Hľadajú sa nadšené školy, CVC, šikovní učitelia a rómski mentori!

 • by

Autor SGI

Vytvorené 06.09.2012 – 08:19

Dávame Vám do pozornosti zaujímavý projekt, ktorý buduje na spoločnom úsilí rómskych a nerómskych účastníkov so zámerom podnecovať povedomie o rómskej kultúre a identite prostredníctvom kreatívneho využitia voľného času detí vo veku 6-15 rokov! 

Rómsky Mentorský Projekt

Výzva
Občianske združenie Ternipe s podporou

Rómskeho Kultúrneho Programu Nadácie Otvorenej Spoločnosti

(Open Society Foundations Budapest) vyhlasuje

Štvrtý ročník Rómskeho mentorského projektu,

Mentorská iniciatíva
Cieľom mentorského projektu je spájať úspešných rómskych umelcov a odborníkov so skupinami detí v školách a komunitných centrách a poskytnúť im príležitosti na rozvoj osobných zručností ako aj spoločenských zručností prostredníctvom série pravidelných a štruktúrovaných mimoškolských činností s kultúrnym obsahom/zameraním.

Rómsky mentorský projekt zastáva inovatívny prístup – zameriava sa na všeobecnú a modernú definíciu kultúry, v ktorej sa tradícia a modernosť navzájom posilňujú; kladie dôraz na metódy skúsenostného vzdelávania; využíva silu vzťahu medzi dieťaťom a dospelým ako svoju hlavnú intervenciu; a stavia na základoch rómskej a nerómskej vzájomnej partnerskej spolupráce.
Rómski mentori obetujú zo svojho voľného času 6-8 hodín mesačne, aby deťom zabezpečili zaujímavé aktivity v oblasti umenia a kultúry. Rómskym mentorom zorganizujeme odborný tréning z metodiky projektu. Pre jednotlivé aktivity mentorom zabezpečujeme hotové materiály/podklady, ale konečný pracovný plán si vytvoria mentori spolu s vybranými inštitúciami.
Rómsky mentorský projekt podporuje kultúrnu účasť Rómov a za ciele si stavia odhalenie a hľadanie rómskej kultúrnej a spoločenskej identity cez umenie a kultúru. Projekt zdôrazňuje prijatie a uznanie rómskej kultúry, a tým chce zmeniť postoj väčšinovej spoločnosti k Rómom.
Mentorský projekt sa začína v októbri 2012 a končí v júni 2013.

Mentorská Iniciatíva čaká prihlášky takých škôl, centier voľného času, cirkevných škôl, združení, ktoré by radi zorganizovali mentorské stretnutia pre svoju detskú skupinu.

Občianske združenie Ternipe zabezpečuje finančné náklady na realizáciu projektu. Suma umožňuje realizáciu takých ambicióznych, kvalitných a zvláštnych skupinových aktivít, ktoré inak nie sú uskutočniteľné. Získané financie sa môžu používať na nasledovné účely:

 • Výdavky na mentorské aktivity, ktoré musia úzko súvisieť s cieľmi projektu: napr. remeselnícke práce, tvorivé dielne, tanečné a hudobné aktivity, programy s pozvanými hosťami, exkurzia súvisiaca s cieľmi skupiny.
 • Stravu pre zúčastňujúce sa deti (max. 25% z celkového rozpočtu).

Mentorská iniciatíva nepodporuje:

 • Prestavbu alebo renováciu školy alebo budov inštitúcií.
 • Kupovanie technického príslušenstva: TV, DVD prehrávač, magnetofón, počítač, atď.
 • Školenie a iné programy pre učiteľov a vyučujúcich.

Okruh uchádzačov

 • Mentorský projekt sa môžu uchádzať detské skupiny základných škôl alebo detské skupiny občianskych združení, centier voľného času.
 • Ďalej sa môžu uchádzať aj také skupiny, ktoré sa vytvorili práve kvôli tomuto programu.
 • Budú uprednostnené také skupiny, ktoré sú tvorené deťmi rovnakej vekovej kategórie.
 • Veková skupina detí je 6-15 rokov. Ak sa z tej istej školy / inštitúcie budú uchádzať viaceré skupiny, každá skupina musí mať samostatnú prihlášku.
 • Pri výberovom konaní budú uprednostnené miešané skupiny.

Uchádzajúce sa inštitúcie sú zodpovedné za to, aby sa deti zúčastňovali na projektových aktivitách.
Uchádzajúce sa inštitúcie musia zabezpečiť nasledujúce podmienky na realizáciu aktivít:

 • Miestnosť pre realizáciu programov (trieda, klub)
 • Poverenú osobu, ktorá sa zúčastňuje tréningu na začiatku mentorského programu spolu s mentormi a realizuje program v danej inštitúcii a spolupracuje s mentorom na aktivitách.

Prihláška musí obsahovať nasledovné dokumenty:

 • Vyplnenú žiadosť
 • Zriaďovaciu listinu alebo stanovy inštitúcie
 • Vyhlásenie, v ktorom inštitúcia zabezpečuje účasť na programe (účasť detí, miestnosť, realizátor)
 • Údaje žiadateľa

Termín predkladania žiadostí
Prijímanie žiadostí: 14.9.2012

Prihlášku treba poslať elektronicky na e-mailovú adresu ternipe1@gmail.com, alebo poštou na adresu:
Ternipe – združenie pre rómsku mládež na Slovensku a v Maďarsku
Záhradná 414, Rimavská Seč 980 42

Ďalšie informácie o projekte poskytne Mgr. Štefan Vavrek na tel. čísle 0918/741045.

Ternipe.PNG