Výhodne do vrecka 9

14.00

Poznatky z jednotlivých predmetov sú v publikáciách zostručnené, usporiadané do prehľadných kapitol. Atraktívne je i grafické a farebné rozlíšenie a pojmové mapy, ktoré taktiež pomáhajú pri lepšom osvojovaní učiva.

""

""

Fyzika ZŠ do vrecka prehľadne vysvetľuje fyzikálne veličiny, štruktúru a vlastnosti látok, elektrický prúd a napätie, silu, pohyb a ďalšie.

Brožúrka Geografia ZŠ do vrecka obsahuje prehľad poznatkov o planéte Zem a jej postavení v slnečnej sústave, všeobecné poznatky o jej povrchu, prírode, obyvateľstve a hospodárstve, ale aj jednotlivých kontinentoch a svetadieloch. Samostatná kapitola je venovaná Slovensku.

V stručných a prehľadných kapitolách vysvetľuje publikácia Chémia ZŠ do vrecka zloženie látok, chemické reakcie, výpočty, ale i chémiu bežného života.

Matematika ZŠ do vrecka pomôže, ak si potrebujete rýchlo spomenúť na Pytagorovu vetu, základné štatistické pojmy ako súbor a jednotka alebo nepriamu úmernosť, alebo na akýkoľvek poznatok z matematiky základnej školy.

V Slovenčine ZŠ do vrecka nájdete kapitoly o dejinách slovenského jazyka, ako funguje spodobovanie, vzťahy medzi slovami, slovné druhy, skladba viet a jednotlivé vetné členy i slohové postupy.

""

""

Malý pomocník Literatúra do vrecka obsahuje chronologický prehľad literárnych období aj s ich charakteristickými znakmi. Stručne predstavuje najvýznamnejších autorov a ich diela aj s informáciami o obsahu, o tom ako a kedy vznikali a aká je ich hlavná myšlienka.

Dejepis ZŠ do vrecka obsahuje témy rozdelené 40 kapitol od úvodu do dejepisu (vysvetlenie pojmov dejepis a história, všeobecné témy ako orientácia v čase, spoznávanie vlastných koreňov, historické pramene, podmaňovanie síl prírody a podobne) až ku konkrétnym historickým etapám a súvislostiam (pravek, orientálne civilizácie, staroveké Grécko a Rím, stredovek, humanizmus a renesancia, absolutizmus, osvietenstvo). Nechýbajú tiež kapitoly venované dejinám Slovenska.

Poznatky o živej prírode nielen pre žiakov základých škôl nájdete v publikácii Biológia do vrecka. 96 strán obsahuje množstvo informácií a fotografií, ktoré prehľadne sumarizujú vedomosti o živých organizmoch, ich stavbe a životných prejavoch. Osobitná pozornosť je venovaná človeku, jeho telu a vplyvom na ľudské zdravie.

Hierarchicky najvyššie postavený právny predpis v Slovenskej republike, ústavu, môžete mať teraz aj v praktickej, brožúrovanej forme – Ústava Slovenskej republiky do vrecka. Obsahuje preambulu a všetkých 9 hláv podľa poslednej novelizácie z roku 2017.