Pozvánka na konferenciu | Škola inak

  • by

                                                                                      

organizovaná pod záštitou podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolfa Chmela

Predpoklady inkluzívneho vzdelávania na Slovensku

Program

                                                                                                                                            
Pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu „Predpoklady inkluzívneho vzdelávania na Slovensku“ organizovanú pod záštitou podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolfa Chmela, ktorá sa uskutoční v čase v utorok 8. novembra 2011 od 8.30 hod. do 17.15 hod. v Hoteli Bôrik, Bôrik č. 15, v Bratislave. Organizátorom podujatia je Úrad vlády SR a jeho spoluorganizátormi sú mimovládne organizácie Amnesty International Slovensko, Člověk v tísni Slovensko a Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť.

Cieľom podujatia je tematizovanie podmienok pre zavedenie inkluzívneho vzdelávania a desegregácie v Slovenskej republike, výmena medzinárodných skúseností pri ich zavádzaní vo vybraných členských štátoch Európskej únie. Zámerom je tiež zadefinovanie konceptu inkluzívneho vzdelávania z hľadiska ľudských práv a diskusia o zákaze všetkých foriem diskriminácie a segregácie, ktoré patria k základným princípom výchovy a vzdelávania, s osobitým zreteľom na vybrané cieľové skupiny, predovšetkým rómske deti, deti cudzincov, deti patriace k národnostným menšinám, ako aj deti so zdravotným znevýhodnením a deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Slovenská republika sa v roku 2012 bude uchádzať o členstvo v Európskej agentúre pre rozvoj špeciálneho vzdelávania, ktoré jej umožní byť súčasťou platformy pre širokú medzinárodnú spoluprácu zástupcov reprezentujúcich politické a odborné kruhy členských štátov, ako aj platformy pre formulovanie spoločných európskych stratégií v oblasti vzdelávania žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Inkluzívne vzdelávanie z pohľadu agentúry priblíži jej riaditeľ pán Cor J. W. Meijer.

Účastníci konferencie sa môžu aktívne zapojiť do diskusie a tvorby odporúčaní v rámci pracovných skupín v nasledujúcich témach:

1. Možnosti transformácie škôl smerom k inklúzii. 2. Možnosti financovania inkluzívnych opatrení. 3. Systémová desegregácia na centrálnej úrovni.

4. Úloha odborných inštitúcií na podporu rozvoja inklúzie na školách.

V prípade záujmu potvrďte svoju účasť na medzinárodnej konferencii a uveďte vybranú pracovnú skupinu, na ktorej sa plánujete zúčastniť v termíne najneskôr do 26. 10. 2011 Mgr. Judit Kontsekovej na adresu: kontsekova@governance.sk, 02/ 44 636 080.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

PhDr. Kálmán Petőcz, v. r. generálny riaditeľ Sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania
Úrad vlády SR

Sergio Laurenti, v. r., riaditeľ, Amnesty International Slovensko

Mgr. Miroslava Hapalová, v. r., riaditeľka, Člověk v tísni Slovensko
Mgr. Ctibor Košťál, v. r., výkonný riaditeľ, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI)

Kontaktná osoba Mgr. Judit Kontseková                                                                        

kontsekova@governance.sk                                                         

Tel: 02/ 44 636 080 Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI)                         

Gajova 4, 811 09 Bratislava                                                            

Toto podujatie bolo finančne podporené Veľvyslanectvom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, v rámci projektu „Dobré príklady inkluzívneho vzdelávania vo Veľkej Británii so zreteľom na vzdelávanie rómskych detí“ realizovanom Inštitútom SGI

a   Nadáciou otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation v rámci projektu „Škola pre všetkých – všetci pre školu“, realizovanom organizáciou Člověk v tísni – pobočka Slovensko.