Výskum


Ponúkame Vám do pozornosti zoznam odborných publikácií, ktoré sa zaoberajú témou vzdelávania detí zo znevýhodneného prostredia a hlavne rómskych detí.
 
Inkluzívne vzdelávanie namiesto internátnych škôl
Stanovisko koalície neziskových organizácií Za rovnosť vo vzdelávaní
Cieľom tohto materiálu je sumarizácia argumentov v neprospech zavedenia internátnych škôl pre rómske deti, ako aj načrtnutie iných možných riešení, rešpektujúcich morálne a ľudskoprávne princípy, riešení, ktoré sú overené a navyše v mnohých prípadoch aj ekonomicky výhodnejšie.
 
Rovný prístup rómskych detí ku kvalitnému vzdelávaniu (2008), Človek v tísni - Slovensko
Autori: Mirka Hapalová, Stano Daniel
 
Novo vynárajúce sa potreby detí na Slovensku – prieskumná studia (2009), Nadácia pre deti Slovenska, Bratislava
 
Materiál bol spracovaný v rámci medzinárodného projektu: Inovačný prístup k profesionalizácii práce s detmi, ktorý je financovaný z fondov EÚ - grantovej schémy Leonardo da Vinci, spolufinancovaný
Iuventou a Nadáciou pre deti Slovenska. Projekt je zameraný na skvalitnenie práce profesionálov s detmi a mladými ludmi prostredníctvom konceptu ”novo vynárajúcich sa potrieb detí” (NPD) v oblasti formálneho aj neformálneho vzdelávania detí.

Projekt nadväzuje na viacrocné výskumné aktivity holandských partnerov, ICDI, v oblasti novo vynárajúcich sa potrieb deti v rôznych krajinách. Prieskumné štúdie s touto tematikou vznikli v Holandsku, Indii, Keni, Nikaragui, Bulharsku.

Predkladaná štúdia bola spracovaná pod odborným vedením holandských expertov - pani Rekhy Wazirovej a pána Nico van Oudenhoven, ktorí sú tvorcovia konceptu novo vynárajúcich sa potrieb detí a autori rovnomennej publikácie. Na zbere dát a spracovaní materiálu sa podielali odbornícky, ktoré sa venujú detom a mládeži najmä v oblasti formálneho aj neformálneho vzdelávania: Aneta Chlebnicanová, Lubica Bagalová, Erika Galanská, Darina Gogolová, Eva Duríková, Daniela Halašová, Sona Javorková, Katarína Jirešová, Alena Matušková, Jana Miháliková, Mirka Kumancíková,
Tatiana Piovarciová.

Výsledný produkt je dielom autorského tímu: Tatiana Piovarciová (NDS) Daniela Halašová
(nezávislý konzultant), Jana Miháliková (Iuventa), Lubica Bagalová (ŠPÚ), Darina Gogolová
(ŠPÚ/ASK).
 
 
Škola ako geto: systematické nadmerné zastúpenie rómov v špeciálnom vzdelávaní na slovensku (2009) Rómsky vzdelávací fond
Autori: Eben Friedman, Elena Gallová Kriglerová, Martina Kubánová, Martin Slosiarik

Straty z vylúčenia Rómov (2009)
Autori: Anton Marcinčin, Ľubica Marcinčinová
Štúdia „Straty z vylúčenia Rómov“ je vo svojom prístupe k téme prvolezcom, spracováva ju z ekonomického pohľadu. Slovenská verzia je inšpirovaná podobnými štúdiami, ktoré boli v minulosti vypracované v Bulharsku a v Maďarsku. Metodika bola modifikovaná tak, aby zodpovedala podmienkam na Slovensku. Publikácia ponúka údaje a materiál na ďalšiu diskusiu odborníkov, vznik nových štúdií a materiálov, ktoré budú viesť k rozpracovaniu verejných politík a tiež na diskusiu k využitiu financií na riešenie problémov. Štúdia bola realizovaná s finančnou podporou NOS – OSF a v spolupráci s pracovníkmi nadácie, vyjadruje však slobodný odborný pohľad aj postoje autorov: Antona Marcinčina a Ľubice Marcinčinovej.
 
Rovnaký prístup Rómov ku kvalitnému vzdelávaniu (2007), Slovensko - Správa z monitoringu, Open Society Institute, EU Monitoring and advocacy program, Budapest
 
Na vedľajšej koľaji - Je proces zaraďovania rómskych detí do špeciálnych základných škôl znevýhodňujúcim činiteľom? (2004), Bratislava, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
Autor: Jana Tomatová,
 
Rómske deti na Slovensku nadmerne často navštevujú špeciálne základné školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, ak aj zohľadníme ich väčšiu zdravotnú rizikovosť. Keďže vzdelanie získané v špeciálnej základnej škole nie je rovnocenné so vzdelaním bežnej základnej školy, obmedzuje možnosti ďalšieho vzdelávania a uplatnenia sa na trhu práce pre významnú časť rómskej populácie. Vzhľadom na demografický vývoj môže mať mrhanie vzdelávacím potenciálom rómskych detí obrovské dôsledky pre strednodobý a dlhodobý rozvoj slovenského hospodárstva.

Predkladaná štúdia dospieva na základe terénneho výskumu k záveru, že jedným z dôvodov nadmerného zastúpenia rómskych detí v špeciálnom školstve je samotný proces zaraďovania a preraďovania žiakov v základnom školstve – bežnom i špeciálnom. Poukazuje na medzery v legislatíve, nedostatky v jej dodržiavaní a širšie problémy v systéme vzdelávania. K vnútorným znevýhodňujúcim a diskriminačným činiteľom v procese zaraďovania (dieťa a jeho rodinné prostredie, kultúrne a sociálne faktory) sa teda pridávajú aj vonkajšie (inštitucionálne a materiálne), ktorých eliminácia je v kompetencii tvorcov verejnej politiky.
 
Rómske deti v Slovenskom školstve (2004)
Kolektív autorov: Juraj Alexander, Anna Dluhošová, Peter  Hodál, Štefánia Košková, Martina Kubánová, Laco Oravec, Andrej Salner, Jana Tomatová, Boris Vaňo,
 
Publikácia vznikla ako súčasť projektu Odbúravanie bariér pre vzdelávaciu mobilitu, ktorý realizuje SGI - Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť s podporou Open Society Institute Budapest.
Základnou ambíciou predkladaného zborníka je zmapovať stav výskumu a dostupnosť poznatkov vo vybraných okruhoch vzdelávania rómskej menšiny na Slovensku. Viac informácií
 
Projekt Interface
V partnerstve s INEKO, Nadáciou Milana Šimečku a Rómskou tlačovou agentúrou sa v roku 2003 realizoval projekt Interface zameraný na výmenu informácií medzi terénnymi pracovníkmi a expertnou verejnosťou. Neskôr v roku 2006 a 2007 SGI už samostatne vydalo 3 spravodaje Interface k témam vzdelávacej politiky. Hlavným výstupom projektu je Spravodaj Interface.
 
Spravodaje Interface na stiahnutie