Žiak sa nezúčastní komisionálnej skúšky – má ho škola vylúčiť? | Škola inak

  • by

Riešime prípad: Žiak požiada o vykonanie komisionálnej skúšky, škola mu vyhovie, on sa skúšky nezúčastní, nepožiada o opakovanie ročníka. Môže škola tohto žiaka vylúčiť z evidencie študentov, alebo sa to berie akoby štúdium zanechal a ako ma škola v takomto prípade postupovať?

Odpovedá Mgr. Jarmila Braunová zo Štátnej školskej inšpekcie:

Ak riaditeľ strednej školy nepovolí žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, opakovať ročník, žiak prestáva byť žiakom strednej školy uplynutím posledného dňa školského roka príslušného ročníka. Samozrejme už nemôže byť ani v evidencii študentov.

Podrobnejšie vysvetlenie:

Predpokladám, že sa jedná o žiaka, ktorý už neplní povinnú školskú dochádzku. V tom prípade môžeme hovoriť o tom, že: a) žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na skúšku, klasifikuje sa z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať skúšku, stupňom prospechu nedostatočný. b)do vyššieho ročníka strednej školy postupuje žiak po absolvovaní príslušného ročníka vzdelávacieho programu strednej školy okrem žiaka, ktorý bol celkovo hodnotený ako: c) žiak hodnotený slovne neprospel, ak z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravenej skúške bol hodnotený ako “dosiahol neuspokojivé výsledky”.

d) ak riaditeľ strednej školy nepovolí žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, opakovať ročník, žiak prestáva byť žiakom strednej školy uplynutím posledného dňa školského roka príslušného ročníka.

V krátkosti to pre vás znamená, že riaditeľ nedal žiakovi povolenie opakovať ročník, prestal byť žiakom vašej školy. Samozrejme už nemôže byť ani v evidencii študentov.