Medzinárodná konferencia o inkluzívnom vzdelávaní

  • by

Autor SGI

Vytvorené 17.11.2011 – 12:07

8. 11. 2011. sa v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia „Predpoklady inkluzívneho vzdelávania na Slovensku“, ktorú zorganizoval Úrad vlády SR spoločne s mimovládnymi organizáciami Amnesty International Slovensko, Člověk v tísni Slovensko a Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť. Podujatie sa konalo pod záštitou podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolfa Chmela. Ponúkame Vám prezentácie na nahliadnutie.  

                

Cieľom podujatia: 

  • bolo tematizovanie podmienok pre zavedenie inkluzívneho vzdelávania a desegregácie v Slovenskej republike,
  • výmena medzinárodných skúseností pri ich zavádzaní vo vybraných členských štátoch Európskej únie.
  • Zámerom je tiež zadefinovanie konceptu inkluzívneho vzdelávania z hľadiska ľudských práv a diskusia o zákaze všetkých foriem diskriminácie a segregácie, ktoré patria k základným princípom výchovy a vzdelávania, s osobitým zreteľom na vybrané cieľové skupiny, predovšetkým rómske deti, deti cudzincov, deti patriace k národnostným menšinám, ako aj deti so zdravotným znevýhodnením a deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Vláda SR v novembri 2011 schválila členstvo Slovenskej republiky v Európskej agentúre pre rozvoj špeciálneho vzdelávania, ktoré jej umožní byť súčasťou medzinárodnej odbornej platformy podporujúcej rozvoj inkluzívneho vzdelávania. Na konferencii zaznela aj prezentácia riaditeľa agentúry Cor J. W. Meijera. 

Podujatie sa členilo na nesledujúce sekcie:

Sekcia I.: Inkluzívne vzdelávanie na Slovensku: príležitosti a bariéry 

1. Úvodné slovo
Rudolf Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 

2. Otvorenie konferencie
Príspevok Jaroslava Ivanča, štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Článok na stiahnutie

Príspevok Lucie Nicholsonovej, štátnej tajomníčky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  

3. Inkluzívne vzdelávanie: Európska perspektíva na tvorbu politík a realizáciu praktických opatrení
Cor J. W. Meijer, riaditeľ Európskej agentúry pre rozvoj špeciálneho vzdelávania  

4. Koncept inkluzívneho vzdelávania z hľadiska ľudských práv 
Kálmán Petőcz, generálny riaditeľ Sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania, Úrad vlády SR 

Sekcie I., II. a III. moderuje:
Alica Petrasová, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, prezidentka Združenia Orava pre demokraciu vo vzdelávaní

 

Sekcia II.: Medzinárodné skúsenosti so zavádzaním inkluzívneho vzdelávania  

1. Maďarsko: „Rovnosť šancí a účinnosť – Reforma a protireforma vzdelácieho systému v Maďarsku.

Bálint Magyar, bývalý minister školstva Maďarskej republiky

2. Česká republika – Národní akční plán inkluzivního vzdělávání
Zdeněk Svoboda, Člověk v tísni – ČR a Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem

 

3. Veľká Británia: Dobrá prax inkluzívneho vzdelávania v Anglicku – Heather Ureche (Equality) 

Výskum vzdelávacích výsledkov rómskych detí vo Veľkej Británii – Lucie Fremlová (Equality) 

Článok na stiahnutie

Sekcia III.: Inkluzívne vzdelávanie z pohľadu rôznych cieľových skupín 

1. Diagnostika špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb: nástroj pomoci alebo nástroj vylúčenia?

Magdaléna Špotáková, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP)

   

2. Žiaci so zdravotným znevýhodnením
Margita Schmidtová, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, článok na stiahnutie

3. Žiaci zo sociálne vylúčených rómskych lokalít 
Miroslava Hapalová, Člověk v tísni – pobočka Slovensko

 

4. Právo na vzdelanie a segregácia rómskych detí v systéme slovenského školstva
Fotis Filippou, Amnesty International, Medzinárodný sekretariát AI

5. Žiaci patriaci k národnostným menšinám 
Ildikó Vančová, prodekanka pre medzinárodné vzťahy, Fakulta Stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

6. Deti cudzincov a migrantov
Elena Gallová Kriglerová, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, článok na stiahnutie

  
  

Sekcia IV: Pracovné skupiny/panelové diskusie 

Účastníci konferencie sa zapojili do diskusie a tvorby odporúčaní v rámci pracovných skupín v nasledujúcich témach:

1. Možnosti transformácie škôl smerom k inklúzii.

Moderuje: Katarína Vančíková, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica (2.obr.)

Úvodná prezentácia: Katarína Krahulová (1. obr.), Liga lidských práv, Certifikát inkluzívneho vzdelávania „Férová škola“ a Blanka Váňová, riaditeľka Základní školy Vítkov (Česká republika)

Článok Kataríny Krahulovej na stiahnutie

Článok pani riaditeľky Vaňovej na stiahnutie
 

   

2. Možnosti financovania inkluzívnych opatrení.

Moderuje: Anton Marcinčin, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

Úvodná prezentácia: Gábor Daróczi , bývalý Komisár pre integráciu znevýhodnených a Rómov pri Ministerstve školstva, riaditeľ Nadácie Romaversitas (Maďarsko)

  

3. Systémová desegregácia na centrálnej úrovni.

Moderuje: Fotis Filippou, Medzinárodný sekretariát Amnesty International  

   Panelová diskusia:

Bálint Magyar, bývalý minister školstva (Maďarsko)  Stiahnuť prezentáciu 

Viktor Piorecký, Úrad vlády (Česká republika) Stiahnuť prezentáciu
Miroslav Repovský, generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva, Ministerstvo školstva (Slovensko)  Stiahnuť prezentáciu  
Jozef Javorek, riaditeľ kancelárie hlavnej školskej inšpektorky, Štátna školská inšpekcia (Slovensko)   Stiahnuť prezentáciu  
  

4. Úloha odborných inštitúcií na podporu rozvoja inklúzie na školách.

Moderuje: Peter Dráľ, Nadácia Milana Šimečku

Úvodná prezentácia: Alica Petrasová , Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, prezidentka Združenia Orava pre demokraciu vo vzdelávaní (Slovensko)  

  

Donori


Toto podujatie bolo finančne podporené Veľvyslanectvom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, v rámci projektu „Dobré príklady inkluzívneho vzdelávania vo Veľkej Británii so zreteľom na vzdelávanie rómskych detí“ realizovanom Inštitútom SGI

a Nadáciou otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation v rámci projektu „Škola pre všetkých – všetci pre školu“, realizovanom organizáciou Člověk v tísni – pobočka Slovensko.  

72.jpg