Dobrovoľne nezamestnaní

    Ide o ľudí, ktorí nie sú zamestnancami ani samostatne zárobkovo činnými osobami, ale pritom nie sú odkázaní na pomoc sociálneho systému štátu.

Sociálna poisťovňa

    Dobrovoľne nezamestnaný absolvent nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti. Môže sa dobrovoľne prihlásiť na dôchodkové poistenie, nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti a stať sa tak dobrovoľne poistenou osobou. Urobiť tak môže po dovŕšení 16 rokov. Vymeriavací základ si určí sám v zákonom stanovených hraniciach. Môže si vybrať všetky druhy poistenia alebo len jedno z nich; pokiaľ si platí dobrovoľne dôchodkové poistenie je povinný platiť aj poistné do rezervného fondu solidarity.

Viac informácií

Výška minimálnych odvodov: • nemocenské poistenie – 357 Sk,• starobné (dôchodkové) – 1 458 Sk,• invalidné – 486 Sk,• rezervný fond solidarity – 385 Sk,

spolu dôchodkové poistenie – 2 329 Sk,• poistenie v nezamestnanosti – 162 Sk,

Sumy sú vypočítané z minimálnej mzdy 8 100 Sk.

Zdravotné poistenie

    Dobrovoľne nezamestnaný človek si musí platiť odvody do zdravotnej poisťovne sám najmenej vo výške 751 Sk mesačne.

-spo-