Precvičovanie pravopisu pre 5. ročník

2.30

Žiaci si prostredníctvom precvičovania upevnia pravopisné návyky a zlepšia svoj písomný prejav.

Obsah:

 • Opakovanie učiva 4. ročníka

  • Písanie i/í, y/ý po tvrdej a mäkkej spoluhláske, vybrané slová
  • Slovné druhy
  • Skloňovanie
  • Interpunkcia

 • Spodobovanie
 • Podstatné mená

  • Vlastné podstatné mená
  • Gramatické kategórie podstatných mien
  • Podstatné mená mužského rodu
  • Podstatné mená ženského rodu
  • Podstatné mená stredného rodu

 • Vzory podstatných mien
 • Kapitola 4. Prídavné mená

  • Akostné a vzťahové prídavné mená
  • Antonymá prídavných mien
  • Stupňovanie prídavných mien
  • Vzory prídavných mien pekný, cudzí

 • Zámená

  • Osobné a privlastňovacie zámená
  • Pravopis zámen

 • Číslovky

  • Základné a radové číslovky

 • Slovesá

  • Časovanie slovies
  • Gramatické kategórie slovies
  • Slovotvorné predpony a sloveso byť

 • Predložky
 • Riešenia