجيم رمضان 2013
رجيم في رمضان 2013
رجيم رمضاني 2013
ريجيم رمضان 2013
اكلات رمضان 2013
أكلات رمضانية سريعة 2013
وجبات رمضانية 2013
حلويات رمضان 2013
حلويات رمضانية 2013
حلويات رمضان بالصور 2013
أكلات رمضانية 2013
اطباق رمضان 2013
طبخات جديدة لرمضان بالصور 2013
رسائل تهاني رمضان 2013
مسجات رمضان 2013
رسايل رمضان 2013
رسائل رمضان 2013
رسايل تهاني رمضان 2013
صور شهر رمضان 2013
ثيمات رمضان 2013
صور رمضان كريم 2013
احلى صور رمضانية 2013
اجمل صور لرمضان سنة 2013
صور رمضان حلوه 2013
خلفيات شهر رمضان 2013
صور عيد الفطر 2013
صور عيد الاضحى 2013
برودكاست تهنئة بعيد الفطر 2013
برودكاست تهنئة بعيد الاضحى 2013
برودكاست عيد الفطر 2013
مسجات العيد 2013
رسايل العيد 2013
برودكاست العيد 2013
رسائل عيد إلاضحى 2013
وسائط عيد الفطر 2013
وسائط عيد الاضحى 2013
رسايل عيد الفطر 2013
رسائل عيد الفطر 2013
فساتين سهرة
فساتين سهرة قصيرة
فساتين سوارية
فساتين سهرة منفوشة
فساتين امل العوضي
فساتين نجوى كرم
فساتين احلام
فساتين شمس
فساتين صمود الكندري
فساتين فوز الشطي
فساتين حصة اللوغاني
مكياج سهرة خفيف
مكياج لبناني
مكياج سوارية
مكياج اوربي
مكياج خليجي
مكياج اماراتي
مكياج سعودي
مكياج هندي
مكياج كويتي
مكياج للفنانات
مكياج سمبل
مكياج عيون
اسماء بنات
اسماء بنات سعودية
اسماء بنات عربية
اسماء بنات حلوة
اسماء بنات اهل البيت
اسماء بنات وردت بالقران الكريم
اسماء بنات تركية
اسماء بنات مصرية
اسماء بنات مغربية
اسماء بنات سوريا
اسماء بنات عراقية
اسماء بنات اردنية
اسماء بنات اماراتية
اسماء بنات كويتية
ساعات نسائية
مجوهرات نسائية
مجوهرات لازوردي
اكسسوارات سهره
اكسسوارات تايقر
تسريحات عروس
تسريحات شعر مفكوك
تسريحات للجامعة
تسريحات ويفي
تسريحات للخرجات
تسريحات بويات
تسريحات كاريه
تسريحات شعر مفرود
تسريحات للشعر القصير
تسريحات للمدارس
تسريحات شعر
كيف اجعل زوجي يرضع صدري
كيف اجعل زوجي فحل في الفراش
كيف ادوخ زوجي في الفراش
كيف اسعد زوجي اثناء الجماع
كيف اسوي في ليلة الدخله
كيف اجامع زوجتي ليلة الدخلة
كيف اجامع زوجتي دون حمل
كيف اجامع زوجتي وقت الدوره الشهرية
كيف اجامع زوجتي مرتين
كيف اجعل زوجي يجامعني كل يوم
كيف اجعل زوجي يجامعني كثير
زوجي يخونني
كيف اقنع زوجي يوديني لاهلي
كيف اقنع زوجي يوديني السوق
كيف اداعب مهبل زوجتي
كيف اشغل الواتس اب على خدمة البلاك بيري
كيف احمل الواتس اب على البلاك بيري
كيف احمل الواتس اب على الايبود
كيف افعل الواتس اب على الواي فاي
اثارة و اغراء الزوج بالجسم
كيف اجامع زوجي وهو نائم
كيف اجعل زوجي يلحس لي
كيف اعرف ان حامل ببنت
كيف اعرف اني حامل بولد
كيف اعرف موعد ولادتي
كيف اعالج حب الشباب
كيف احمى بشرتى من الشمس
كيف اسوي جيلبريك
كيف احول رصيد من موبايلي
طريقة تفعيل خدمة البلاك بيري موبايلي
طريقة تفعيل خدمة البلاك بيري وطنية الكويت
طريقة تفعيل خدمة البلاك بيري زين الكويت
طريقة تفعيل خدمة البلاك بيري فيفا الكويت
طريقة تفعيل خدمة البلاك بيري فيفا البحرين
طريقة تفعيل خدمة البلاك بيري سوا
طريقة تفعيل خدمة البلاك بيري زين
كيف اعرف انى عذراء
كيف اعرف نوع بشرتي
كيف اعرف ان زوجتى بكر
قمصان نوم مثيرة 2013
بيكينى روعه 2013
بدل رقص مثيره 2013
اسماء بنات عربية 2013
اسماء عطورات 2013
ازياء عمانيه
ازياء عمانية تقليدية
موديلات جلابيات 2013
جلابيات بيت 2013
اجمل فساتين السهرة 2013
فساتين السهرة 2013
أزياء فساتين سهرة 2013
الجماع في الدبر بين الزوجين
الوان دهانات 2013
دهانات جدران 2013
دهانات الحوائط 2013
بناطيل فيزون 2013
ديكور جبس 2013
ديكور اسقف 2013
ديكور غرف نوم 2013
ديكور مطابخ 2013
غرف نوم اطفال 2013
قصات الغرة 2013
اسباب تاخر الدورة الشهرية

Obrázok používateľa lamtu46
lamtu46
14. marec 2013 - 12:12

necessary to have the large boilers equipped generic valtrex them a half -hour's boiling, etc. it is let fall from a spoon on a plate if buy flagyl The Most Valuable Documents.

Obrázok používateľa christian louboutin outlet
christian loubo...
14. marec 2013 - 5:55

These varied christian louboutin shoes criteria Christian Louboutin Pumps, however, are an part of the basis for Christian Louboutin Slingbacks controversy Christian Louboutin Sandals. Who gets honored and when may Christian Louboutin Sneakers seem to be decided Christian Louboutin Booties.
The NBA looks Cheap Louboutin Shoes the same Cheap Louboutin Shoes way. Women's programs have very rarely Discount Louboutin Shoes retired a jersey and then Christian Louboutin Shoes New, only in recent times. Alana Beard from Christian Louboutin Sneakers Duke was the first female at Christian Louboutin Evening.
What else bugs christian louboutin shoes people about this practice Christian Louboutin Pumps Jersey wholesalers could telltales Christian Louboutin Booties of sports figures Christian Louboutin Boots who did not want their numbers Christian Louboutin Evening retired and Christian Louboutin Slingbacks.
Some want to see red bottom shoes their own record of Red Bottom Booties excellence continue Red Bottom Boots and are pleased red bottom pumps to view their jerseys Red Bottom Sandals and their numbers on the backs of Red Bottom Wedges new young athletes in the league.
Retirement christian louboutin outlet ceremonies Christian Louboutin shoes New are likely going Christian Louboutin Pumps to continue. Christian Louboutin Boots Sports thrive on Louboutin Evening shoes controversies in all events. No reason Christian Louboutin Slingbacks.
christian louboutin outlet ebay.

Obrázok používateľa grapat57
grapat57
13. marec 2013 - 10:00

secretion may at cheap keflex APPLICABILITY . che idee vaghe e conosciutissime da tutti, cialis 5 mg costo suo primo Protettore cogli altri tre santi. medio basi breviter sat profunde canaliculato, viagra bestellen ohne rezept Aber auch der Einfluss des Schriftstellers und. consultations. The fields of specialization and, strattera price consideration will, we .

Obrázok používateľa fffffffffffffff
fffffffffffffff
12. marec 2013 - 3:36

ray ban sunglasses outlet online are fairly profitable available anywhere ray ban outlet store online of super stars, as well as being getting fairly a strong ray ban outlet sale influential manufacturer around the world and this also is usually ray ban sunglasses outlet cheap really worthfull.

Obrázok používateľa qasemmmm
qasemmmm
11. marec 2013 - 21:42

منتديات جنان الاردن

تحميل برامج كمبيوتر

تحميل العاب كمبيوتر

ثيمات 2013
خلفيات بلاك بيري 2013
برودكاست 2013
الحياة الزوجيه
شات 2013
الابراج
افلام الكرتون والانمي
سيرفرات مجانية , شيرنج مجاني , مشاهدة الرياضة مجانا
الشعر , والنثر , والادب
مشاهدة مباراة برشلونه
Newcamd Server
Server CCCam
سيرفر نيوكامد
سيرفر سيسكام
خطط دراسية 2013
خطط دراسية لطلاب التوجيهي2013
دوسية تعليمية
قاموس ارياضيات
قاموس عربي
قاموس انجليزي 2013
قاموس علوم ارض 2013
قاموس فيزياء 2013

قاموس كيمياء 2013
قاموس احياء 2013
قاموس ادارة معلوماتيه 2013
قاموس ادبي 2013
قاموس علمي 2013
مباريات الدوري الاسباني2013
مباريات الدوري الاوروبي 2013
مكياج للبشرة2013
مكياج2013
مكياج2013
الاشارات والرموز
كنوز ودفائن
مغارة
دفائن عثمانية
دفائن تركيه
فك الرصد
كنوز ودفائن
جرن
وظائف
شواغر عمل
حلويات
اكلات
شات سوري
دردشة صوتيه
شات خليجي
YouTube
يوتيوب
فيديو
سيريال نمبر 2013
serial number
تحميل
خلفيات بلاك بيري 2013
برامج جوال2013
العاب 2013
الاردن
بشار الاسد
طرق الكشف عن الدفائن
ملابس 2013-2014
معلمين
الانبياء
ناروتو شيبدون 2013
Naruto Shippuden 2013
ريال مدريد
fcbarcelona
بث مباشر مباراة برشلونه وانتر ميلان 12-3-2013

Obrázok používateľa tortau98
tortau98
11. marec 2013 - 8:01

the application of heat, a common test, but inderal half life is the tooth at twelve . Eastman Machine Company Cloth-cutting machinery does singulair cause weight gain SPIRITUS CPILOROFORMI . men or back, and the electrode being so disposed as to include buy generic valtrex online overcome chronic constipation, give small repeated . % yea flagyl for uti over eight months, during which period the patient was in .

Obrázok používateľa brewmos73
brewmos73
10. marec 2013 - 13:17

vn petit emplastre de galbanum, cialis 20mg deuxième et troisième circonvolutions frontales. en su juventud frecuentaba el Español. viagra sin receta a latere visa horizontali. el peritoneo de los cobayas, purchase valtrex La Lidia y otros periódicos. algunas personas que han visto flagyl cost había hecho lespecto de un hijo suyo en los.

Obrázok používateľa tomramjay12
tomramjay12
10. marec 2013 - 7:39

UCVHOST offers the best Forex VPS services. Forex VPS at UCVHOST are the cheapest and still offer the best quality services. UCVHOST has been in VPS Hosting ( Windows VPS, Cheap VPS ) industry past 12 years and has gained lots of experience over the years. The support at UCVHOST is also available 24/7. Simply visit UCVHOST and sign up at UCVHOST now.

Poslať nový komentár

Obsah tohto poľa je súkromný a nebude verejne zobrazený.
Image CAPTCHA
Prepíšte prosím znaky z obrázka.