Čo so žiakom, ktorý sa odsťahoval do zahraničia a rodič nepožiadal o povolenie plniť povnnú školskú dochádzku mimo územia SR? | Škola inak

  • by

Ako má škola riešiť situáciu, ak sa jej žiak(v plnení povinnej školskej dochádzky) odsťahuje s rodičmi na dlhšiu dobu do zahraničia (škola sa to dozvie iba sprostredkovane), rodičia nepožiadajú riaditeľa školy o povolenie plniť povinnú školskú dochádzku svojho dieťaťa mimo územia SR ,neposkytnú ani adresu bydliska v zahraničí a škola nemá žiadnu vedomosť o tom, či jej žiak bude v zahraničí vzdelávaný. Pre školu vzniká problém s riešením hodnotenia tohto žiaka i so zaradením či nezaradením do eduzberu. Vedie škola takéhoto žiaka aj napriek nesplneniu povinností zo strany rodičov ako žiaka, ktorý si plní povinnú školskú dochádzku mimo územia SR, alebo ho už ako svojho žiaka neeviduje?

Odpoveď

Odpovedá Mgr. Braunová zo Štátnej školskej inšpekcie:

Podľa zákona sa priestupku dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý ohrozuje jeho výchovu a vzdelávanie alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku alebo dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku. V zmysle ustanovenia § 37 ods. 2, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, priestupky zákonného zástupcu – fyzickej osoby, vo veci neplnenia povinnej školskej dochádzky rieši obec.

Ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa, vyplýva povinnosť riaditeľovi školy podľa uvedeného zákona v § 5 ods. 11, oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy a obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt. Ďalšie „kroky“ sú v kompetencii obce. Žiak ostáva žiakom školy do vyriešenia situácie.