Balíček Príprava na Testovanie 9 Slovenský jazyk a literatúra + Príprava na Testovanie 9 Matematika

7.50

Úspešnosť žiakov v Testovaní 9 vo veľkej miere závisí od ich schopnosti čítať s porozumením, vyhľadávať dôležité informácie či údaje v danom texte a následne s nimi pracovať.

Rozvíjanie týchto schopností si vyžaduje dostatočný čas. Aj preto sú publikácie určené na systematickú prácu počas celého školského roka. Žiakom zároveň ponúkajú upevnenie vedomostí získaných nielen v štvrtom, ale i v predošlých ročníkoch.

""

Príprava na Testovanie 9 – Slovenský jazyk a literatúra pomôže všetkým deviatakom zodpovedne sa pripraviť na záverečné testovanie zo slovenského jazyka a literatúry.

Spracovanie a typ úloh sú rovnaké, s akými sa žiaci stretnú na reálnom Testovaní 9.

Úlohy sú zamerané na jazykovú, slohovú a literárnu zložku, množstvo z nich kladie dôraz na prácu s textami, čím si žiaci precvičia čítanie s porozumením.

""

Príprava na testovanie 9 – Matematika pomôže všetkým deviatakom zodpovedne sa pripraviť na Testovanie 9 z matematiky.
Zošit obsahuje množstvo úloh, ktoré sú prehľadne zoradené do jednotlivých tematických kapitol.
Postupne si tak precvičia všetky matematické javy od jednoduchých operácií prirodzených čísel, cez zlomky, percentá, mocniny a odmocniny, Pytagorovu vetu, geometriu, ale aj kombinatoriku či pravdepodobnosť a štatistiku.Kvalitnú prípravu na Testovanie 9 podporuje grafické spracovanie a formulácia úloh, ktoré vychádzajú z požiadaviek kladených na žiakov pri Testovaní 9. Bonusom sú testové úlohy a odpoveďový hárok na praktický nácvik Testovania 9.

""

""