Maturita inak: Keď nemusíte maturovať z nemčiny

Z nemeckého jazyka nematurovalo približne štyristo gymnazistov, hoci ju výborne ovládajú. Na viac mohli mať títo študenti na skúške z dospelosti o jeden predmet menej ako ostatní maturanti na gymnáziách. To všetko vďaka tomu, že získali nemecký jazykový Diplom KMK 2. stupňa (Deutsches Sprachdiplom Stufe II).     Z nemeckého jazyka nematurovalo približne štyristo gymnazistov, hoci ju výborne ovládajú. Navyše mohli mať títo študenti na skúške z dospelosti o jeden predmet menej ako ostatní maturanti na gymnáziách. To všetko vďaka tomu, že získali nemecký jazykový Diplom KMK 2. stupňa (Deutsches Sprachdiplom Stufe II). Ten uznalo Ministerstvo školstva SR ako náhradu externej a internej časti maturitnej skúšky z nemeckého jazyka na úrovni A. Spomínaný diplom totiž vyžaduje náročnejšiu prípravu a predpokladá vyššiu úroveň ovládania jazyka ako naša maturita.
    V tomto roku skúšku na tzv. Sprachdiplom absolvovalo celkovo 424 študentov a len jedenásť z nich neuspelo. Pre nich však naďalej zostala otvorená možnosť vykonať klasickú maturitnú skúšku z nemčiny. K takémuto kroku sa odhodlala aj časť úspešných absolventov, ktorí neboli spokojní s hodnotením, ktoré dosiahli a chceli si známku z nemeckého jazyka vylepšiť. Skúšku zo Sprachdiplomu mohli vykonať len študenti, ktorí sa celé štúdium pripravovali podľa osobitných učebných plánov a mali viac hodín nemeckého jazyka.    Jednou zo 16 škôl, na ktorých sa dá získať tento diplom je i Gymnázium v Gelnici. Tento rok ho úspešne získali siedmi študenti. „Traja z nich sa rozhodli urobiť si aj klasickú maturitu,“ hovorí riaditeľka školy Mária Kötelešová. Maturanti podľa nej hodnotili celé štúdium i skúšky pozitívne, trochu starostí im narobil len istý časový sklz vo vydávaní diplomu. Na nitrianskom Gymnáziu na Golianovej si podľa nemčinárky Marty Ondačkovej známku zo Sprachdiplomu ešte nikto neopravoval na maturite. Tento rok diplom získalo len päť študentov, v budúcom školskom roku sa naň chystá až 36 maturantov. Niektorí zo študentov si priberajú dobrovoľne ďalší maturitný predmet a podobne ako iní gymnazisti maturujú z piatich predmetov. „Zvyčajne si volia angličtinu, matematiku, podľa toho, čo potrebujú na vysokú školu,“ dodala Ondačková.     Na dodržanie podmienok akceptovania Sprachdiplomu ako náhrady maturitnej skúšky sa prísne dbá. Skúsenosti s tým majú aj dvaja maturanti zo žilinského Gymnázia na Hlinskej. „Navštevovali klasickú triedu a na diplom sa pripravovali sami mimo školy. Výnimku im Ministerstvo školstva neudelilo,“ hovorí zástupkyňa riaditeľa Zuzana Durná. Príslušná smernica totiž stanovuje ako podmienku uznania absolvovanie celého štúdia podľa osobitných učebných plánov a nielen samotné získanie certifikátu. „Obaja študenti teraz majú Sprachdiplom aj maturitu,“ dodala Durná.      

Ako vyzerá skúška Deutsches Sprachdiplom Stufe II

Externá časť: – testované rečové zručnosti, posluch, písomný test, slovná zásoba, gramatika, – písomný prejav. Interná časť: – ústny prejav.         Jazykové zručnosti skúšky „Sprachdiplom“ sú testované externe, konajú sa v jeden deň, sú centrálne opravované v Nemecku, interná časť skúšky – ústny prejav sa testuje v prítomnosti trojčlennej skúšobnej komisie, každý člen komisie hodnotí jednotlivé časti skúšky.
Školy, na ktorých sa dá získať Deutsches Sprachdiplom Stufe II

  Gymnázium V.B. Nedožerského, Ul. Matice slovenskej 16, 97101 Prievidza
  Gymnázium, Hlinská 29, 01180 Žilina 
  Gymnázium v Gelnici, Ul. SNP 1, 056 01 Gelnica
  Gymnázium Ľ. Štúra, Ul. 1. Mája 2, 911 35 Trenčín
  Gymnázium Hansa Selyeho, Ul. Biskupa Királya 5, 945 01 Komárno
  Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice
  Gymnázium, Školská 2, 018 41 Dubnica nad Váhom
  Súkromné Gymnázium Mercury, Zadunajská 27, 814 99 Bratislava
  Evanjelické kolegiálne gymnázium, Nám. Legionárov 3, 080 01 Prešov
  Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, 827 29 Bratislava
  Gymnázium, Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
  Gymnázium, Ul. Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava
  Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 18,  974 00 Banská Bystrica
  Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, 811 07 Bratislava
  Gymnázium, Golianova 68, 949 01 Nitra
  Gymnázium, M.R. Štefánika 16, 840 61 Nové Zámky

Š. Podolinský