Hravý balíček pre 4-6r.

12.90

Pracovné zošity sú zamerané na rôzne oblasti vzdelávania dieťaťa v predškolskom veku.

Všetky zadania k úlohám sú doplnené veselou tematickou veršovačkou. Úlohy samotné sú zostavené tak, aby dieťa zaujali a upútali a zároveň s ohľadom na ich vek, aby ich vedeli riešiť samostatne.

""

""

""

Hravé kreslenie 4-5 r

Pracovný zošit je vytvorený špeciálne pre deti vo veku 4 – 5 rokov v súlade so ŠVP.

Je vhodnou pomôckou na nácvik jemnej motoriky, grafomotoriky či už v domácom prostredí alebo v materskej škole. Úlohy v ňom teda títo malí škôlkari hravo zvládnu!

""

Hravé počítanie 4-5 r

Tento pracovný zošit je skvelým úvodom na zoznámenie sa so základnými matematickými pojmami a rozvoj matematického myslenia detí v skoršom predškolskom veku.

Na 32 stranách sa oboznámia s geometrickými tvarmi, naučia sa počítať v obore do 6, osvoja si pojmy menej, viac a rovnako a rozhodnú o správnosti tvrdení.

""

Hravé poznávanie 4-5 r

Zoznámte deti s kolobehom prírody, naučte ich rozoznávať ročné obdobia a činnosti, ktoré sú pre ne typické.

Porozprávajte sa s nimi o tom, kto patrí do rodiny, čím chcú byť keď dospejú i to, aké sviatky slávime počas roka.

""

Hravé rozprávanie ho naučí jednotlivé písmená a hlásky, skladať vety a vymýšľať krátke príbehy.

Zistí tiež, že niektoré slová síce znejú rovnako, ale znamenajú niečo úplne iné a na konkrétnych príkladoch sa naučí tvoriť protiklady.

""

Hravé kreslenie pripraví dieťa na to, aby zvládlo správne držať ceruzku a neskôr písať.

Pracovný zošit ho prevedie od jednoduchých bodov a čiar, cez vlnovky, slučky, gramatické útvary až k špirálam a osmičkám.

""

Hravé počítanie dieťa zoznamuje s jednotlivými gramatickými útvarmi.

Dieťa si osvojí pojmy viac, menej a rovnako, naučí sa sčítať a odčítať v obore do 10.

""

Hravé poznávanie je zamerané na všeobecné vzdelávanie predškoláka.

Zoznámi sa s vlastným telom, naučí sa orientovať v čase a priestore a zistí a to prečo je potrebné triediť a recyklovať odpad.