Čítanie s porozumením 4 – Paľkove dobrodružstvá

3.30

""

""

Pracovný zošit je zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti nielen pre literárny zážitok, ale aj na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti informačných textov. Preto zošit obsahuje aj také útvary ako návod, plán, pozvánka, vizitka či tabuľka. Texty sú zostavené priamo "na mieru" pre potreby pracovného zošita, obsahujú teda presne tie javy, ktoré je potrebné so žiakmi najviac precvičovať.

Výhodou textov je, že sú svojou témou žiakom blízke. Všetky texty spája postava Paľka, jeho sestra Inga a ich rodina, spolužiaci a kamaráti, ktoré zažívajú rôzne situácie, dobrodružstvá a riešia podobné problémy, ako žiaci, ktorí budú so zošitom pracovať, čo ich bude pozitíve motivovať v riešení úloh a práci s textom.

V pracovnom zošite sa žiaci stretnú aj s úlohami, v ktorých budú musieť identifikovať informácie, ktoré sú uvedené v texte nielen priamo, ale aj nepriamo, prípadne k informáciám formulovať otázky. Ďalším typom úloh sú také, pri ktorých žiak interpretuje informácie z textu, prípadne má zhodnotiť obsah a jazyk textu alebo vyjadriť vlastný názor a skúsenosti. V niektorých úlohách si precvičia aj vedomosti z iných predmetov – matematiky, prírodovedy.

""

""