Precvičovanie pravopisu pre 7. ročník

2.30

Žiaci si prostredníctvom precvičovania upevnia pravopisné návyky a zlepšia svoj písomný prejav.

Obsah:

 • Opakovanie učiva 6. ročníka

  • Vzory podstatných a prídavných mien
  • Určovanie slovných druhov
  • Tvary zámen a ich pády
  • Podmet a prísudok vo vete

 • Pravopis slov cudzieho pôvodu
 • Podstatné mená

  • Podstatné mená vo vete
  • Pravopis ohýbacích prípon
  • Vzory podstatných mien

 • Pomnožné podstatné mená

  • Pomnožné podstatné mená vo vete
  • Vzory a rod pomnožných podstatných mien
  • Skloňovanie pomnožných podstatných mien

 • Prídavné mená

  • Ohýbacie prípony prídavných mien
  • Vzory a rod prídavných mien
  • Uplatňovanie rytmického zákona
  • Tvorenie prídavných mien

 • Číslovky

  • Pravopis základných, radových a násobných čísloviek
  • Druhy čísloviek
  • Číslovky vo vetách

 • Slovesá

  • Gramatické kategórie slovies
  • Slovesný vid

 • Spojky

  • Spojky vo vetách
  • Písanie čiarky vo vetách pri niektorých spojkách

 • Jednočlenné a dvojčlenné vety
 • Riešenia