Precvičovanie počítania pre 4. ročník

2.80

 • Zošit ponúka množstvo príkladov na dôkladné precvičovanie matematiky pre 4. ročník.
 • Súčasťou sú dva testíky, ktorými si žiaci môžu overiť svoje vedomosti a sami sa ohodnotiť. Ich výsledky si overia v riešeniach na poslednej strane zošita.
 • Je tiež vynikajúcou pomôckou pre rodičov na domácu prípravu detí.

Obsah:

 • 1. OPAKOVANIE UČIVA 3. ROČNÍKA

  • Propedeutika násobenia
  • Násobenie a delenie v obore násobilky
  • Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
  • Zaokrúhľovanie čísel

 • 2. PRIRODZENÉ ČÍSLA V ČÍSELNOM OBORE DO 1 000

  • Postupnosť prirodzených čísel v obore do 1 000
  • Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 1 000
  • Písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 1 000
  • Počítanie so zátvorkami v obore do 1 000

 • 3. PRIRODZENÉ ČÍSLA V ČÍSELNOM OBORE DO 10 000

  • Postupnosť, porovnávanie, rozklad a zaokrúhľovanie čísel v obore do 10 000
  • Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000
  • Písomné čítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000
  • Počítanie so zátvorkami v obore do 10 000
  • Slovné úlohy

 • TESTÍK č. 1
 • 4. NÁSOBENIE A DELENIE V OBORE NÁSOBILKY
  • Viacnásobné sčítanie a odčítanie, princíp násobenia a delenia
  • Násobky čísel
  • Násobenie a delenie v obore násobilky 1 − 10
  • Násobenie a delenie 10, 100, 1 000
  • Poradie počtových úkonov − počítanie so zátvorkami
  • Jednoduché a zložené slovné úlohy
  • Propedeutika priamej úmernosti
 • 5. RIEŠENIE APLIKAČNÝCH ÚLOH ROZVÍJAJÚCICH ŠPECIFICKÉ MATEMATICKÉ MYSLENIE

  • Kombinatorika
  • Aplikačné úlohy s časom
  • Numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti

 • 6. GEOMETRIA

  • Premena jednotiek dĺžky − mm, cm, dm, m, km
  • Obvod štvorca, trojuholníka a obdĺžnika

 • TESTÍK č. 2
 • RIEŠENIA TESTÍKOV