Čítanie s porozumením 3 – Berta a jej kamaráti

3.30

Zošit obsahuje množstvo úloh rôzneho charakteru (zatvorené, doplňovacie, otvorené, priraďovacie, zoraďovacie, úlohy na prácu s mapou, plánom a ďalšie), ktoré pozitívne motivujú k práci s textom.

Rôzna náročnosť i forma riešenie úloh je odlíšená aj symbolmi:

– žaluď označuje tie, v ktorých musí žiak identifikovať informácie, ktoré sú priamo alebo nepriamo uvedené v texte, prípadne musí formulovať otázky k týmto úlohám

-hríbikom sú označené ťažšie úlohy, v ktorých žiak interpretuje myšlienky a informácie z textu, prípadne hodnotí obsah a jazyk textu. Medzi ťažšie úlohy patria a tie, v ktorých žiaci využívajú poznatky z iných predmetov.

– listom sú označené tvorivé úlohy, v ktorých má žiak nakresliť obrázok alebo napísať slohový útvar, ktorý súvisí s prečítanou ukážkou.

""

""


Prednosti pracovného zošita:

1. zaujímavé umelecké i vecné texty primerané veku žiaka,

2. úlohy zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti, logického myslenia a tvorivosti,

3. atraktívny plnofarebný dizajn a kvalitné ilustrácie podporujúce záujem žiakov o prácu s textom,

4. texty zamerané na zdokonaľovanie čitateľských zručností (porozumenie, používanie a uvažovanie o písomných textoch),

5. súlad s obsahovým a výkonovým štandardom ISCED 1.