Precvičovanie pravopisu pre 2. ročník

2.80

Systematickou prípravou a neustálym precvičovaním si žiaci zlepšia svoj písomný prejav a upevnia a “zautomatizujú” pravopisné návyky. Pri písaní diktátu tak napríklad nebudú musieť premýšľať napríklad nad tým, aké i/y v slove napísať.

Zošity môžu žiaci využívať aj doma a pracovať samostatne, nájdu v nich správne riešenia všetkých úloh.

""

""

""

""

Obsah:

 • Opakovanie učiva prvého ročníka

  • prepis tlačených písmen písaným písmom

 • Abeceda usporiadanie písmen a slov podľa abecedy
 • Rozlišovacie znamienka dĺžeň, mäkčeň, vokáň, dve bodky
 • Samohlásky
 • Dvojhlásky
 • Spoluhlásky

  • mäkké, tvrdé spoluhlásky

 • Slabiky a delenie slov na slabiky

  • jednoslabičné a viacslabičné slová
  • rozdeľovanie slov na slabiky a na konci riadka

 • Riešenia