Vyhodnotenie 53. ročníka projektu Európa v škole

Európa v škole je medzinárodným projektom spojeným so súťažou. Súťaž je postupová a je určená deťom a mládeži vo veku 6 – 19 rokov. Gestormi projektu sú medzinárodné organizácie: Rada Európy, Európsky parlament, Komisia Európskej únie a Európsky kultúrny fond.     Európa v škole je medzinárodným projektom spojeným so súťažou. Súťaž je postupová a je určená  deťom a mládeži vo veku 6 – 19 rokov. Gestormi projektu sú medzinárodné organizácie: Rada Európy, Európsky parlament, Komisia Európskej únie a Európsky kultúrny fond. V Slovenskej republike projekt Európa v škole prebieha nepretržite od roku 1992 za stálej podpory Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Medzi stálych podporovateľov projektu v SR patria aj  Informačná kancelária Rady Európy v SR a Dom Európy Bratislava. Projekt je považovaný za jeden z  nástrojov  výchovy k demokratickému občianstvu, implementáce európskej dimenzie do procesu výchovy a vzdelávania a za tvorivú činnosť detí a mládeže. Je tiež súčasťou aktivít v rámci dlhodobého projektu Rady Európy – Výchova k demokratickému občianstvu.

    Motto 53. ročníka projektu Európa v škole: ZMYSEL PARTNERSTVA V PLURALITNEJ EURÓPE bolo príspevkom projektu k Európskemu roku výchovy k občianstvu prostredníctvom vzdelávania, ktorý pre rok 2005 vyhlásila Rada Európy.  

    Podľa štatistických údajov, ktoré organizátori projektu obdržali do konca marca zo všetkých okresov a krajov Slovenska, sa v školskom roku 2005/2006  do rôznych aktivít projektu Európa v škole zapojilo  spolu  20 186  žiakov, študentov a školských kolektívov z 1 245 škôl všetkých typov a stupňov, zo školských zariadení a centier voľného času na väčšine územia Slovenskej republiky. Celoslovenská porota zasadala v Bratislave v dňoch 20.- 22.3.2006 a posudzovala spolu 2 430 prác, ktoré postúpili z okresných, resp. krajských kôl. Porota navrhla na vycestovanie do Európskych mládežníckych táborov Európa v škole 10 študentov. Diplomom a cenami Slovenského  výboru Európa v škole porota ocenila 58 prác žiakov a študentov, 5 žiackych kolektívov a  1 pedagóga a 1kolektív pedagógov. Čestnými uznaniami bolo ocenených 52 prác individuálnych a 6 prác kolektívnych.    Slovenský sekretariát Erópa v škole a Centrum pre európske kluby, so sídlom v ŠPÚ, ktorý je organizátorom celého projektu a jeho súťažnej časti v SR, vyslovuje touto cestou poďakovanie všetkým, ktorí sa zúčastnili ako súťažiaci, motivujúci pedagógovia, členovia porôt, organizátori alebo sponzori a svojou prácou prispeli k úspešnému ukončeniu 53. ročníka projektu v Slovenskej republike. DEŇ EURÓPY V ŠKOLE spojený s udeľovaním cien pre víťazov sa uskutoční v Bratislave dňa 15. mája 2006 v čase od 11. 00 do 14. 00 hod. v priestoroch Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca v Bratislave. Výstava ocenených prác bude umiestnená vo výstavnej sieni Univerzitnej knižnice, Michalská 1 v Bratislave a bude k dispozícii od 12. do 22. 5. 2006.  Čestné uznania budú zaslané poštou na adresy škôl.      Víťazom srdečne blahoželáme!

doc. PhDr. Anna Butašová, CSc., riaditeľka ŠPÚ

PhDr. Nataša Ondrušková, CSc., riaditeľka

Slovenského sekretariátu Európa v škole,

Centra pre európske kluby,