Výhodne Do vrecka 6

8.00

Poznatky z jednotlivých predmetov sú v publikáciách zostručnené, usporiadané do prehľadných kapitol. Atraktívne je i grafické a farebné rozlíšenie a pojmové mapy, ktoré taktiež pomáhajú pri lepšom osvojovaní učiva.

Malý pomocník Literatúra do vrecka obsahuje chronologický prehľad literárnych období aj s ich charakteristickými znakmi. Stručne predstavuje najvýznamnejších autorov a ich diela aj s informáciami o obsahu, o tom ako a kedy vznikali a aká je ich hlavná myšlienka.

Matematika ZŠ do vrecka pomôže, ak si potrebujete rýchlo spomenúť na Pytagorovu vetu, základné štatistické pojmy ako súbor a jednotka alebo nepriamu úmernosť, alebo na akýkoľvek poznatok z matematiky základnej školy.

Fyzika ZŠ do vrecka prehľadne vysvetľuje fyzikálne veličiny, štruktúru a vlastnosti látok, elektrický prúd a napätie, silu, pohyb a ďalšie.

V Slovenčine ZŠ do vrecka nájdete kapitoly o dejinách slovenského jazyka, ako funguje spodobovanie, vzťahy medzi slovami, slovné druhy, skladba viet a jednotlivé vetné členy i slohové postupy.

V stručných a prehľadných kapitolách vysvetľuje publikácia Chémia ZŠ do vrecka zloženie látok, chemické reakcie, výpočty, ale i chémiu bežného života.

Brožúrka Geografia ZŠ do vrecka obsahuje prehľad poznatkov o planéte Zem a jej postavení v slnečnej sústave, všeobecné poznatky o jej povrchu, prírode, obyvateľstve a hospodárstve, ale aj jednotlivých kontinentoch a svetadieloch. Samostatná kapitola je venovaná Slovensku.