Matematika ZŠ do vrecka

1.50

Pútavo a zároveň zrozumiteľne a prehľadne spracovaná Matematika ZŠ do vrecka uľahčí nielen učenie sa, ale aj opakovanie učiva matematiky základnej školy. Ak si potrebujete rýchlo spomenúť na Pytagorovu vetu, základné štatistické pojmy ako súbor a jednotka alebo nepriamu úmernosť, rozhodne siahnite po Matematike do vrecka.

""

""


Obsah brožúrky

 • Číselné množiny. Rímske číslice
 • Prirodzené čísla
 • Desatinné čísla
 • Zlomky
 • Celé čísla
 • Percentá, promile. Úrokovanie
 • Pomer. Priama a nepriama úmernosť
 • Premenná, výraz, rovnica
 • Mocniny a odmocniny
 • Lineárne rovnice a nerovnice
 • Lineárna funkcia
 • Kombinatorika
 • Pravdepodobnosť a štatistika
 • Geometria a meranie
 • Obdĺžnik a štvorec
 • Kruh a kružnica
 • Uhol. Operácie s uhlami
 • Rovnobežníky
 • Trojuholník
 • Pytagorova veta
 • Hranoly
 • Objem a povrch telies
 • Súmernosť v rovine
 • Grafické znázornenie závislosti

Katalógové číslo: 9788089530588 Kategórie: , , Značky: , ,