Poradňa

* Pracujem na špeciálnej škole a prosím o informácie. Je pravda, že do triednej knihy a výkazu sa má písať farebnými perami? Je možné do triedneho výkazu (nie na katalógové listy, ale do triedneho výkazu pre špeciálnu školu, ktorý sa vypisuje každý rok) písať nejaké údaje, napr. adresu ceruzou? Vnútorný školský predpis o vyplňovaní pedagogickej dokumentácie môže riaditeľ školy nariadiť bez schválenia pedagogickou radou? Existuje nejaký metodický pokyn, ktorý stanovuje spôsob vypisovania pedagogickej dokumentácie, ako napr. vyčiarkovať prázdne kolónky v triednej knihe a výkaze?

V prípade špeciálnych škôl platí pravidlo, že pokiaľ niektoré záležitosti nerieši legislatíva pre špeciálne školstvo, je potrebné postupovať podľa ostatných „bežných“ noriem. Právne predpisy pre špeciálne školstvo je možné nájsť na stránke Ministerstva školstva SR. Neexistuje žiaden predpis, ktorý by upravoval aké pero sa má pri vypisovaní školskej dokumentácie používať. V predchádzajúcich Metodických pokynoch sa nachádzali, okrem iného, aj presne ukážky spôsobov vypisovania dokumentov, žiaľ v súčasných platných Metodických pokynoch tieto ukážky nie sú. Pri vypisovaní napríklad klasifikačných záznamov ide o tzv. zvykové právo. V Smernici 7496/1985 o základnej škole § 11 ods. 3 sa spomína, že dokumenty by mali byť vypisované trvalým spôsobom. Vypisovanie ceruzou môže byť totiž ľahko falšovateľné a zneužité.   Dôležité informácie o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív je možné si pozrieť vo Vyhláške 348/2005 Z. z. Ministerstva školstva SR. Vnútorné predpisy podľa už vyššie spomínanej Smernice 7496/1985 o základnej škole upravuje riaditeľ školy, pedagogická rada je poradným orgánom, ktorú riaditeľ školy, tak ako žiakov a rodičov školy musí s vnútornými predpismi oboznámiť.

* Dobrý deň, prosím Vás o radu v nasledovnej veci. Žiačka prvého ročníka strednej školy sa sťahuje s rodičmi do zahraničia. Rodičia požiadali o prerušenie štúdia. Môže riaditeľ školy súhlasiť s prerušením aj v prípade, že žiačka plní povinnú školskú dochádzku?

Podľa Vyhlášky 80/1996 Ministerstva školstva, mládeže a športu SR o stredných školách § 10 ods. 1) riaditeľ strednej školy môže prerušiť štúdium žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, na jeho žiadosť alebo na žiadosť jeho zákonného zástupcu, a to až na tri roky.  To znamená, že pokiaľ si žiak plní povinnú školskú dochádzku, nemôže prerušiť štúdium. Riaditeľ strednej školy môže prerušiť štúdium jedine tehotnej študentke, ak je podľa lekárskeho posudku ohrozené jej tehotenstvo. Ak však bude žiak navštevovať školu v zahraničí, nemusí prerušovať štúdium, ale podá si žiadosť o povolenie na štúdium v zahraničí. Podľa vyššie spomínanej Vyhlášky § 8 ods. 6) môže riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade a po porovnaní učebných plánov povoliť žiakovi absolvovať časť štúdia na obdobnej škole v zahraničí. Žiak si tak bude plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí. Viac informácii o prihlásení dieťaťa do školy v zahraničí môžete získať aj na našej webovej stránke v rubrike „Rodičovský servis – Čo robiť keď…- chcete prihlásiť dieťa do strednej školy v zahraničí“ alebo v Zákone 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.* Chcel by som sa opýtať na otázky, ktoré sa týkajú uvoľňovania žiakov z vyučovania a následného ospravedlňovania vymeškaných hodín v zmysle Vyhlášky č. 80/1991 Zb. Nie je mi celkom jasné, čo všetko môže ospravedlniť rodič z rodinných dôvodov, či je povinný tieto dôvody aj bližšie rozviesť, a koľko dní v školskom roku je možné uvedeným spôsobom ospravedlniť.Podmienky ospravedlňovanie vymeškaných hodín žiakom strednej školy by mala mať každá stredná škola určené vo svojom vnútornom poriadku školy. Ten by mal obsahovať presne podmienky za akých je žiakovi vymeškaná hodina ospravedlnená, za koľko oneskorených príchodov je žiakovi udelená neospravedlnená hodina a pod. Vnútorný poriadok školy upravuje vedenie školy a informuje o ňom rodičov a žiakov školy (napríklad vyvesením vnútorného poriadku školy pri vstupe do budovy, na webovej stránke a pod.) Neexistujú žiadne vyhlášky, metodické pokyny alebo usmernenia, ktoré by špecifikovali a upravovali dôvody ospravedlnenia vymeškaných hodín z rodinných dôvodov. To, či učiteľ žiakovi dané hodiny ospravedlní alebo nie je na posúdení jeho samotného.

* Prosím Vás o radu. Naša žiačka dovŕši v decembri 17 rokov, ale nemá ukončenú desaťročnú povinnú školskú dochádzku. Má navštevovať ešte našu ZŠ, aj keď išla do školy neskoršie? Čo je dôležitejšie pre ukončenie školy fyzický vek, alebo povinná školská dochádzka? Ďakujem za radu. Chceli by sme sa vyhnúť nepríjemnostiam.

Podľa Zákona 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl, kde sa v § 34  ods. 3 je povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najdlhšie do konca školského roku, v ktorom žiak dovŕšil 16 rokov veku, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 61a ods. 1). Absolvovanie nultého ročníka v základnej škole sa považuje ako prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky. Z uvedeného vyplýva, že Vaša žiačka by už nemala navštevovať základnú školu, pretože už minulý rok v decembri dovŕšila 16 rokov veku života. Môže si však základne vzdelanie dokončiť pomocou kurzov, o ktorých sa viac dozviete tu.

* Dobrý deň, zaujímalo by ma, či existuje nejaký predpis (zákon, prípis), ktorý by hovoril o tom, že časovo – tematické plány musia byť napísané na počítači. Riaditeľka školy nám ich totiž odmietla podpísať a nechala nám odkaz, že ich máme prepísať do elektronickej podoby.

Neexistuje žiadny predpis ani vyhláška Ministerstva školstva SR, ktorá by upravovala spôsob, ako majú byť napísané časovo – tematické plány. Nie je teda určené, či musia byť tieto plány písané rukou alebo v elektronickej podobe. Riaditeľ školy Vám však môže dané časovo – tematické planý nariadiť napísať a odovzdať v elektronickej podobe, ak to máte určené v interných predpisoch školy. Interne predpisy školy určuje riaditeľ a dáva ich na schválenie pedagogickej rade a ostatným orgánom školy.

* Som učiteľkou materskej školy a zaujímal by ma problém pracovnej doby učiteliek MŠ. Pracovná doba je rozdelená na priamu činnosť – edukačnú činnosť a nepriamu činnosť – prípravu na edukačný proces. Chcem sa spýtať, či nejaké nariadenie stanovuje presne ako a kde má prebiehať nepriama činnosť?

Náplňou a rozvrhnutím času pedagogických zamestnancov sa podrobne zaoberá Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení.