Matematický zapínač 5

4.90

""

Pracovný zošit Matematický zapínač je unikátnou pomôckou pre žiakov, ktorí matematiku neobľubujú, ale aj pre deti s poruchou učenia.

Základným princípom pracovného zošita je naučiť žiaka pracovať tak, aby nad zadaním premýšľal samostatne a dospel k spôsobu riešenia bez pomoci učiteľa či rodiča.

Ako "prvá pomoc" pre žiakov slúžia dvojaké nápovedy – poučka, premena jednotiek, vysvetlivka, návod na riešenie. Ak tento typ nápovedy nestačí, ďalšou pomôckou je začiatok riešenia úlohy (zápis, náčrt).


V pracovnom zošite sú zastúpené všetky tematické okruhy, ktoré sú súčasťou Testovania 5:

 • čísla, premenné, počtové výkony s číslami,
 • postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy,
 • geometria a meranie,
 • kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika,
 • logika, dôvodenie, dôkazy.


Výhody Matematického zapínača 5:

 • úprava zadaní a úloh tak, aby vyhovovali aj žiakom s poruchami učenia,
 • dôležité informácie sú v úlohách zvýraznené,
 • ilustračné nákresy a obrázky pre lepšie pochopenie úlohy,
 • tri typy úloh podľa náročnosti s príslušným označením,
 • dvojaké pomôcky, ktoré nasmerujú žiaka k riešeniu úlohy,
 • spolu až 150 úloh v 15 testoch,
 • pokrytie všetkých tematických okruhov, ktoré sú súčasťou Testovania 5.