Hippoterapia a cvičenie v termálnej vode v Kremnici | Škola inak

  • by

V triede C variantu sú 4 denne dochádzajúce deti a dve dochádzajúce 2x do týždňa. U všetkých boli diagnostikované postihnutia motoriky. Preto je pre ne veľmi dôležitá rehabilitácia. Škola však nemá podmienky na hippoterapiu alebo na cvičenie v termálnej vode. Z toho dôvodu sme sa rozhodli poskytnúť deťom 10 krát do roka (raz mesačne) oboje typy rehabilitácie v centrách mimo školy.

Hippoterapia: areál Psychiatrickej nemocnice Prof. Matulaja v Kremnici

Účinky:

Facilitácia posturoreflexných mechanizmov, normalizácia svalového tonusu, rytmizácia organizmu, koordinácia pohybov, facilitácia senzorickej integrácie, narúšanie patologických stereotypov, zlepšenie rovnováhy, reedukácia reči, zvyšovanie sebadôvery, úprava svalovej dysbalancie, zapájanie autochtónneho svalstva, úprava pohybovej symetrie, mobilizácia kĺbov, zlepšovanie adaptácie, facilitácia tvorby nových motorických programov, zlepšenie emočného vzťahu k cvičeniu, energetické posilnenie pacienta.

Priebeh:

Deti sa s koníkmi najprv zoznámia, kŕmia ich a až potom im rodič alebo asistent pomôže na koňa. Hipoterapeutka vedie koňa do kruhu a fyzioterapeutka kráča vedľa koňa a cvičí s dieťaťom, prípadne usmerňuje polohy. Z druhej strany koňa kráča rodič, ak je prítomný, ak by bolo treba dopomôcť.

Deti pomocu hippoterapie lepšie vnímajú okolitú prírodu, majú mnoho spoločných zážitkov, zlepšili si držanie tela a je to pre nich vynikajúcim motivačným faktorom.

Cvičenie v termálnej vode: v SPA Turčinaske Teplice

Účinky:

V SPA Turčianske Teplice je celoročná prevádzka vďaka jedinečnej minerálnej vode, ktorá je nielen termálna, ale svojím zložením aj liečivá. Má výrazné liečivé účinky predovšetkým na pohybové a močové ústrojenstvo.Pohybové činnosti vo vode menej zaťažujú pohybový aparát a šetria srdcovocievny systém. Okrem kondičných schopností sa rozvíjajú aj koordinačné schopnosti. Predstavuje možnosť sociálnej komunikácie, pozitívne prežitie vodného prostredia, rozvoj pocitu spolupatričnosti a vzájomnej pomoci v skupine počas cvičneia, relaxáciu a regeneráciu síl.

Priebeh:

Cvičíme v bazéne s termálnou vodou ktorej teplota má príjemných 33°C. Deti sa tu príjemne uvoľnia. Pri cvičení používame rôzne nadľahčovacie pomôcky a hračky, zapájame ich do hier, prostredníctvom ktorých deti cvičia