Termíny a podmienky

    Jednotlivé fakulty už postupne zverejňujú pravidlá prijímacieho konania na štúdium v akademickom roku 2008/09, vrátane termínov na podanie prihlášky. Prinášame vám ich prehľad pre bakalársky stupeň štúdia, ktorý budeme pravidelne aktualizovať a dopĺňať.

Termíny na podanie prihlášok                                                   Neaktuálne termíny

Do 15. januára 2008

Vysoká škola múzických umení v Bratislave
– Divadelná fakulta

Do 31. januára 2008

Akadémia umení v Banskej Bystrici
– Fakulta dramatických umení: filmová dokumentárna tvorba,filmová dramaturgia a scenáristika,divadelná dramaturgia a réžia.

Do 28. februára 2008

Trnavská univerzita v Trnave
– Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

– Ekonomická fakulta
– Právnická fakulta

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

– Ústav vzdelávania v Rožňave

Do 29. februára 2008

Univerzita Komenského v Bratislave
– Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 
– Fakulta sociálnych a ekonomických vied
– Prírodovedecká fakulta
– Jesseniova lekárska fakulta v Martine
– Fakulta telesnej výchovy a športu
– Farmaceutická fakulta – farmácia
– Lekárska fakulta
– Pedagogická fakulta

Ekonomická univerzita v Bratislave

– Národohospodárska fakulta
– Obchodná fakulta
– Fakulta hospodárskej informatiky
– Fakulta medzinárodných vzťahov
– Fakulta podnikového manažmentu
– Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

Katolícka univerzita v Ružomberku

– Teologická fakulta v Košiciach
– Pedagogická fakulta

Prešovská univerzita v Prešove
– Fakulta humanitných a prírodných vied
– Filozofická fakulta – denné štúdium, externé štúdium

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

– Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva:záhradná a krajinná architektúra,biotechnika parkových a krajinných úprav.

Slovenská technická univerzita v Bratislave

– Fakulta informatiky a informačných technológií

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

– Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií- Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií – Fakulta verejného zdravotníctva – Fakulta zdravotníctva

Trnavská univerzita v Trnave

– Pedagogická fakulta
– Právnická fakulta

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
– Fakulta stredoeurópskych štúdií
– Pedagogická fakulta
– Fakulta prírodných vied (denné štúdium)

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
– Fakulta humanitných vied
– Pedagogická fakulta

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

– Lekárska fakulta
– Prírodovedecká fakulta

Univerzita J. Selyeho v Komárne
– Ekonomická fakulta (denné štúdium)
– Pedagogická fakulta (denné štúdium)
– Fakulta reformovanej teológie (denné štúdium)

Do 1. marca 2008

Katolícka univerzita v Ružomberku
– Filozofická fakulta
– Fakulta zdravotníctva

Do 7. marca 2008

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
– Fakulta prírodných vied

Do 14. marca 2008

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
– Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Do 15. marca 2008

Prešovská univerzita v Prešove
– Fakulta športu

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach

Univerzita Komenského v Bratislave

– Právnická fakulta – denné štúdium, externé štúdium


Do 17. marca 2008

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
– Fakulta ekonomiky a manažmentu

Do 25. marca 2008

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
– Fakulta masmediálnej komunikácie

Do 30. marca 2008

Prešovská univerzita v Prešove
– Fakulta zdravotníctva

Do 31. marca 2008

Technická univerzita vo Zvolene
– Lesnícka fakulta
– Drevárska fakulta
– Fakulta ekológie a environmentalistiky
– Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

Prešovská univerzita v Prešove

– Fakulta manažmentu
– Gréckokatolícka teologická fakulta
– Pravoslávna bohoslovecká fakulta

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

– Fakulta biotechnológie a potravinárstva
– Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Slovenská technická univerzita v Bratislave

– Materiálovotechnologická fakulta v Trnave
– Fakulta elektrotechniky a informatiky
– Stavebná fakulta
– Strojnícka fakulta

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
– Fakulta špeciálnej techniky

Univerzita Komenského v Bratislave
– Fakulta managementu
– Evanjelická bohoslovecká fakulta

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

– Právnická fakulta (denné štúdium)
– Filozofická fakulta
– Fakulta verejnej správy

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

– Filozofická fakulta

Žilinská univerzita v Žiline

– Fakulta riadenia a informatiky

Do 1. apríla 2008

Katolícka univerzita v Ružomberku
– Filozofická fakulta (zahraniční uchádzači)

Do 15. apríla 2008

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
– Mechanizačná fakulta
– Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

– Fakulta prírodných vied

Do 25. apríla 2008

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
– Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Do 30. apríla 2008

Žilinská univerzita v Žiline
– Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
– Fakulta prírodných vied
– Elektrotechnická fakulta
– Fakulta špeciálneho inžinierstva

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
– Fakulta stredoeurópskych štúdií (externé štúdium)
– Fakulta prírodných vied (externé štúdium)

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

– Právnická fakulta (externé štúdium)

Univerzita J. Selyeho v Komárne

– Ekonomická fakulta (externé štúdium)
– Pedagogická fakulta (externé štúdium)

Slovenská technická univerzita v Bratislave
– Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Technická univerzita v Košiciach

– Fakulta výrobných technológií v Prešove

Do 11. mája 2008
Technická univerzita v Košiciach
– Fakulta elektrotechniky a informatiky

Do 15. mája 2008

Univerzita Komenského v Bratislave
– Fakulta managementu (zahraniční uchádzači)

Do 31. mája 2008

Technická univerzita v Košiciach
– Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
– Hutnícka fakulta
– Letecká fakulta

Žilinská univerzita v Žiline

– Strojnícka fakulta
Do 27. júna 2008Univerzita J. Selyeho v Komárne
– Fakulta reformovanej teológie (externé štúdium)


Do 30. júna  2008

Technická univerzita v Košiciach
– Stavebná fakulta

Prešovská univerzita v Prešove

– Fakulta športu (2. kolo)

Univerzita Komenského v Bratislave

– Farmaceutická fakulta – zdravotnícke a diagnostické pomôcky

Do 31. júla 2008
Univerzita Komenského v Bratislave

– Evanjelická bohoslovecká fakulta (2. kolo)


Do 8. augusta 2008

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
– Fakulta špeciálnej techniky (2. kolo)

Univerzita Komenského v Bratislave

– Fakulta managementu (externé štúdium)

Do 10. augusta 2008

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
– Mechanizačná fakulta (2. kolo)


Do 15. augusta 2008

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
– Fakulta prírodných vied (2. kolo)

Slovenská technická univerzita v Bratislave

– Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (2. kolo)

Do 20. augusta 2008

Žilinská univerzita v Žiline
– Elektrotechnická fakulta (2. kolo)