Precvičovanie pravopisu pre 6. ročník

2.30

Žiaci si prostredníctvom precvičovania upevnia pravopisné návyky a zlepšia svoj písomný prejav.

Obsah:

 • Opakovanie učiva piateho ročníka

  • Podstatné mená
  • Prípony a predpony
  • Pravopis i/í, y/ý
  • Jednovýznamové a viacvýznamové slová
  • Vzory prídavných mien pekný a cudzí

 • Vybrané slová
 • Tvrdé, mäkké a obojaké spoluhlásky

  • Precvičovanie pravopisu
  • Písanie i/í, y/ý po tvrdých, mäkkých a obojakých spoluhláskach
 • Podstatné mená

  • Vlastné podstatné mená
  • Konkrétne a abstraktné podstatné mená
  • Životné a neživotné podstatné mená
  • Vokatív
  • Gramatické kategórie podstatných mien
  • Podstatné mená mužského rodu
  • Podstatné mená ženského rodu
  • Podstatné mená stredného rodu

 • Prídavné mená

  • Delenie prídavných mien
  • Gramatické kategórie prídavných mien
  • Stupňovanie prídavných mien
  • Antonymá a synonymá

 • Zámená a číslovky
 • Slovesá
 • Neohybné slovné druhy

  • Príslovky
  • Predložky

 • Vetná skladba a vetné členy
 • Riešenia