Poradňa

* Potreboval by som právnu radu, s ktorou mi doposiaľ nevedel nikto poradiť. Som riaditeľom základnej školy s materskou školou. Súčasťou školy je aj školská jedáleň, školské stredisko záujmovej činnosti a už spomínaná materská škola. Ide o jeden právny subjekt. Môj plat je doposiaľ tvorený len z balíka tzv. prenesených kompetencií, ktoré financuje Ministerstvo školstva SR a z ktorých je financovaná iba ZŠ. Ja ale samozrejme riadim aj  tzv. originálne kompetencie, z ktorých je financované ŠSZČ, školská jedáleň a materská škola – financované z podielových daní. Nejedná sa mi tu o zvyšovanie môjho platu, skôr či existuje nejaký právny predpis, v ktorom by bolo uvedené, že môj plat môže byť zložený, nejakým kľúčom z balíka financií prenesených kompetencií a z balíka financií originálnych kompetencií? (Trebárs pomerom 1:1, alebo  podľa počtu žiakov v jednotlivých zariadeniach.) Alebo je to úplne v kompetencii zriaďovateľa?  

V prípade, ak súčasťou základnej školy s materskou školou sú aj ďalšie školské zariadenia, zriaďovateľ určí riaditeľovi školy jeden funkčný plat. Je v kompetencii zriaďovateľa, či v účtovníctve rozúčtuje funkčný plat riaditeľa základnej školy s materskou školou medzi finančné prostriedky z Ministerstva školstva SR (objem finančných prostriedkov určený na financovanie preneseného výkonu štátnej správy) a finančné prostriedky získané z výnosu dane (objem finančných prostriedkov určený na financovanie originálnych kompetencií v oblasti školstva) alebo funkčný plat riaditeľa základnej školy s materskou školou bude hradiť z objemu finančných prostriedkov určených na financovanie preneseného výkonu štátnej správy (základná škola). Pripomíname, že v súlade s § 5 ods. 3 a ods. 6 Nariadenia vlády SR č. 238/2004 Z. z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov je miera vyučovacej činnosti riaditeľa určená podľa počtu tried základnej školy, materskej školy a prípadne počtu oddelení školského strediska záujmovej činnosti, ak ich má riaditeľ školy v pôsobnosti.* Som učiteľka na základnej škole. Ak idem zastupovať v čase osobného voľna, t.j. ak neučím (mám voľnú hodinu), niekedy sa nám tieto hodiny nepreplácali, ale boli počítané ako hodiny, ktoré sme potom mohli vymeniť za “voľno”. V tejto dobe naša pani riaditeľka nám tieto hodiny ani neprepláca ani nepočíta a tvrdí nám, že sme povinní, aj ak mame voľno, učiť navyše tieto hodiny zadarmo. Je to pravda?

Riaditeľka školy Vás nemôže nútiť odučiť takéto hodiny zadarmo. Musí Vám ich preplatiť alebo za ne poskytnúť náhradné voľno v rovnakom rozsahu. Inak porušuje Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

* Som učiteľka na strednej priemyselnej škole a mám 26 hodinový pracovný úväzok, z toho  4 hodiny nadčas (po dve hodiny v pondelok a piatok). Keď si chcem vziať náhradné voľno v pondelok (2 hodiny + 2 hodiny nadčas), tak si musím na príkaz riaditeľa zobrať vždy 4 hodiny náhradného voľna, nie dve. Je to v poriadku? Upravuje to tak nejaký všeobecne záväzný právny predpis?

Riaditeľ školy nemôže vyžadovať, aby ste si brali náhradné voľno aj za nadčasové hodiny. Týka sa to len riadnych hodín. Oblasť práce nadčas upravuje usmernenie Ministerstva školstva SR z januára tohto roku.

* Som učiteľom na strednej škole. Vedenie školy trvá na tom, že sa vysvedčenia nesmú vyplňovať guľôčkovým perom ale len atramentovým. Existuje nejaký predpis, ktorý to prikazuje? Má vedenie školy právo niečo podobné vyžadovať?   

MŠ SR vydalo dňa 15. 1. 2003 pod č. 97/2003-sekr. Metodický pokyn k vyplňovaniu vysvedčení pre školy a školské zariadenia v SR, v ktorom sa uvádza, že školy môžu známky tlačiť laserovou tlačiarňou. Podľa pedagogicko-organizačných pokynov sa v prípade ručného vypisovania vysvedčení odporúča použiť dokumentačný atrament, nezmývateľný atrament alebo tenké guľôčkové pero modrej farby. Odporúča, teda neprikazuje. Je preto možné, aby riaditeľ školy určil, aké pero sa má použiť na vypĺňanie pedagogickej dokumentácie.

* Prosíme o radu. Podľa Smernice MŠ SR č.7/2004-E z 9.9.2004, ktorou sa určuje vzorová náplň činnosti obcí ako školských úradov (ŠÚ) podľa čl. 2, ods.2, písm. b odborní zamestnanci ŠÚ kontrolujú dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly, ktorá je v pôsobnosti Štátnej školskej inšpekcie (ŠSI). Títo zamestnanci ale kontrolujú všetku školskú dokumentáciu a vyhrážajú sa protokolmi, ktoré už ŠŠI, podľa novej vyhlášky č.137/05 o ŠSI,  nedáva. Máme pocit, že tak prekračujú svoje kompetencie. Máme pravdu?  

   Mária Rychnavská, hlavná školská inšpektorka:  Áno. Odborní zamestnanci ŠÚ konajú nad rámec svojich kompetencií. Pripomínam, že Štátna školská inšpekcia v súlade s § 13 ods. 1 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov plní funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia, nad úrovňou výchovy a vzdelávania a materiálno- technických podmienok v školách a školských zariadeniach. V tejto oblasti vybavuje sťažnosti a petície. Podľa § 3 písm. a) vyhlášky č. 137/2005 o školskej inšpekcii (ďalej len “vyhláška”) pri výkone školskej inšpekcie sa kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych a vnútorných predpisov a rozhodnutí týkajúcich sa výchovy a vzdelávania a podľa § 6 ods. 1 písm. a) vyhlášky školský inšpektor pri výkone školskej inšpekcie kontroluje výchovno-vzdelávaciu činnosť a  pedagogickú dokumentáciu.

* Existuje nejaký predpis alebo metodický pokyn, ktorý sa zaoberá hodnotením žiakov na hodinách cudzích jazykov (CJ) na strednej škole? Koľko percent učiva by mal žiak ovládať napríklad na štvorku, alebo je to len vecou pedagogickej komisie? Na strednú školu prichádzajú žiaci do prvého ročníka s rôznymi vedomosťami v oblasti CJ. Mnohí, hoci sa učili CJ niekoľko rokov, ho z rôznych dôvodov vôbec neovládajú, čo sme si overili vstupnými testami. Mám takýchto žiakov počítať k pokročilým alebo k začiatočníkom? Alebo si má vybrať žiak? Mám v triede zaujať diferencovaný prístup? Ako mám potom hodnotiť a klasifikovať? Máme si žiakov rozdeliť podľa vedomostí do skupín?
Metodické pokyny hodnotenia žiakov na stredných školách na hodinách cudzích jazykov nie sú stanovené, na ich vypracovaní sa v súčasnosti pracuje. V hodnotení a spôsobe klasifikovania na hodinách cudzích jazykov majú stredné školy pomerne velkú voľnosť, to sa týka i samotného procesu výučby. Stredné školy  si samy vstupnými testami overujú úroveň znalostí cudzích jazykov u žiakov, na základe čoho si môžu v triedach vytvoriť rôzne úrovne výučby cudzieho jazyka. Učiteľ môže vytvoriť na hodine zmiešané skupiny, kde budú spolu začiatočníci s pokročilými alebo žiakov rozdelí na skupiny, začiatočníkov a pokročilých, ktoré budú pracovať samostatne. Pokiaľ by učiteľ chcel, pri pokročilej skupine žiakov, použiť iné učebnice ako sú schválené MŠ SR, môže tak urobiť po dohode s rodičmi. Tieto učebnice si totiž rodičia budú musieť plne hradiť sami. Učebnice schvalené MŠ SR sú zdarma a musia sa po ukončení štúdia vrátiť.