Príprava na Testovanie 9 – Slovenský jazyk a literatúra

4.00

""

""

V pracovnom zošite Príprava na testovanie 9 – Slovenský jazyk a literatúra žiaci pracujú s textami špeciálne napísanými pre tento účel. Vychádzajú z bežného života a spája ich hlavná postava – deviatačka Monika. Situácie sú tak žiakom blízke a navyše obsahujú dostatok informácií, údajov a gramatických javov, ktoré žiaci na Testovaní 9 musia ovládať.

Na konci každého testu nájdete sumarizáciu na opakovanie niektorého gramatického javu, slovných druhov, slohových útvarov či vetných členov.

Súčasťou pracovného zošita je aj samostatná kapitola venovaná testovým úlohám aj s odpoveďovými hárkami na praktický nácvik Testovania 9.

""

""