…má vaše dieťa dyzortografiu

– Rodič môže dysortografiu u svojho dieťaťa zistiť na základe veľkého počtu chýb v diktátoch, v prepisoch alebo opisoch textu. Dysortografia je porucha sluchového vnímania, deti ,,nesprávne“ počujú, čo sa im diktuje, ale sluch majú v poriadku. Dysortografia sa často vyskytuje spolu s dyslexiou a dysgrafiou. Dyslektici majú problém s prečítaním toho, čo napísalil, čo komplikuje kontrolu diktátu a dysgrafici zas musia prekonávať problém s vlastným písaním. – Ak rodič zistí, že jeho dieťa trpí touto poruchou, mal by kontaktovať psychológa alebo pedagogicko–psychologické centrum, kde dieťaťu diagnózu potvrdia a poradia ako postupovať ďalej.- Pracovné tempo týchto detí je veľmi pomalé, takže často ani nestíhajú diktované vety písať. Klasická forma diktovania textu je pre nich nevhodná. Vhodnejšia forma pre zisťovanie ich vedomostí je ústna, pričom sa volí téma, ktorá je dieťaťu blízka. Ďalej to môžu byť rôzne doplňovačky, testy, pracovné listy s fóliami alebo špeciálne  počítačové programy.- Rodič s dieťaťom môže písať diktát i klasickou formou, malo by sa však v ňom vyskytovať len to,  čo už má dieťa predtým upevnené precvičovaním. To znamená, že text už písalo a pozná ho, alebo v ňom bude len doplňovať slová.- Rodič by mal dieťa po skončení úlohy hodnotiť čo najviac pozitívne, mal by spolu s dieťaťom zhodnotiť, čo už dokázalo zvládnuť, čo ešte nie a čo si treba na budúce precvičiť. – Je dôležité usilovať sa o to, aby dieťa napriek poruche získalo kladný postoj k učeniu.

Viac informácií

                                                                                                                                  -brb-