Precvičovanie počítania pre 3. ročník

2.80

 • Zošit ponúka množstvo príkladov na dôkladné precvičovanie matematiky pre 3. ročník.
 • Súčasťou sú dva testíky, ktorými si žiaci môžu overiť svoje vedomosti a sami sa ohodnotiť. Ich výsledky si overia v riešeniach na poslednej strane zošita.
 • Je tiež vynikajúcou pomôckou pre rodičov na domácu prípravu detí.

 • 1. OPAKOVANIE UČIVA 2. ROČNÍKA
 • 2. NÁSOBENIE A DELENIE V OBORE NÁSOBILKY

  • Propedeutika násobenia a delenia
  • Násobenie a delenie 2
  • Násobenie a delenie 3
  • Násobenie a delenie 4
  • Násobenie a delenie 0 a 1
  • Násobenie a delenie 5
  • Násobenie a delenie 1 – 5. Automatizácia spojov násobenia a delenia 0 – 50
  • Násobenie a delenie 6
  • Násobenie a delenie 7
  • Násobenie a delenie 8
  • Násobenie a delenie 9
  • Násobenie a delenie 10
  • Násobenie a delenie 1 – 10. Automatizácia spojov násobenia a delenia 0 – 100

 • TESTÍK Č. 1
 • 3. VYTVÁRANIE PRIRODZENÝCH ČÍSEL V ČÍSELNOM OBORE DO 10 000

  • Postupnosť, usporiadanie a porovnávanie čísel v obore do 1 000
  • Zaokrúhľovanie čísel na desiatky
  • Zaokrúhľovanie čísel na stovky
  • Zaokrúhľovanie čísel na tisíce
  • Postupnosť, usporiadanie a porovnávanie čísel v obore do 10 000
  • Zaokrúhľovanie čísel od 0 do 10 000 na desiatky, stovky a tisíce

 • 4. ŠPECIFICKÉ MATEMATICKÉ MYSLENIE

  • Systém pri vypisovaní čísel
  • Slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou
  • Jednotky času
  • Numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti

 • 5. GEOMETRIA

  • Premena jednotiek dĺžky – mm, cm, dm, m, km

 • TESTÍK Č. 2
 • RIEŠENIA TESTÍKOV