Monitorovania a hodnotenie kvality vzdelávania

    Monitorovanie a hodnotenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu plní úlohy v oblasti sledovania najmä: kontinuálnych procesov zlepšenia (zhoršenia) výsledkov vzdelávania, dosahovania výkonnostných a kvalitatívnych cieľov a podnetov, interného a externého hodnotenia a porovnávania vzdelávacích inštitúcií, dopadov rozhodnutí.     Na monitorovanie výchovno-vzdelávacieho procesu sa navrhuje zriadiť týmto zákonom Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, ktorý bude uskutočňovať: a) každoročne uskutočňovať celoplošné testovanie výsledkov vzdelávania žiakov základnej školy zamerané na zisťovanie čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti, ako aj na zisťovanie tvorivého získavania a využívania informácií, b) každoročne uskutočňovať externú časť maturitnej skúšky, c) čiastkové a komplexné hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania na školách a školských zariadeniach sa bude uskutočňovať nezávislou Štátnou školskou inšpekciou.     Hodnotenie kvality vzdelávania uskutočňuje:  – škola alebo školské zariadenie, v ktorom sa uskutočňuje príslušný vzdelávací program, – Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, – nezávislá Štátna školská inšpekcia.

    V prípade školského zariadenia ide o hodnotenie kvality týkajúce sa odborných služieb a starostlivosti nim poskytovaných. Výchova a vzdelávanie podľa tohto zákona sa uskutočňuje vo verejnom záujme. Na základe písomného súhlasu nadpolovičnej väčšiny zákonných zástupcov detí alebo žiakov sa umožní monitorovať a uchovávať priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom elektronických médií.