Precvičovanie pravopisu pre 9. ročník

2.30

Žiaci si prostredníctvom precvičovania upevnia pravopisné návyky a zlepšia svoj písomný prejav.

Obsah:

 • Opakovanie

  • Zvieracie podstatné mená mužského rodu
  • Neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -r/-l
  • Priame a nepriame pomenovania
  • Pravopis

 • Slovná zásoba

  • Vecný význam slova
  • Delenie slov v slovnej zásobe
  • Obohacovanie slovnej zásoby

 • Zvuková stránka jazyka

  • Zvukové vlastnosti reči
  • Hlásky
  • Spodobovanie

 • Interpunkčné znamienka
 • Slovné druhy

  • Plnovýznamové slovné druhy
  • Neplnovýznamové slovné druhy

 • Veta, vetné členy

  • Vety podľa obsahu, zloženia, členitosti
  • Hlavné vetné členy
  • Vedľajšie vetné členy

 • Riešenia