Precvičovanie pravopisu pre 8. ročník

2.30

Žiaci si prostredníctvom precvičovania upevnia pravopisné návyky a zlepšia svoj písomný prejav.

Obsah:

 • Opakovanie

  • Slová podľa dobového výskytu
  • Pomnožné podstatné mená
  • Skloňovanie čísloviek
  • Slovesný tvar a slovesný vid
  • Pravopis

 • Slovné druhy

  • Plnovýznamové slovné druhy
  • Neplnovýznamové slovné druhy

 • Priame a nepriame pomenovania

  • Združené pomenovania
  • Metafora, metonymia, personifikácia
  • Frazeologizmy

 • Obohacovanie slovnej zásoby

  • Tvorenie slov

 • Vetné členy

  • Hlavné vetné členy a vetný základ
  • Vedľajšie vetné členy

 • Veta

  • Jednoduchá veta a súvetie

 • Riešenia