Precvičovanie pravopisu pre 4. ročník

2.80

Precvičovať si pravopis sa odporúča systematicky a pravidelne, iba tak si žiaci dostatočne osvoja daný jav, upevnia pravopisné návyky a zlepšia svoj písomný prejav. Tento pracovný zošit môžu žiaci využívať aj samostatne doma a správnosť si skontrolujú pomocou riešení, ktoré sa nachádzajú na konci pracovného zošita.

""

""

Obsah:

 • Opakovanie tretieho ročníka
 • Tvorenie slov predponami

  • slabičné predpony, neslabičné predpony,
  • rozdeľovanie slov predponami

 • Pravopis vybraných slov
 • Spodobovanie
 • Podstatné mená
  • vlastné mená, gramatické kategórie podstatných mien

 • Prídavné mená
  • gramatické kategórie podstatných mien

 • Zámená
 • Číslovky
 • Slovesá
  • časovanie slovies, gramatické kategórie slovies

 • Neohybné slovné druhy
 • Riešenia