Úspešná maturita Dejepis

11.90

""""

""

Učebnica Úspešná maturita – Dejepis obsahuje všetky cieľové požiadavky z dejepisu, ktoré sú chronologicky usporiadané v šiestich farebne odlíšených tematických okruhoch:

1.Úvod do štúdia dejepisu

2. Počiatky ľudovej kultúry a civilizácie

3. Starovek

4. Stredovek

5. Novovek

6. Dejiny 21. storočia.


""

Každá kapitola je označená názvom cieľovej požiadavky, poradovým číslom požiadavky (3) , podčíslom (3.11) a úrovňou (A, B, C).

Cieľové požiadavky sú vypracované na troch úrovniach:

A – Vedomosti a porozumenie – vysvetľovanie historických faktov, udalostí, javov a procesov.

B – Aplikácia a analýza – porovnávanie a analýza dôsledkov historických udalostí.

C – Syntéza a hodnotiace posudzovanie zovšeobecnenie historických faktov, vlastná interpretácia študenta.

Prvou pomôckou na zorientovanie v téme je stručná osnova výkladového textu v troch-štyroch bodoch.

""

Súčasťou vypracovania cieľových požiadaviek je doplnkový obrazový materiál, ukážka historických dokumentov či karikatúr spolu s ukážkovou analýzou či príklad otázok k danej cieľovej požiadavke.

Záver cieľovej požiadavky tvoria námety na diskusiu, ktoré pomáhajú študentom lepšie si osvojiť, pochopiť dané učivo, diskutovať o ňom a vytvárať si vlastný kritický názor.

Záver učebnice obsahuje praktický slovník pojmov, ktoré sa najčastejšie objavujú v maturitných zadaniach a ich znalosť je súčasťou cieľových požiadaviek.

Kniha je zostavená tak, aby bola vhodným vzdelávacím materiálom rešpektujúcim obsahový štandard dejepisu pre študentov štvrtého ročníka stredných škôl.

.

Katalógové číslo: 9788081801310 Kategórie: , Značky: ,